Decyzja 126/2017 (2019/733) zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.128.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 126/2017
z dnia 7 lipca 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/733]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Rozporządzenie (UE) nr 2015/2283 uchyla rozporządzenie (WE) nr 258/97 2  Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 3  ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r., które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)
po pkt 123 (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/236) dodaje się punkt w brzmieniu:

"124. 32015 R 2283: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 137 z 11.12.2015, s. 1).";

2)
w pkt 86 (rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 2283: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. L 137 z 11.12.2015, s. 1).";

3)
skreśla się tekst pkt 96 (rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu i Rady) i pkt 97 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/2283 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 137 z 11.12.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.
3 Dz.U. L 253 z 21.9.2001, s. 17.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.