D-Monachium: Wykonywanie regularnych usług lotniczych - Przetarg ogłoszony przez Republikę Federalną Niemiec zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 na wykonywanie regularnych usług lotniczych na trasie Hof - Frankfurt nad Menem.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.321.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

D-Monachium: Wykonywanie regularnych usług lotniczych

Przetarg ogłoszony przez Republikę Federalną Niemiec zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 na wykonywanie regularnych usług lotniczych ba trasie Hof - Frankfurt nad Menem

(2004/C 321/13)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2004 r.)

1.
Wprowadzenie: Zgodnie z art. 4 ust. l lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych rząd niemiecki postanowił w stosunku do regularnych lotów na trasie Hof - Frankfurt nad Menem nałożyć zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych od dnia 1.4.2005 r. Informacje o tych zobowiązaniach z tytułu wykonywania usług publicznych zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 321 z dnia 28.12.2004 r.

Jeżeli żaden przewoźnik lotniczy do dnia 1.3.2005 r. nie przedłoży Bawarskiemu Ministerstwu Gospodarki, Transportu i Technologii pisemnego potwierdzenia o podjęciu regularnych lotów z dniem 1.4.2005 r. z dotrzymaniem zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych bez wnioskowania o rekompensatę, Niemcy w trybie art. 4 ust. l lit. d) ww. rozporządzenia zastrzegą dostęp do tej trasy lotniczej dla jednego przewoźnika lotniczego i przyznają prawo do wykonywania tych usług lotniczych od dnia 1.4.2005 r. w drodze przetargu.

2.
Przedmiot przetargu: Wykonywanie regularnych usług lotniczych na trasie Hof- Frankfurt nad Menem zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami do wykonywania usług publicznych, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 321 z dnia 28.12.2004 r..
3.
Udział w przetargu: Udział w przetargu może wziąć każdy przewoźnik lotniczy posiadający licencję wydaną przez jedno z Państw Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym.
4.
Tryb: W stosunku do przetargu obowiązują przepisy art. 4 ust. l lit. d) - i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Technologii zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert lub podjęcia rokowań, jeżeli nie wpłynie żadna oferta akceptowalna ekonomicznie.

Oferent jest związany swoją ofertą do czasu udzielenia zlecenia. Zlecenie zostanie udzielone tylko w stosunku do oferty całościowo akceptowalnej ekonomicznie.

5.
Dokumentacja przetargowa: Kompletną dokumentację przetargową łącznie ze specyfikacją, warunkami umowy i przeniesieniem zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych można otrzymać bezpłatnie w następującym urzędzie:

Bayerisches Staatsministerium fur Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstrasse 28, D-80538 Monachium, faks: 089/2162-2588.

6.
Rekompensata finansowa: W ofertach należy wyraźnie wymienić wysokość rekompensaty wymaganej za obsługę trasy Hof - Frankfurt nad Menem w okresie trzech lat od planowanego rozpoczęcia usługi (z podziałem na poszczególne lata).
7.
Taryfy: Złożone oferty muszą zawierać planowane taryfy i odpowiednie warunki taryfowe. Taryfy muszą być zgodne z zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 321 z dnia 28.12.2004 r..
8.
Czas trwania umowy: Czas trwania umowy rozpoczyna się dnia 1.4.2005 r. a kończy się dnia 31.3.2008 r.
9.
Zmiana lub wypowiedzenie umowy: Umowa może zostać zmieniona tylko wtedy, jeżeli zmiany są zgodne ze zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 321 z dnia 28.12.2004 r. .

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Umowa może być wypowiedziana przez obie strony tylko z terminem 6 miesięcy. Nie narusza to prawa do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn.

10.
Niewykonanie umowy / kary umowne: Przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do prawidłowego wykonania umowy. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków umownych, za które odpowiada przewoźnik, dotujący jest uprawniony do proporcjonalnego zmniejszenia rekompensaty. W przypadku powstania szkody zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń.
11.
Dostarczenie ofert: Oferty należy dostarczyć listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na poniższy adres lub dostarczyć osobiście za potwierdzeniem otrzymania:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Prinzregentenstrasse 28, -80538 Munich.

Oferty należy dostarczyć najpóźniej l miesiąc od dnia opublikowania tego komunikatu. Oferty należy dostarczyć w 5 egzemplarzach.

12.
Ważność przetargu: Przetarg jest ważny zgodnie z art. 4 ust. l lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 tylko wtedy, jeżeli żaden przewoźnik lotniczy Unii Europejskiej przed dniem 1.3.2005 r. nie złoży wniosku z programem wykonywania regularnych lotów na ww. trasie od dnia 1.4.2005 r. zgodnie ze zobowiązaniami do wykonywania usług publicznych bez rekompensaty finansowej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.