Czarnogóra-Unia Europejska. Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych. Bruksela.2010.09.13.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.260.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2010 r.

UMOWA
między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej "UE",

oraz

CZARNOGÓRA,

zwane dalej "Stronami",

ZWAŻYWSZY, że Strony łączy cel wzmocnienia swojego bezpieczeństwa na wszystkie sposoby;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgadzają się, że należy rozwinąć konsultacje i współpracę między nimi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiących przedmiot ich wspólnego zainteresowania;

ZWAŻYWSZY, że w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Stronami;

UZNAJĄC, że pełne i efektywne konsultacje i współpraca mogą wymagać dostępu do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów oraz ich wymiany między Stronami;

ŚWIADOME, że taki dostęp do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów oraz ich wymiana wymagają podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1.
Przedmiotem niniejszej umowy są procedury bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych lub materiałów w jakiejkolwiek formie i z jakiejkolwiek dziedziny przekazywanych przez Strony lub wymienianych między Stronami w celu realizacji cel wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron na wszystkie sposoby.
2.
Każda ze Stron chroni informacje niejawne otrzymane od drugiej Strony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi Stron.
Artykuł  2

Do celów niniejszej umowy "informacje niejawne" oznaczają wszelkie informacje lub materiały w jakiejkolwiek formie, które:

a) przez którąkolwiek ze Stron są określone jako wymagające ochrony, gdyż ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować różnego stopnia szkodę lub naruszenie interesów Czarnogóry lub UE lub jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby; oraz

b) mają nadaną klauzulę tajności.

Artykuł  3

Instytucje i podmioty UE, do których ma zastosowanie niniejsza umowa to: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej ("Rada"), Sekretariat Generalny Rady, Wysoki Przedstawiciel Unii do

Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych ("ESDZ"). Do celów niniejszej umowy instytucje te i podmioty są nazywane "UE".

Artykuł  4

W celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy, każda ze Stron oraz instytucji i podmiotów UE, o których mowa w art. 3, zapewnia ustanowienie systemu bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa opartych na podstawowych zasadach bezpieczeństwa i minimalnych normach bezpieczeństwa określonych w ich przepisach ustawodawczych lub wykonawczych i odzwierciedlonych w uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa, jakie mają zostać dokonane zgodnie z art. 12.

Artykuł  5

Każda ze Stron, instytucji i podmiotów UE, o których mowa w art. 3:

a) chroni informacje niejawne przekazywane lub wymieniane z drugą Stroną na mocy niniejszej umowy w sposób co najmniej równoważny do poziomu ochrony udzielanego im przez Stronę przekazującą;

b) zapewnia, aby informacje niejawne przekazywane lub wymieniane na mocy niniejszej umowy zachowały oznaczenie klauzuli tajności nadane tym informacjom przez Stronę przekazującą; klauzul tych nie obniża się ani nie znosi bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej. Strona otrzymująca chroni informacje niejawne zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów opatrzonych równoważną klauzulą tajności zgodnie z art. 7;

c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych do celów innych niż ustalone przez wytwórcę lub innych niż te, do których informacje przekazano lub wymieniono;

d) nie ujawnia takich informacji niejawnych stronom trzecim ani żadnej instytucji lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej;

e) nie zezwala na dostęp do informacji niejawnych osobom fizycznym, chyba że spełniają one zasadę ograniczonego dostępu oraz zostały odpowiednio sprawdzone i upoważnione przez odpowiednią Stronę;

f) zapewnia bezpieczeństwo miejsca, gdzie przechowywane są informacje niejawne przekazywane przez drugą Stronę; oraz

g) zapewnia, aby wszystkie osoby fizyczne mające dostęp do informacji niejawnych zostały poinformowane o swoim obowiązku ochrony tych informacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

Artykuł  6
1.
Informacje niejawne są ujawniane lub udostępniane zgodnie z zasadą zgody wytwórcy.
2.
W celu udostępnienia informacji odbiorcom innym niż Strony, decyzja o ujawnieniu lub udostępnieniu informacji niejawnych zostanie podjęta przez Stronę otrzymującą indywidualnie w poszczególnych przypadkach pod warunkiem pisemnej zgody Strony przekazującej i zgodnie z zasadą zgody wytwórcy.
3.
Nie jest możliwe zbiorcze udostępnienie informacji, chyba że Strony uzgodniły między sobą procedury odnośnie do niektórych kategorii informacji, istotnych z punktu widzenia ich szczególnych wymogów.
4.
Żadne postanowienie niniejszej umowy nie może być traktowane jako podstawa do obowiązkowego ujawnienia informacji niejawnych między Stronami.
5.
Informacje niejawne otrzymane od Strony przekazującej mogą zostać przekazane wykonawcy lub potencjalnemu wykonawcy wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Strony przekazującej. Zanim informacje takie zostaną ujawnione, Strona otrzymująca zapewnia, by wykonawca lub potencjalny wykonawca był w stanie chronić informacje i został odpowiednio sprawdzony oraz by w obiektach należących do niego spełnione były wymogi bezpieczeństwa.
Artykuł  7

W celu ustanowienia równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych przez Strony ustanawia się następującą korelację między klauzulami tajności:

UE

Czarnogóra

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Artykuł  8
1.
Strony zapewniają, by wszystkie osoby, których obowiązki służbowe wymagają dostępu do przekazanych lub wymienionych na mocy niniejszej umowy informacji niejawnych o klauzuli tajności CONFIDENTIEL UE lub POVJERLJIVO lub wyższej lub które z racji swych obowiązków lub pełnionej funkcji mogą mieć dostęp do takich informacji niejawnych, zostały odpowiednio sprawdzone przed uzyskaniem dostępu do takich informacji.
2.
Zostaną określone procedury poświadczania bezpieczeństwa osobowego w celu stwierdzenia, czy dana osoba, uwzględniając jej lojalność, wiarygodność i rzetelność, może mieć dostęp do informacji niejawnych.
Artykuł  9

Strony świadczą wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Organy, o których mowa w art. 12, przeprowadzają wzajemne konsultacje i wizytacje dotyczące bezpieczeństwa w celu oceny skuteczności ustaleń w zakresie bezpieczeństwa w ramach ich odpowiedniego zakresu obowiązków, który ma być ustalony zgodnie z tym artykułem.

