Decyzja 2000/729/WE w sprawie standardowej umowy obejmującej warunki stosowania wspólnotowego oznakowania ekologicznego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.293.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie standardowej umowy obejmującej warunki stosowania wspólnotowego oznakowania ekologicznego

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 3278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/729/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 listopada 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego(1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 9 rozporządzenia (WE) Nr 1980/2000, przewiduje, że standardową umowę przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 17.

(2) Aby nie naruszyć zasad konkurencji, jak również zagwarantować ochronę interesów konsumentów i użytkowników, warunki stosowania oznakowania powinny być takie same w całej Wspólnocie.

(3) Tym niemniej, z zastrzeżeniem zgodności z rozporządzeniem (WE) Nr 1980/2000, właściwy organ powinien mieć możliwość zawarcia w kontrakcie dodatkowych postanowień.

(4) Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące monitorowania zgodności, które powinny umożliwić właściwemu organowi zagwarantowanie, że oznakowanie ekologiczne stosowane jest jedynie w przypadku produktów realizujących cele i zasady określone w art. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1980/2000 oraz zgodnych z warunkami umowy.

(5) Ponadto, należy przewidzieć możliwość zawieszenia lub wycofania przyznanego oznakowania, w przypadku nie stosowania się do celów i zasad wspomnianego rozporządzenia oraz do warunków umowy.

(6) Środki określone w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Komitetu utworzonego zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Umowa zawarta między właściwym organem a każdym wnioskodawcą zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) Nr 1980/2000 ma formę ustaloną w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Bez uszczerbku dla art. 1, właściwy organ może zawrzeć w kontrakcie dodatkowe postanowienia pod warunkiem że będą one zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000.

Artykuł  3

Niniejszym traci moc decyzja Komisji nr 93/517/EWG z dnia 15 września 1993 r. w sprawie standardowej umowy obejmującej warunki stosowania wspólnotowego oznakowania ekologicznego(2).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2000 r.

W imieniu Komisji
Margot WALLSTRÖM
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

(2) Dz.U. L 243 z 29.9.1993, str. 13.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

STANDARDOWA UMOWA OBEJMUJĄCA WARUNKI STOSOWANIA WSPÓLNOTOWEGO OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.