Decyzja 1999/51/WE w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, w tym praktyk zawodowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.17.45

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1999 r.

DECYZJA RADY
z dnia 21 grudnia 1998 r.
w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, w tym praktyk zawodowych

(1999/51/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 22 stycznia 1999 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 127,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189 lit. c) Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat czyni Wspólnotę odpowiedzialną za wykonanie polityki kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich, w pełni respektując zakres ich odpowiedzialności, w szczególności promowanie mobilności osób podlegających kształceniu, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

(2) Rada, decyzją 63/266/EWG(4), ustanowiła zasady ogólne i wyznaczyła główne cele dla wdrożenia wspólnej polityki kształcenia zawodowego; decyzją 94/819/WE(5) przyjęła program Leonardo da Vinci w celu wykonania polityki kształcenia zawodowego Wspólnoty Europejskiej.

(3) Podczas spotkania we Florencji Rada Europejska zwróciła się do Komisji o zbadanie roli praktyk zawodowych w tworzeniu nowych miejsc pracy; Komisja podkreśliła ważną rolę praktyk zawodowych w komunikacie "Promowanie praktyk zawodowych w Europie".

(4) W rezolucji Rady z dnia 18 grudnia 1979 r. dotyczącej kształcenia młodzieży połączonego z pracą(6) zaleca się, żeby Państwa Członkowskie wspierały rozwój efektywnych form łączenia kształcenia z praktyką zawodową.

(5) W rezolucji z dnia 15 lipca 1996 r.(7) Rada wzywa wszystkie Państwa Członkowskie do zapewnienia przejrzystości świadectw kształcenia zawodowego.

(6) Konkluzje przyjęte przez Radę dnia 6 maja 1996 r.(8) dotyczące Białej Księgi Komisji "Nauczanie i uczenie się: w kierunku społeczeństwa uczącego się" podkreślają konieczność współpracy między szkołami a sektorem przedsiębiorstw; wytyczne zatrudnienia na 1998 r.(9) i 1999 r. zalecają Państwom Członkowskim poprawę perspektyw zatrudnienia młodych ludzi poprzez nadanie im w kwalifikacji odpowiednich do wymagań rynku; w tym kontekście, Rada zachęca Państwa Członkowskie do tworzenia lub udoskonalania systemów kształcenia połączonego z pracą, gdzie stosowne.

(7) Zarówno ośrodek kształcenia, jak i przedsiębiorstwo, mogą być uzupełniającymi się polami do zdobywania wiedzy ogólnej oraz umiejętności technicznych, społecznych i personalnych; w związku z czym kształcenie połączone z pracą, w tym praktyki zawodowe, przyczynia się w dużej mierze do lepszej integracji zawodowej, społecznej, jak również integracji na rynku pracy; może ono być korzystne dla różnych grup społecznych oraz różnych poziomów nauczania i kształcenia, łącznie ze szkolnictwem wyższym.

(8) Rezolucja Rady z dnia 5 grudnia 1994 r.(10) dotycząca jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego podkreśla ważność kształcenia połączonego z pracą i zachęca do wprowadzania okresów kształcenia zawodowego w innych Państwach Członkowskich, jak również do integracji tych okresów z krajowymi programami kształcenia zawodowego.

(9) W celu promowania tej mobilności, należałoby sporządzić dokument "EUROPASS Training", służący do zapisu na poziomie wspólnotowym okresu lub okresów kształcenia w innym Państwie Członkowskim.

(10) Istotne jest zapewnienie jakości takich okresów mobilności ponadnarodowej; Państwa Członkowskie ponoszą w tym zakresie szczególną odpowiedzialność; Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, powinna stworzyć procedurę wymiany informacji i koordynacji działalności i Porozumień istniejących między Państwami Członkowskimi w celu wykonania niniejszej decyzji.

(11) Podczas nadzwyczajnego spotkania w Luksemburgu w sprawie zatrudnienia, Rada Europejska uznała decydującą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu stałych miejsc pracy.

(12) Kształcenie połączone z pracą, w tym praktyki zawodowe, w ramach mikro - przedsiębiorstw, a także małych i średnich przedsiębiorstw, jak również w sektorze rzemieślniczym, jest istotną pomocą zdolności zatrudniania; uwzględnia się ich szczególne wymagania w tej dziedzinie.

