Decyzja 1/WE/2021 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.300.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

DECYZJA NR 1/WE/2021
z dnia 28 lipca 2021 r.
Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią odnosząca się do wpisania organów oceny zgodności do wykazu zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego [2021/1397]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią, w szczególności jej art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma przyjąć decyzję o wpisaniu organu lub organów oceny zgodności do załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.
Wskazany poniżej organ oceny zgodności wpisuje się do wykazu w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, jak określono poniżej.
Nazwa, nazwa skrócona i dane kontaktowe organu oceny zgodności:
Nazwa: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Adres:
Campus de la UAB,
Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra
Barcelona, HISZPANIA
Nr telefonu: +34 93 567 20 00
Nr faksu: +93 567 20 01
E-mail: elabscert@applus.com
Strona internetowa: http://www.applus.com
Osoby wyznaczone przez organ oceny zgodności do kontaktów: Francisca Asensio Ferreira/Davide Brandano
Zakres wpisu do rejestru dotyczący produktów i procedur oceny zgodności:
W odniesieniu do ustawy radiowej:
Zarejestrowany podmiot certyfikujący
- Określony sprzęt radiowy, o którym mowa w art. 38-2-2 ust. 1 pkt 1) ustawy radiowej
2.
Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują współprzewodniczący. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.
Tokio, dnia 30 czerwca 2021 r. Bruksela, dnia 28 lipca 2021 r.
W imieniu JaponiiW imieniu Unii Europejskiej
Daisuke NIHEILucian CERNAT

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.