Decyzja 118/2018 (2020/1620) zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.368.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 118/2018
z dnia 31 maja 2018 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1620]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/835 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie sprostowania słoweńskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 923/2012 ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 66wk (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32017 R 0835: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/835 z dnia 12 maja 2017 r. (Dz.U. L 124 z 17.5.2017, s. 35).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/835 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2018 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 124 z 17.5.2017, s. 35.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.