(13) Osoba podlegająca kształceniu powinna być właściwie poinformowana o istotnych przepisach obowiązujących w przyjmującym Państwie Członkowskim.

(14) Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników podkreśla wagę walki z wszelkimi formami dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, kolor skóry, rasę, światopogląd lub wyznanie.

(15) Rada, w zaleceniu z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącym dostępu kobiet do ustawicznego kształcenia zawodowego(11), popiera dostęp kobiet oraz ich rzeczywisty udział w ustawicznym kształceniu zawodowym; istotne jest, żeby czuwać nad popieraniem równości szans w rzeczywistym udziale w ścieżkach europejskich; w tym celu powinny zostać podjęte właściwe środki.

(16) Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi, jest zobowiązana do czuwania nad ogólną spójnością między stosowaniem niniejszej decyzji a programami i inicjatywami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży.

(17) Istotne jest, żeby zapewnić stałe monitorowanie stosowania niniejszej decyzji; w tym celu Komisja została wezwana do składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz przedstawiania im każdej istotnej propozycji w przyszłości.

(18) Po upływie trzech lat od przyjęcia niniejszej decyzji należy dokonać oceny jej skutków i nabytych doświadczeń, co pomoże zaplanować podjęcie ewentualnych działań korekcyjnych.

(19) Finansową kwotę referencyjną, w rozumieniu pkt 2 deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 6 marca 1995 r., wprowadza się do niniejszej decyzji w celu ułatwienia wdrażania programu EUROPASS bez uszczerbku dla kompetencji władz budżetowych zdefiniowanych w Traktacie; wsparcie finansowe Wspólnoty jest ograniczona do etapu początkowego, tj. do okresu od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

(20) Zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, określonymi w art. 3b Traktatu, cele zaplanowanego działania dotyczącego opracowania dokumentu "EUROPASS Training" wymagają postępowania uzgodnionego na poziomie wspólnotowym, ze względu na różnorodność systemów i struktur kształcenia w Państwach Członkowskich; niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Cele

1.
Celem niniejszej decyzji jest sporządzenie, na podstawie wspólnych zasad zdefiniowanych w art. 3, dokumentu zwanego "EUROPASS Training". Jest on przeznaczony do zapisu na poziomie wspólnotowym okresu lub okresów kształcenia odbytych przez osobę w trakcie kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym odbywa kształcenie (nazwanych "ścieżkami europejskimi").
2.
Posługiwanie się tym zapisem, jak również udział w ścieżkach europejskich, odbywa się na zasadzie dobrowolności oraz nie narzuca żadnych innych obowiązków, ani też nie przyznaje innych praw niż te, które zostały określone w niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji oraz mając na uwadze różnice istniejące między systemami oraz ustalenia dotyczące kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w Państwach Członkowskich, określa się następujące terminy:

1) "ścieżki europejskie" oznaczają, jak zostało ustalone na użytek EUROPASS Training, każdy okres kształcenia zawodowego odbytego przez daną osobę w Państwie Członkowskim (przyjmujące Państwo Członkowskie) innym niż państwo, w którym osoba odbywa kształcenie połączone z pracą (Państwo Członkowskie pochodzenia), który tworzy część takiego kształcenia połączonego z pracą;

2) "osoba uczestnicząca w kształceniu połączonym z pracą" oznacza każdą osobę, która, niezależnie od wieku, czy też poziomu wykształcenia, włącznie z wykształceniem wyższym, uczestniczy w kształceniu zawodowym. Kształcenie to, uznane lub poświadczone przez właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia według obowiązujących przepisów prawnych, procedur oraz praktyk, składa się z okresów praktyk w przedsiębiorstwie, lub, gdy sytuacja tego wymaga, w zakładzie lub w ośrodku kształcenia zawodowego, niezależnie od statusu osoby korzystającej ze ścieżek (umowa o pracę, umowa o odbycie praktyki zawodowej, uczeń lub student);

3) "mentor" oznacza każdą osobę, która wobec pracodawcy prywatnego lub państwowego lub też ośrodka czy centrum kształcenia zawodowego w przyjmującym Państwie Członkowskim, jest odpowiedzialna za pomoc, informację, ukierunkowanie, jak też monitorowanie osób uczestniczących w ścieżkach europejskich;

4) "EUROPASS Training" oznacza dokument stwierdzający, że jego posiadacz odbył okres lub okresy kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, w innym Państwie Członkowskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji;

5) "partner przyjmujący" oznacza każdą instytucję w przyjmującym Państwie Członkowskim (między innymi państwowy lub prywatny pracodawca, ośrodek lub centrum kształcenia zawodowego), która jest partnerem dla instytucji odpowiedzialnej za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia w celu dopełnienia formalności ścieżek europejskich.

