Decyzja 132/2017 (2019/739) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.128.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 132/2017
z dnia 7 lipca 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/739]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1826 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tricyklazol zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 1 .

(2) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirym, mezosulfuron, propineb, propoksykar-bazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, piraklostrobina, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram, ziram, zaoksamid 2 .

(3) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2035 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych fipronil i maneb 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 2016: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. L 312 z 18.11.2016, s. 21).,

- 32016 R 2035: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2035 z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. L 314 z 22.11.2016, s. 7).";

2)
po pkt 13zzzzzzr (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978) dodaje się punkt w brzmieniu:

"13zzzzzzs. 32016 R 1826: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1826 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tricyklazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 279 z 15.10.2016, s. 88).".

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/1826, (UE) 2016/2016 i (UE) 2016/2035 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 279 z 15.10.2016, s. 88.
2 Dz.U. L 312 z 18.11.2016, s. 21.
3 Dz.U. L 314 z 22.11.2016, s. 7.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.