Decyzja 1999/228/WE zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG oraz decyzje 92/160/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do warunków zdrowotnych zwierząt w zakresie odprawy czasowej, ponownego wprowadzenia i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z niektórych części Arabii Saudyjskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.83.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1999 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 5 marca 1999 r.
zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG oraz decyzje 92/160/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG i 93/197/EWG w odniesieniu do warunków zdrowotnych zwierząt w zakresie odprawy czasowej, ponownego wprowadzenia i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni z niektórych części Arabii Saudyjskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(1999) 496)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(1999/228/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 marca 1999 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(1), zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 12, 13, 15, 16 i 19 ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja Rady 79/542/EWG(2), ostatnio zmieniona decyzją Komisji 98/622/WE(3), ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, świeżego mięsa oraz produktów mięsnych; w decyzji Komisji 92/160/EWG(4), ostatnio zmienionej decyzją 97/685/WE(5), Komisja ustanowiła regionalizację niektórych państw trzecich w zakresie przywozu koniowatych;

warunki zdrowotne i świadectwo weterynaryjne w zakresie odprawy czasowej, ponowne wprowadzenie i przywóz koni zarejestrowanych są ustanowione odpowiednio w decyzjach Komisji 92/260/EWG(6), 93/195/EWG(7) i 93/197/EWG(8), ostatnio zmienionych decyzją 98/594/WE(9);

po inspekcji weterynaryjnej przeprowadzonej przez Komisję w Arabii Saudyjskiej sytuacja zdrowotna zwierząt wydaje się pod zadowalającą kontrolą służb weterynaryjnych, w szczególności dobrze kontrolowane wydaje się przemieszczanie koniowatych z niektórych części terytorium do reszty kraju;

władze weterynaryjne Arabii Saudyjskiej przedstawiły pisemne zobowiązanie do zawiadamiania Komisji i Państw Członkowskich w ciągu 24 godzin teleksem, faksem lub telegraficznie o wszelkich przypadkach stwierdzenia występowania jakichkolwiek chorób infekcyjnych lub zakaźnych wśród koniowatych wymienionych w załączniku A do dyrektywy Rady 90/426/EWG, które podlegają w tym kraju obowiązkowi zgłoszenia, oraz do zawiadamiania we właściwym terminie o wszelkich zmianach w zakresie szczepień lub polityki przywozowej koniowatych;

po badaniach serologicznych przeprowadzonych na całym terytorium Arabii Saudyjskiej należy uznać, że w kraju tym co najmniej od sześciu miesięcy nie występowała nosacizna ani zaraza stadnicza koni, podczas gdy wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni oraz pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej nie występowały nigdy, natomiast znaleziono serologiczne dowody na wirusowe zapalenie tętnic koni;

uwzględniając wyniki powyższych badań, w częściach Arabii Saudyjskiej od ponad dwóch lat nie występował afrykański pomór koni, a szczepień przeciwko tej chorobie nie prowadzono w tym kraju od 12 miesięcy i są one urzędowo zakazane; jednakże nie można wykluczyć występowania tej choroby w niektórych częściach Arabii Saudyjskiej;

właściwe władze Arabii Saudyjskiej zawiadomiły Komisję o urzędowym zatwierdzeniu zabezpieczonej przed owadami stacji kwarantanny w pobliżu Riyadh oraz przekazały wzory podpisów urzędowych weterynarzy upoważnionych do podpisywania międzynarodowych certyfikatów eksportowych;

ze względu na sytuację zdrowotną w niektórych częściach Arabii Saudyjskiej stosowna wydaje się regionalizacja tego kraju w celu zezwolenia na przywóz do Wspólnoty zarejestrowanych koni tylko z tej części terytorium Arabii Saudyjskiej, która jest wolna od chorób;

warunki zdrowotne zwierząt i świadectwo weterynaryjne muszą zostać przyjęte stosownie do sytuacji zdrowotnej zwierząt w danym państwie trzecim; obecna sytuacja dotyczy tylko koni zarejestrowanych;

w celu zachowania jasności przy wprowadzaniu zmian do wykazu państw trzecich należy stosować kod ISO kraju;

należy odpowiednio zmienić decyzję 79/542/EWG oraz decyzję 92/160/EWG, 92/260/EWG, 93/195/EWG i 93/197/EWG;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 79/542/EWG część 2 w specjalnej kolumnie dotyczącej koni zarejestrowanych dodaje się wiersz zgodnie z porządkiem alfabetycznym według kodu ISO kraju w brzmieniu:

"SA

Arabia Saudyjska

X

(1)"

Artykuł  2

W Załączniku do decyzji 92/160/EWG dodaje się wyrazy w brzmieniu:

"Arabia Saudyjska

całe terytorium z wyłączeniem stref ochronnych i nadzoru, ustanowionych zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 90/426/EWG, oraz wyznaczonych w następujący sposób:

1 Strefa ochronna

1.1. Prowincja Jizan

- cała prowincja z wyjątkiem części znajdującej się na północ od punktu kontroli drogowej w Ash Shuqaiq na drodze nr 5 i na północ od drogi nr 10.