Artykuł  3

Treść oraz wspólne zasady

Następujące warunki odnoszą się do zastosowania EUROPASS Training:

1) wszystkie ścieżki europejskie stanowią część kształcenia kontynuowanego w Państwie Członkowskim pochodzenia według obowiązujących tam przepisów prawnych, procedur oraz praktyk;

2) instytucja odpowiedzialna za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia razem z partnerem przyjmującym ustalają w ramach współpracy treść, cele, okres oraz warunki ścieżek europejskich;

3) przebieg ścieżek europejskich jest monitorowany i nadzorowany przez mentora.

Artykuł  4

EUROPASS Training

1.
Informacyjny dokument wspólnotowy zwany EUROPASS Training, którego treść i wygląd są opisane w Załączniku, wydawany jest przez instytucję odpowiedzialną za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia każdemu, kto ukończy ścieżki europejskie.
2.
EUROPASS Training:

a) określa ukończenie kształcenia zawodowego odbytego w ramach ścieżki europejskiej i dyplom, tytuł lub inne świadectwo zdobycia kwalifikacji wynikających z kształcenia;

b) stwierdza, iż ścieżka europejska jest częścią kształcenia odbytego w Państwie Członkowskim pochodzenia według obowiązujących tam przepisów prawnych, procedur i praktyk;

c) wyszczególnia zawartość ścieżki europejskiej, podając istotne informacje dotyczące każdego doświadczenia w pracy, odbytego kształcenia w ramach ścieżek europejskich, jak również, gdzie sytuacja tego wymaga, nabytych umiejętności oraz sposobu oceny;

d) podaje czas trwania ścieżki europejskiej zorganizowanej przez partnera przyjmującego podczas praktyk zawodowych lub podczas kształcenia;

e) określa partnera przyjmującego;

f) określa funkcje mentora;

g) jest wydawany przez instytucję odpowiedzialną za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia. Zawiera dla każdej ze ścieżek europejskich zapis, będący integralną częścią programu EUROPASS Training, wypełniony przez partnera przyjmującego i podpisanego przez niego samego oraz przez osobę uczestniczącą w programie.

Artykuł  5

Spójność i komplementarność

W poszanowaniu procedur oraz zasobów szczególnych programów wspólnotowych i inicjatyw w edukacji i kształceniu zawodowym, Komisja w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi czuwa nad ogólną spójnością między realizacją niniejszej decyzji oraz wyżej wymienionymi programami i inicjatywami.

Artykuł  6

Środki wspierania i działania towarzyszące

1.
Komisja jest odpowiedzialna za tworzenie i właściwe upowszechnianie i monitorowanie EUROPASS Training w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi. W tym celu każde Państwo Członkowskie wyznacza jedną lub kilka instytucji, które zajmują się wykonaniem EUROPASS Training na szczeblu krajowym w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, jak również, w zależności od potrzeb, z organizacjami reprezentującymi kształcenie połączone z pracą.
2.
W tym celu każde Państwo Członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby:

a) ułatwić dostęp do EUROPASS Training przez udzielanie właściwych informacji;

b) oszacować wykorzystane środki, oraz

c) ułatwić równe szanse, w szczególności zwiększając świadomość wszystkich istotnych czynników.

3.
Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, wykonuje system koordynacji i wzajemnej informacji.
4.
Stosując przepisy niniejszej decyzji, Komisja i Państwa Członkowskie uwzględniają wagę małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła, jak również ich szczególne potrzeby.
Artykuł  7

Finansowanie

Finansowa kwota referencyjna do celu wykonania art. 6 ust. 1, 3 i 4 w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 7,3 miliona ECU.

