Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.313.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1924
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie cofnięcia rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego "Mostviertler Birnmost" (ChOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 54 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 2  stanowi, że procedurę ustanowioną w art. 49-52 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 stosuje się odpowiednio do cofnięcia rejestracji, o którym mowa w art. 54 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014, wniosek o cofnięcie rejestracji chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG) "Mostviertler Birnmost" został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(3) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwę "Mostviertler Birnmost" (ChOG) należy zatem usunąć z rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(4) Zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit ostatni rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 takie cofnięcia przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 57 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

(5) Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym cofa się rejestrację nazwy "Mostviertler Birnmost" (ChOG).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17).
3 Dz.U. C 62 z 17.2.2018, s. 15.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.