Decyzja 165/2022 (2022/1865) zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.267.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2022 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 165/2022
z dnia 10 czerwca 2022 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1865]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2168 z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/54 z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 w odniesieniu do dodatkowych wymagań dotyczących wprowadzania do Unii niektórych zwierząt kopytnych, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium w celu wzięcia udziału w imprezach, wystawach, prezentacjach i pokazach, a następnie są przemieszczane z powrotem do Unii 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1911 z dnia 27 października 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wspólnoty autonomicznej Galicia i wspólnoty autonomicznej Principado de Asturias w Hiszpanii odnośnie do zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis, zmieniające załącznik VIII do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wspólnoty autonomicznej Islas Baleares, prowincji Huelva i Sevilla oraz regionów Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra w prowincji Badajoz w Hiszpanii oraz w przypadku regionu Alentejo i okręgu Santarém w regionie Lisboa e Vale do Tejo w Portugalii odnośnie do zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka, zmieniające załącznik IX do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku wysp Aland w Finlandii odnośnie do zakażenia pasożytem Varroa spp. oraz zmieniające załącznik XIII do tego rozporządzenia w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku Danii i Finlandii odnośnie do zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy m.in. prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakul- tury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2.

(5) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I część 1.1 załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 13f (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32022 R 0054: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/54 z dnia 21 października 2021 r. (Dz.U. L 10 z 17.1.2022, s. 1).";

2)
w pkt 13g (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32021 R 2168: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2168 z dnia 21 września 2021 r. (Dz.U. L 438 z 8.12.2021, s. 38).";

3)
w pkt 13r (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32021 R 1911: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1911 z dnia 27 października 2021 r. (Dz.U. L 389 z 4.11.2021, s. 2).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2168 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1911 w języku islandzkim i norweskim oraz tekst rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/54 w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2022 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2022 r.
1 Dz.U. L 438 z 8.12.2021, s. 38.
2 Dz.U. L 10 z 17.1.2022, s. 1.
3 Dz.U. L 389 z 4.11.2021, s. 2.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.