Chiny-Unia Europejska. Umowa w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony. Pekin.2020.09.14.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.408I.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r.

UMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH UCH OCHRONY

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony,

oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, z drugiej strony,

zwane dalej łącznie "Stronami", C

MAJĄC NA UWADZE, że Strony zgadzają się promować między sobą harmonijną współpracę i rozwój oznaczeń geograficznych zgodnie z art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej "porozumieniem TRIPS")oraz wspierać handel produktami opatrzonymi takimi oznaczeniami geograficznymi, pochodzącymi z terytoriów Stron;

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Zakres umowy

1. 
Niniejsza umowa ma zastosowanie do współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych produktów pochodzących z terytoriów Stron i ochrony tych oznaczeń.
2. 
Strony zgadzają się rozważyć rozszerzenie zakresu oznaczeń geograficznych objętych niniejszą umową po jej wejściu w życie na irme oznaczenia geograficzne dla klas produktów nieobjętych zakresem prawodawstwa, o którym mowa w art. 2, w szczególności na rękodzieło, uwzględniając wprowadzane przez Strony zmiany legislacyjne.

Do celów, o których mowa akapicie pierwszym niniejszego ustępu, Strony zamieściły w załączniku VII nazwy identyfikujące produkty pochodzące z ich terytorium i chronione na ich terytorium, które to produkty po rozszerzeniu zakresu ochrony niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo w zakresie ochrony, zgodnie z procedurami określonymi w art. 3 niniejszej umowy.

W ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej umowy Strony dokonują przeglądu postępów w zwiększaniu zakresu ochrony gwarantowanej niniejszą umową, a następnie dokonują przeglądu co dwa lata.

Ustanowione oznaczenia geograficzne

1. 
Strony stwierdzają, że ich odpowiednie prawodawstwo wymienione w załączniku I do niniejszej umowy ustanawia zasadnicze elementy procedury rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, zgodnie z art. 22 ust. 1 porozumienia TRIPS.

Strony zgadzają się, że zasadnicze elementy, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, są następujące:

a)
co najmniej jeden rejestr zawierający oznaczenia geograficzne chronione na danym terytorium;
b)
postępowanie administracyjne pozwalające zweryfikować, czy oznaczenie geograficzne określa towar jako pochodzący z terytorium, regionu lub miejscowości jednej ze Stron, jeżeli pewna jakość, renoma lub inna cecha towaru jest przypisywana zasadniczo pochodzeniu geograficznemu tego towaru;
c)
wymóg, by zarejestrowana nazwa odpowiadała danemu produktowi lub danym produktom, dla których sporządzono specyfikacje, które mogą być zmieniane wyłącznie w drodze właściwego postępowania administracyjnego;
d)
przepisy w zakresie kontroli mające zastosowanie do produkcji;
e)
egzekwowanie ochrony zarejestrowanych nazw poprzez odpowiednie działania administracyjne organów publicznych;
f)
prawo każdego producenta mającego siedzibę w regionie i podlegającego systemowi kontroli do wprowadzania na rynek produktów oznakowanych chronioną nazwą, o ile producent spełnia wymogi specyfikacji produktu;
g)
procedura sprzeciwu, która umożliwia uwzględnienie uzasadnionych interesów poprzednich użytkowników danej nazwy, bez względu na to, czy nazwa ta jest chroniona jako forma własności intelektualnej, czy nie.
2. 
Po przeanalizowaniu specyfikacji technicznych określonych w formularzu zamieszczonym w załączniku II w odniesieniu do oznaczeń geograficznych chińskiej Republiki Ludowej wymienionych w załączniku III, które zostały zarejestrowane przez Chińską Republikę Ludową na podstawie jej prawodawstwa wymienionego w załączniku į Unia Europejska zobowiązuje się do ochrony tych oznaczeń geograficznych zgodnie z poziomem ochrony nie niższym niż poziom określony w niniejszej umowie.
3. 
Po przeanalizowaniu specyfikacji technicznych określonych w formularzu zamieszczonym w załączniku II w odniesieniu do oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej wymienionych w załączniku IV, które zostały zarejestrowane przez Unię Europejską na podstawie jej prawodawstwa wymienionego w załączniku į chińska Republika Ludowa zobowiązuje się do ochrony tych oznaczeń geograficznych zgodnie z poziomem ochrony nie niższym niż poziom określony w niniejszej umowie.
4. 
Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich wcześniejszych zobowiązań Stron wynikających z zastosowania art. 3 porozumienia TRIPS dotyczącego traktowania narodowego.