Wysokość rocznych środków przyznanych zatwierdzana jest przez władze budżetowe w ramach perspektywy finansowej.

Artykuł  8

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2000 r.

Artykuł  9

Ocena

Trzy lata po przyjęciu niniejszej decyzji Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jej realizacji, ocenia jej wpływ na wspieranie mobilności w ramach kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, proponuje dalsze środki korekcyjne zmierzające do podniesienia efektywności oraz przedkłada wszelkie wnioski, które uznaje za właściwe, w tym również wnioski budżetowe.

Artykuł  10

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1998 r.

W imieniu Rady
M. BARTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 67 z 3.3.1998, str. 7.

(2) Opinia wydana dnia 29 kwietnia 1997 r. (Dz.U. C 214 z 10.7.1998, str. 63).

(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 kwietnia 1998 r. (Dz.U. C 152 z 18.5.1998, str. 48), wspólne stanowisko Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz.U. C 262 z 19.8.1998, str. 41) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 1998 r. (Dz.U. C 359 z 23.11.1998).

(4) Dz.U. 63 z 20.4.1963, str. 1338/63.

(5) Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8.

(6) Dz.U. C 1 z 3.1.1980, str. 1.

(7) Dz.U. C 224 z 1.8.1996, str. 7.

(8) Dz.U. C 195 z 6.7.1996, str. 1.

(9) Dz.U. C 30 z 28.1.1998, str. 1.

(10) Dz.U. C 374 z 30.12.1994, str. 1.

(11) Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 37.

ZAŁĄCZNIK

"EUROPASS TRAINING"

Opis dokumentu

Dokument ma postać broszury formatu A5.

Zawiera 12 stron i okładkę.

Pierwszej strona okładki nosi:

– słowa "EUROPASS Training",

– logo Wspólnoty Europejskiej.

Na drugiej stronie okładki:

Ogólny opis "EUROPASS Training" (w języku, w którym kształcenie było prowadzone w Państwie Członkowskim pochodzenia).

"Niniejszy dokument Wspólnotowy, zwany EUROPASS Training, został ustanowiony zgodnie z decyzją Rady 1999/51/WE w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi (Dz.U. L 17 z 22.1.1999, str. 45). Jego celem (zgodnie z art. 1 niniejszej decyzji) jest ustanowienie dokumentu wspólnotowego zapisującego okres lub okresy kształcenia odbyte przez osobę w trakcie kształcenia połączonego z pracą, łącznie z praktykami zawodowymi, ukończonych przez nią/niego w Państwach Członkowskich innych niż to, w którym odbywa się kształcenie.

Wydane przez... (władze odpowiedzialne za organizację kształcenia w Państwie Członkowskim pochodzenia).

(Data i podpis)"

Strona 1 (w języku pochodzenia wystawienia)

Dane posiadacza:

– nazwisko,

– imię,

– podpis.

Wszystkie nagłówki będą podane w innych oficjalnych językach instytucji Unii Europejskiej na trzeciej stronie okładki.

Strona 2 (w języku partnera przyjmującego)

Europejska ścieżka 1

a) odbyte kształcenie zawodowe;

b) formularz ścieżki część odbytego kształcenia w Państwie pochodzenia;

c) zawartość Europejskiej ścieżki, dostarczające istotne szczegóły dotyczące doświadczenia zawodowego lub odbytych kształceń na ścieżce i, jeśli konieczne, zdobyte kwalifikacje i metody oceny;

d) czas trwania Europejskiej ścieżki;

e) szczegółowe dane dotyczące partner przyjmującego;

f) nazwisko i funkcja prowadzącego;

g) podpisy przyjmującego partner i posiadacza.

Strona 3 (w języku pochodzenia wystawienia):

Europejska ścieżka 1

Szczegóły podane na stronie 2 powtórzone w języku pochodzenia wystawienia.

Strona 4 (w języku posiadacza):

Europejska ścieżka 1

Szczegóły podane na stronie powtórzone w języku w języku posiadacza, jeżeli jest różny od tego użytego na stronach 1 i 2, pod warunkiem że jest to jeden z oficjalnych języków instytucji Unii Europejskiej.

Strony 5, 6 i 7:

Europejska ścieżka 2 (jeżeli konieczne)

Strony 8, 9 i 10:

Europejska ścieżka 3 (jeśli konieczne)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.