Decyzja 162/2019 (2022/2154) zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 162/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG [2022/2154]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję nr E5 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 1 .

(2) Decyzja nr E5 zastępuje decyzję nr E1 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku VI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
po pkt 3.E4 (decyzja nr E4) wprowadza się punkt w brzmieniu:

3"E5.32017 D 0719(01): Decyzja nr E5 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 (Dz.U. C 233 z 19.7.2017, s. 3).";

2.
skreśla się tekst pkt 3.E1 (decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r.).
Artykuł  2

Tekst decyzji (UE) nr E5 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. C 233 z 19.7.2017, s. 3.
2 Dz.U. C 106 z 24.4.2010, s. 9.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.