Dodawanie oznaczeń geograficznych

1. 
W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku V lub VI Strony uzgadniają, że będą one rozpatrywane zgodnie z warunkami niniejszej umowy w ciągu pierwszych czterech lat po wejściu w życie niniejszej umowy 1 .
2. 
Dodawanie oznaczeń geograficznych do wykazu zawartego w załącznikach III i IV - po przeanalizowaniu ich specyfikacji technicznych określonych w formularzu zawartym w załączniku II - podlega odpowiednim procedurom, o których mowa w art. 10 ust. 3 2 .

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych 3

1. 
W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załącznikach III lub IV, w tym oznaczeń geograficznych do nich dodanych zgodnie z art. 3 niniejszej umowy, każda ze Stron chroni je przed 4 :
a)
stosowaniem jakichkolwiek środków w oznaczaniu lub przedstawianiu towaru, które w sposób wprowadzający odbiorców w błąd CO do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazują lub sugerują, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia;
b)
wszelkim wykorzystaniem oznaczenia geograficznego identyfikującego produkt identyczny lub podobny niepochodzący z miejsca wskazanego przez dane oznaczenie geograficzne, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie towarćw zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, transkrypcji 5  lub transliteracji, lub gdy towarzyszą mu takie wyrażenia, jak: "tego rodzaju", "typu"; G "stylu", "imitacja" itp.;
c)
wszelkim wykorzystaniem oznaczenia geograficznego identyfikującego produkt identyczny lub podobny niezgodny ze specyfikacją produktu dotyczącą chronionej nazwy.
2. 
W przypadku całkowicie lub częściowo homonimicznych oznaczeń geograficznych ochronę przyznaje się każdemu oznaczeniu. Nie podlegają jednak ochronie oznaczenia geograficzne, które - pomimo tego, iż są prawdziwe, co do terytorium, regionu lub miejsca w nim położonego, z którego towar pochodzi - w sposób nieprawdziwy informują odbiorców, że towar ten pochodzi z innego terytorium.

Każda ze Stron, w miarę możliwości, konsultuje się z drugą Stroną przed określeniem praktycznych warunków, na jakich dane homonimiczne określenia będą od siebie odróżniane, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania odnośnych producentów oraz uniknięcia wprowadzania w błąd konsumentów.

3. 
W odniesieniu do dodawania oznaczeń geograficznych zgodnie z art. 3 Strona nie jest zobowiązana do ochrony jako oznaczenia geograficznego nazwy, która koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i z tego powodu może wprowadzać konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.
4. 
W przypadku gdy Strona, w kontekście negocjacji z państwem trzecim, proponuje ochronę oznaczenia geograficznego tego państwa trzeciego, a nazwa ta jest homonimiczna z oznaczeniem geograficznym drugiej Strony chronionym na mocy niniejszej umowy, ta ostatnia jest o tym informowana i otrzymuje możliwość wyrażenia uwag na ten temat, zanim dana nazwa zostanie objęta ochroną.
5. 
Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zobowiązują żadnej ze Stron do ochrony oznaczenia geograficznego drugiej Strony, jeżeli oznaczenie to nie jest lub przestaje być chronione w swoim kraju pochodzenia lub jeżeli w tym kraju wyszło z użycia. Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę, jeżeli jedno z jej oznaczeń geograficznych przestaje być chronione w swoim kraju pochodzenia lub jeżeli w tym kraju wyszło z użycia.
6. 
Postanowienia niniejszej umowy w żaden sposób nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do używania do celów handlowych swojej własnej nazwy (nazwiska) lub nazwy (nazwiska) swojego poprzednika w prowadzeniu przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przypadku, gdy dana nazwa (nazwisko) stosowana jest w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną.

Prawo do używania oznaczeń geograficznych

1. 
Oznaczenie geograficzne chronione na mocy niniejszej umowy może być używane na dowolnym legalnym produkcie zgodnym ze specyfikacją techniczną tego oznaczenia geograficznego i zgodnie ze wszystkimi wymogami odnośnego prawodawstwa Strony, z której pochodzi oznaczenie geograficzne, wymienione w załączniku I.
2. 
Jeżeli oznaczenie geograficzne jest chronione na mocy niniejszej umowy, produkty objęte takim oznaczeniem geograficznym mogą być opatrzone oficjalnymi symbolami oznaczenia geograficznego drugiej Strony na terytorium tej Strony, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wymienionym w załączniku I.