1.2. Prowincja Asir

- część prowincji ograniczona od północy drogą nr 10 między Ad Darb, Abha i Kamis Mushayt, z wyjątkiem klubów jeździeckich przy bazach lotniczych i wojskowych,

- część prowincji ograniczona od północy drogą nr 15 prowadzącą z Kamis Mushayt przez Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granicy z prowincją Najran,

- część prowincji ograniczona od północy drogą prowadzącą z Al Utfah przez Al Fayd do Badr Al Janoub (prowincja Najran).

1.3. Prowincja Najran

- część prowincji ograniczona od północy drogą z Al Utfah (prowincja Asir) do Badr Al Janoub i do As Sebt oraz z As Sebt wzdłuż Wadi Habunah do skrzyżowania z drogą nr 177 z Najran do Ar-Rijad, a od tego skrzyżowania drogą nr 177 biegnącą na południe do skrzyżowania z drogą nr 15 z Najran do Sharourah,

- część prowincji znajdująca się na południe od drogi nr 15 z Najran do Sharourah i granicy z Jemenem.

2. Strefa nadzoru

2.1. Prowincja Jizan

- część prowincji znajdująca się na północ od punktu kontroli drogowej w Ash Shuqaiq na drodze nr 5, kontrolowana przez punkt kontroli drogowej w Al Qahmah, i na północ od drogi nr 10.

2.2. Prowincja Asir

- kluby jeździeckie przy bazach lotniczych i wojskowych,

- część prowincji znajdująca się między granicą strefy ochronnej a drogą nr 209 z Ash Shuqaiq do punktu kontroli drogowej Muhayil na drodze nr 211,

- część prowincji między punktem kontroli drogowej na drodze nr 10 na południe od Abha, miastem Abha i punktem kontroli drogowej Ballasmer 65 km od Abha na drodze nr 15 biegnącej na północ,

- część prowincji między Khamis Mushayt a punktem kontroli drogowej znajdującym się 90 km od Abha na drodze nr 255 do Samakh oraz punkt kontroli drogowej w Yarah, 90 km od Abha, na drodze nr 10 prowadzącej do Riyadh,

- część prowincji leżąca na południe od linii łączącej punkty kontroli drogowej w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm Ghurab na drodze nr 177 do granicy z prowincją Najran.

2.3. Prowincja Najran

- część prowincji leżąca na południe od linii łączącej punkty kontroli drogowej w Yarah na drodze nr 10 i w Khashm Ghurab na drodze nr 177, od granicy prowincji Najran do punktu kontroli drogowej w Khashm Ghurab, 80 km od Najran, i na zachód od drogi nr 175 prowadzącej do Sharourah".

Artykuł 3

W decyzji 92/260/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) wykaz państw trzecich w załączniku I grupa E otrzymuje brzmienie:

"Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE), Bahrajn (BH), Algieria (DZ), Egipt(10) (EG), Izrael (IL), Jordania (JO), Kuwejt (KW), Liban (LB), Libia (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Katar (QA), Arabia Saudyjska(10) (SA), Syria (SY), Tunezja (TN) i Turcja(10) (TR)";

2) w załączniku II grupa E podany tytuł świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

do odprawy czasowej rejestrowanych koni na terytorium Wspólnoty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Algierii, Egiptu(10), Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Malty, Mauritiusa, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej(10), Syrii, Tunezji i Turcji(10) na okres krótszy niż 90 dni".

Artykuł  4

W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I grupa E wykaz państw trzecich otrzymuje brzmienie:

"Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE), Bahrajn (BH), Algieria (DZ), Egipt(10) (EG), Izrael (IL), Jordania (JO), Kuwejt (KW), Liban (LB), Libia (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Katar (QA), Arabia Saudyjska(10) (SA), Syria (SY), Tunezja (TN) i Turcja(10) (TR)";

2) w załączniku II grupa E wykaz państw trzecich podany w tytule świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

"Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Algieria, Egipt(10), Izrael, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Malta, Mauritius, Oman, Katar, Arabia Saudyjska(10), Syria, Tunezja i Turcja(10)".

Artykuł  5

W decyzji 93/197/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I grupa E wykaz państw trzecich otrzymuje brzmienie:

"Zjednoczone Emiraty Arabskie(11) (AE), Bahrajn(11) (BH), Algieria (DZ), Egipt(10)(11) (EG), Izrael (IL), Jordania(11) (JO), Kuwejt(11) (KW), Liban(11) (LB), Libia(11) (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman(11) (OM), Katar(11) (QA), Arabia Saudyjska(10)(11) (SA), Syria(11) (SY) i Tunezja (TN)";

2) w załączniku II grupa E podany tytuł świadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:

"ŚWIADECTWO ZDROWIA

dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu(10), Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej(10) i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezji".

Artykuł  6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(3) Dz.U. L 296 z 5.11.1998, str. 16.

(4) Dz.U. L 71 z 18.3.1992, str. 27.

(5) Dz.U. L 287 z 21.10.1997, str. 54.

(6) Dz.U. L 130 z 15.5.1992, str. 67.

(7) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1.

(8) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 16.

(9) Dz.U. L 286 z 23.10.1998, str. 53.

(10) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(11) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.