Decyzja 2000/816/WE dotycząca niewłączenia kwintocenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancje czynną

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.332.112

Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 grudnia 2000 r.
dotycząca niewłączenia kwintocenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancje czynną

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 4136)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/816/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 28 grudnia 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2000/68/WE(2), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy, określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2262/2000(4), w szczególności jego art. 7 ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG przewidywał zrealizowanie przez Komisję programu pracy w celu zbadania substancji czynnych, stosowanych w środkach ochrony roślin, które w dniu 15 lipca 1993 r. już znajdowały się w obrocie. Szczegółowe zasady realizacji tego programu zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3600/92.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/94(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2230/95(6) określiło substancje czynne, które należy poddać ocenie w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, wyznaczyło Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w zakresie oceny każdej substancji i określiło producentów każdej substancji czynnej, którzy przedłożyli w wymaganym terminie powiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(3) Kwintocen jest jedną z 90 substancji czynnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 933/94.

(4) Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, Grecja, będąca wyznaczonym Państwem Członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy, w dniu 1 grudnia 1997 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie ze swojej oceny informacji przedłożonych przez powiadamiających zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia.

(5) Po otrzymaniu sprawozdania Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, Komisja podjęła konsultacje z ekspertami z Państw Członkowskich, jak również z głównym powiadamiającym (Uniroyal Chemicals) jak przewidziano w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(6) Sprawozdanie z oceny przygotowane przez Grecję zostało poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Przegląd ten zakończono w dniu 13 lipca 2000 r. w formie sprawozdania kontrolnego Komisji dotyczącego kwintocenu, zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(7) Oceny przeprowadzone na podstawie przedłożonych informacji wykazały, że nie można oczekiwać, iż zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania środki ochrony roślin zawierające kwintocen spełniają zasadniczo wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowników i konsumentów potencjalnie narażonych na kwintocen i w odniesieniu do trwałości substancji w środowisku oraz jej potencjalnego wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.

(8) Główny powiadamiający poinformował Komisję oraz Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy o tym, że nie zamierza dłużej uczestniczyć w programie pracy w odniesieniu do tej substancji czynnej i dlatego, nie zostaną przedłożone dalsze informacje.

(9) Dlatego nie jest możliwe włączenie tej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(10) Szczególny termin na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających kwintocen, przyznany przez dane Państwo Członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG, powinien zostać ograniczony do okresu nieprzekraczającego 18 miesięcy w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego sezonu wegetacyjnego.

(11) Niniejsza decyzja nie ogranicza jakiegokolwiek działania, które Komisja może podjąć na późniejszym etapie w odniesieniu do tej substancji czynnej w ramach dyrektywy Rady 79/117/EWG(7).

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwintocen nie zostaje włączony jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie zapewnią, aby:

1. zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające kwintocen zostały cofnięte w ciągu sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji;

2. od daty przyjęcia niniejszej decyzji żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające kwintocen nie zostały udzielone lub odnowione na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł  3

Szczególny termin wyznaczony przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie najkrótszy i nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2000 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 41.

(3) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.

(4) Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27.

(5) Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8.

(6) Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1.

(7) Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.