Decyzja 2/2022 (2022/2549) w odniesieniu do drugiego i ostatniego przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.328.153

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

DECYZJA nr 2/2022 RADY PARTNERSTWA USTANOWIONEJ UMOWĄ O HANDLU I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Z DRUGIEJ STRONY
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w odniesieniu do drugiego i ostatniego przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa [2022/2549]

RADA PARTNERSTWA,

uwzględniając Umowę o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony ("umowa o handlu i współpracy"), w szczególności jej art. 552,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od wynikającego z art. 552 ust. 4 umowy o handlu i współpracy obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa, zostaje przedłużony po raz drugi i ostatni do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 552 ust. 13 tej umowy.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia 21 grudnia 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.