Decyzja 149/2019 (2022/2141) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.291.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG Nr 149/2019
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2022/2141]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2016 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek obłuszczonych ziaren Digitaria exilis jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1.
w pkt 124b (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470) dodaje się tirety w brzmieniu:

"– 32018 R 2016: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2016 z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 1),

32018 R 2017: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 4).";

2.
po pkt 157 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/110) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"158. 32018 R 2016: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2016 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek obłuszczonych ziaren Digitaria exilis jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 1),

159. 32018 R 2017: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 4).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2018/2016 i (UE) 2018/2017 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2019 r.
1 Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 4.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.