Decyzja 2/2021 (2021/2323) w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.467.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

DECYZJA nr 2/2021 RADY PARTNERSTWA USTANOWIONEJ UMOWĄ O HANDLU I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Z DRUGIEJ STRONY,
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa [2021/2323]

RADA PARTNERSTWA,

uwzględniając Umowę o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony ("Umowa o handlu i współpracy"), w szczególności jej art. 552,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 552 ust. 4 stanowi, że Zjednoczone Królestwo usuwa dane dotyczące przelotu (zwane dalej "danymi PNR") pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa, chyba że ocena ryzyka wskazuje na potrzebę zatrzymywania takich danych PNR.

(2) Art. 552 ust. 11 stanowi, że Zjednoczone Królestwo może tymczasowo odstąpić od ust. 4 tego artykułu na okres przejściowy (zwany dalej "okresem przejściowym"), do czasu możliwie najszybszego wdrożenia przez Zjednoczone Królestwo dostosowań o charakterze technicznym. W okresie przejściowym właściwy organ Zjednoczonego Królestwa musi zapobiegać wykorzystywaniu danych PNR podlegających usunięciu, stosując w odniesieniu do tych danych PNR wymienionych w art. 552 ust. 11 lit. a)-d) dodatkowe zabezpieczenia.

(3) Zgodnie z art. 552 ust. 10 odstępstwo to ma zastosowanie w związku ze szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi Zjednoczonemu Królestwu wprowadzenie dostosowań o charakterze technicznym niezbędnych do przekształcenia systemów przetwarzania danych PNR, z których korzystało Zjednoczone Królestwo, gdy prawo Unii miało do niego zastosowanie, w systemy umożliwiające usuwanie danych PNR zgodnie z art. 552 ust 4 (zwanymi dalej "szczególnymi okolicznościami").

(4) Art. 552 ust. 13 stanowi, że w przypadku utrzymywania się szczególnych okoliczności Rada Partnerstwa przedłuża okres przejściowy o jeden rok.

(5) Na podstawie art. 552 ust. 12 lit. b) Zjednoczone Królestwo przekazało Specjalnemu Komitetowi ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości ocenę dotyczącą kwestii utrzymywania się szczególnych okoliczności, wraz z opisem swoich starań na rzecz przekształcenia systemów przetwarzania danych PNR Zjednoczonego Królestwa w systemy umożliwiające usuwanie danych PNR zgodnie z art. 552 ust. 4, oraz, na podstawie art. 552 ust. 12 lit. a), sprawozdanie niezależnego organu administracyjnego, o którym mowa w art. 552 ust. 7, oraz opinię organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa, o którym mowa w art. 525 ust. 3, dotyczącą tego, czy zabezpieczenia przewidziane w art. 552 ust. 11 zostały skutecznie zastosowane, uzupełnioną sprawozdaniem organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa otrzymanym w dniu 30 listopada 2021 r.

(6) Na podstawie art. 552 ust. 13 Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości rozpatrzył ocenę i sprawozdanie w dniu 19 października 2021 r.

(7) Strony stwierdzają, że szczególne okoliczności nadal się utrzymują,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Okres przejściowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku określonego w art. 552 ust. 4 Umowy o handlu i współpracy, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia 21 grudnia 2021 r.
W imieniu Rady
Partnerstwa
Współprzewodniczący
Maros SEFCOVIC

Elizabeth TRUSS

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.