Oznaczenia geograficzne wymienione w załączniku III zostają włączone do odpowiedniego rejestru Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszej umowy 6 . Produkty objęte oznaczeniem geograficznym chronionym na mocy niniejszej umowy i wymienione w załączniku III, w tym oznaczenia geograficzne włączone do załącznika III zgodnie z art. 3 niniejszej umowy, mogą być opatrzone europejskim symbolem odpowiadającym chronionej nazwie pochodzenia lub chronionemu oznaczeniu geograficznemu na terytorium Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu oceny poszczególnych przypadków Unia Europejska podejmuje decyzję w sprawie włączenia oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III, w tym oznaczeń geograficznych włączonych do załącznika III zgodnie z art. 3 niniejszej umowy, do odpowiedniego rejestru Unii Europejskiej jako chroniona nazwa pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne. Takie oznaczenia geograficzne są włączane do rejestru ze skutkiem od dnia rozpoczęcia stosowania takiej decyli.

W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku IV można stosować symbole odpowiadające oznaczeniom geograficznym produktów, określonym w prawodawstwie chińskiej Republiki Ludowej.

Jeżeli oznaczenie geograficzne jest chronione na mocy niniejszej umowy, produkty objęte takim oznaczeniem geograficznym mogą być opatrzone na terytorium drugiej Strony oficjalnymi symbolami zgodnie z prawodawstwem Strony, od której pochodzą, wymienionym w załączniku į pod warunkiem że spełniono ogólne wymogi drugiej Strony w zakresie etykietowania.

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla prawa każdej ze Stron do przyjęcia lub utrzymania systemu zezwoleń na stosowanie oficjalnych symboli w odniesieniu do oznaczeń geograficznych pochodzących z jej terytorium.

3. 
Gdy oznaczenie geograficzne jest chronione na mocy niniejszej umowy, używanie takiej chronionej nazwy przez jakiegokolwiek użytkownika na terytorium drugiej Strony nie podlega administracyjnemu zatwierdzeniu użytkowników ani dodatkowym opłatom administracyjnym. Zachęca się posiadacza praw do danego oznaczenia geograficznego lub jego jednostkę certyfikującą do przekazania wykazu użytkowników właściwym organom drugiej Strony w celu ułatwienia egzekwowania postanowień niniejszej umowy.

Związek ze znakami towarowymi

1. 
Strony, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej strony, odmawiają rejestracji lub unieważniają rejestrację znaku towarowego składającego się 7  z oznaczenia geograficznego lub jego tłumaczenia, lub transkrypcji, w odniesieniu do identycznych lub podobnych produktów, które nie mają pochodzenia wskazanego przez to oznaczenie geograficzne, zgodnie ze swoimi odpowiednimi przepisami, pod warunkiem że wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po dniu rozpoczęcia ochrony oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III lub IV lub po dniu złożenia wniosku o ochronę oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3 niniejszej umowy, na danym terytorium.
2. 
Strony na wniosek zainteresowanej strony, odmawiają lub unieważniają rejestrację znaku towarowego wskazującego, że dany towar pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych produktów, pod warunkiem że wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po dniu rozpoczęcia ochrony oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III lub IV lub po dniu złożenia wniosku o ochronę oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3 niniejszej umowy, na danym terytorium 8 .
3. 
Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zobowiązują żadnej ze Stron do ochrony oznaczenia geograficznego drugiej Strony na mocy niniejszej umowy, jeżeli - w świetle renomy lub popularności znaku towarowego - ochrona mogłaby wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu.
4. 
Ochrona oznaczeń geograficznych wymienionych w załącznikach III i IV udzielana na mocy niniejszej umowy pozostaje bez uszczerbku dla dalszego używania i przedłużania rejestracji znaku towarowego, który w dobrej wierze zgłoszono do rejestracji lub zarejestrowano bądź - jeżeli prawodawstwo zainteresowanej Strony przewiduje taką możliwość - ustanowiono poprzez używanie przed dniem rozpoczęcia ochrony oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III lub IV lub przed dniem złożenia wniosku o ochronę oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3 niniejszej umowy.

Znaki towarowe, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, mogą być nadal używane, a ich rejestracja może być przedłużana, pod warunkiem że w prawodawstwie Stron dotyczącym znaków towarowych brak jest podstaw do ich unieważnienia lub wygaśnięcia. Przyjmuje się, że ochrona oznaczeń geograficznych może być zapewniana na podstawie prawodawstwa innego niż przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące znaków towarowych, takiego jak prawodawstwo przewidujące ochronę sui generis oznaczeń geograficznych.