Artykuł  10
1.
Do celów niniejszej umowy:

a) w przypadku UE cała korespondencja jest przesyłana do kierownika kancelarii tajnej Rady, a następnie przesyłana przez niego do państw członkowskich i do instytucji lub podmiotów, o których mowa w art. 3, z zastrzeżeniem ust. 2;

b) w przypadku Czarnogóry cała korespondencja jest przesyłana do głównej kancelarii Dyrekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych za pośrednictwem Misji Czarnogóry przy Unii Europejskiej.

2.
Wyjątkowo korespondencja od jednej ze Stron dostępna wyłącznie dla poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb tej Strony może być ze względów operacyjnych kierowana wyłącznie do poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb drugiej Strony, wyznaczonych konkretnie jako jej odbiorcy, oraz dostępna wyłącznie dla nich, z uwzględnieniem ich kompetencji oraz zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. W przypadku UE korespondencja taka jest przekazywana za pośrednictwem odpowiednio kierownika kancelarii tajnej Rady, kierownika kancelarii tajnej Komisji Europejskiej lub kierownika kancelarii tajnej ESDZ.
Artykuł  11

Minister spraw wewnętrznych i dyrektor Dyrekcji ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Czarnogórze, Sekretarz Generalny Rady i członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa nadzorują wdrażanie niniejszej umowy.

Artykuł  12
1.
W celu wdrożenia niniejszej umowy, trzy wymienione poniżej organy dokonują ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, przy czym każdy z nich działa pod kierownictwem i w imieniu swoich przełożonych; ustalenia te służą stworzeniu standardów wzajemnej ochrony informacji niejawnych objętych niniejszą umową:

– w odniesieniu do informacji niejawnych przekazywanych Czarnogórze na mocy niniejszej umowy - Dyrekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Czarnogórze,

– w odniesieniu do informacji niejawnych przekazywanych UE na mocy niniejszej umowy - Biuro ds. Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady,

– w odniesieniu do informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy w Komisji Europejskiej i w jej budynkach - Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej.

2.
Przed przekazaniem lub wymianą informacji niejawnych między Stronami na mocy niniejszej umowy, właściwe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, o których mowa w art. 1, zgadzają się co do tego, że Strona otrzymująca jest w stanie chronić informacje w sposób odpowiadający uzgodnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, które mają być dokonane zgodnie z tym ustępem.
Artykuł  13
1.
Właściwy organ którejkolwiek ze Stron, o których mowa w art. 12, niezwłocznie informuje właściwy organ drugiej Strony o wszelkich potwierdzonych lub podejrzewanych przypadkach nieuprawnionego ujawnienia lub utraty informacji niejawnych przekazanych przez tę Stronę oraz przeprowadza dochodzenie i przedstawia jego wyniki drugiej Stronie.
2.
Właściwe organy, o których mowa w art. 12, ustanawiają procedury działania w takich wypadkach.
Artykuł  14

Każda ze Stron pokrywa koszty własne poniesione w związku z wdrażaniem niniejszej umowy.

Artykuł  15

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie zmienia obowiązujących umów ani uzgodnień między Stronami ani też umów między Czarnogórą a państwami członkowskimi UE. Niniejsza umowa nie uniemożliwia Stronom zawierania innych umów odnoszących się do przekazywania lub wymiany informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem że pozostają one bez uszczerbku dla zobowiązań nałożonych na mocy niniejszej umowy.

Artykuł  16

Wszelkie spory między Stronami powstałe w wyniku interpretacji lub stosowania niniejszej umowy rozwiązywane są w drodze negocjacji między Stronami. W trakcie negocjacji obie Strony nadal wypełniają swoje zobowiązania w ramach niniejszej umowy.

Artykuł  17
1.
Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po wzajemnym powiadomieniu przez Strony o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.
2.
Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o wszelkich zmianach swych przepisów ustawodawczych i wykonawczych, które mogłyby mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych, o których mowa w niniejszej umowie.
3.
Niniejsza umowa może zostać poddana przeglądowi na wniosek każdej ze Stron w celu rozważenia ewentualnych zmian.
4.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej oraz za obopólną zgodą Stron. Wchodzą one w życie po dokonaniu wzajemnego powiadomienia na mocy ust. 1.
Artykuł  18

Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze Stron w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne sześć miesięcy po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę, ale pozostaje bez wpływu na zobowiązania podjęte wcześniej na mocy niniejszej umowy. W szczególności wszelkie informacje niejawne przekazywane lub wymieniane zgodnie z niniejszą umową muszą być nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W dowód czego niżej podpisani, odpowiednio należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą umową.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego września 2010 roku w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

1

W imieniu Unii EuropejskiejW imieniu Czarnogóry
1 Podpis zmieniony przez sprostowanie z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.317.44).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.