Decyzja 102/2019 (2019/1232) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG - OpenLEX

Decyzja 102/2019 (2019/1232) zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.192.57

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2019 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 102/2019
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG [2019/1232]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/544 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2018/2031 stwierdzającą, na ograniczony okres, że ramy regulacyjne mające zastosowanie do kontrahentów centralnych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są równoważne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 1 .

(2) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 31bcaw (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2031) załącznika IX do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

"zmieniona:

- 32019 D 0544: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/544 z dnia 3 kwietnia 2019 r. (Dz.U. L 95 z 4.4.2019, s. 9).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2019/544 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2019 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 95 z 4.4.2019, s. 9.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.