Decyzja 14/2024 (2024/1554) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1554

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 14/2024
z dnia 2 lutego 2024 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2024/1554]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2482 z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do substancji ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w wyrobach medycznych 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale XV pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32023 R 2482: rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2482 z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. L 2023/2482, 14.11.2023).".

Tekst rozporządzenia (UE) 2023/2482 w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2024 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2024 r.
1 Dz.U. L, 2023/2482, 14.11.2023.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.