Dzień rozpoczęcia ochrony oraz dzień złożenia wniosku o ochronę określa się zgodnie z ust. 5.

5. 
Do celów ust. 1, 2 i 4 niniejszego artykułu "dzień rozpoczęcia ochrony" i "dzień złożenia wniosku o ochronę" są następujące:
w odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III lub IV dzień rozpoczęcia ochrony nie może przypadać później niż dzień wejścia w życie niniejszej umowy,
w odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załącznikach V i VI dzień złożenia wniosku o ochronę odpowiada dniu wejścia w życie niniejszej umowy; a dzień rozpoczęcia ochrony nie może przypadać później niż dzień wejścia w życie odpowiedniej zmiany załącznika III lub załącznika IV,
w odniesieniu do oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, za dzień złożenia wniosku o ochronę oznaczenia geograficznego uznaje się dzień publikacji otwierającej procedurę ochrony oznaczenia geograficznego, a dzień rozpoczęcia ochrony nie może przypadać później niż dzień wejścia w życie odpowiedniej zmiany załącznika III lub załącznika IV.
6. 
W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załącznikach v i VI w dniu wejścia w życie niniejszej umowy znaki towarowe, które zgłoszono do rejestracji po wejściu w życie niniejszej umowy i które odpowiadają jednemu z przypadków, o których mowa w ust. 1, zostają odrzucone.

W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku III w dniu wejścia w życie niniejszej umowy znaki towarowe, które zgłoszono do rejestracji w Unii Europejskiej między dniem publikacji otwierającej procedurę sprzeciwową a dniem wejścia w życie niniejszej umowy i które odpowiadają jednemu z przypadków, o których mowa w ust. 1, zostają uznane za zgłoszone do rejestracji w złej wierze.

W odniesieniu do oznaczeń geograficznych wymienionych w załączniku IV w dniu wejścia w życie niniejszej umowy znaki towarowe, które zgłoszono do rejestracji w chińskiej Republice Ludowej po dniu 3 czerwca 2017 r. i które odpowiadają jednemu z przypadków, o których mowa w ust. 1, zostają odrzucone.

Egzekwowanie ochrony

Strony egzekwują ochronę przewidzianą w niniejszej umowie poprzez odpowiednie działania swoich organów. Strony egzekwują taką ochronę także na wniosek zainteresowanej strony. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla praw zainteresowanych stron do egzekwowania ochrony na drodze sądowej.

Zasady ogólne

1. 
Postanowienia niniejszej umowy stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich wcześniejszych zobowiązań Stron wynikających z umów międzynarodowych w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i ich egzekwowania.
2. 
Przywóz, wywóz i wprowadzanie do obrotu produktów opatrzonych oznaczeniami geograficznymi, wymienionych w załączniku III lub IV odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi mającymi zastosowanie na terytorium Strony, na którym wprowadza się produkty do obrotu.
3. 
Wszelkie kwestie wynikające ze specyfikacji technicznych zarejestrowanych produktów rozpatrywane są w ramach wspólnego komitetu ustanowionego w art. 10.
4. 
Informacje dotyczące oznaczeń geograficznych, w szczególności specyfikacje techniczne na potrzeby rejestracji oznaczenia geograficznego określone w załączniku II, w tym wszelkie przyszłe zmiany, są analizowane i zatwierdzane przez organy Strony, z której terytorium pochodzi dane oznaczenie geograficzne.

Przejrzystość i wymiana informacji

1. 
Strony pozostają w kontakcie za pośrednictwem wspólnego komitetu ustanowionego w art. 10 lub bezpośrednio przez wyznaczone punkty kontaktowe, kiedy wspólny komitet nie obraduje, we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem i funkcjonowaniem niniejszej umowy, w szczególności Strona może zwrócić się do drugiej Strony o informacje dotyczące odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, informacje dotyczące oznaczeń geograficznych i ich zmian oraz informacje dotyczące punktów kontaktowych w zakresie przepisów dotyczących kontroli. Punkty kontaktowe są również odpowiedzialne za przyjmowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej nazw wymienionych w załącznikach.

Każda ze Stron określa punkt kontaktowy, z którego będzie się korzystać w kwestiach określonych w akapicie pierwszym, i informuje o nim.

Punktem kontaktowym rządu chińskiej Republiki Ludowej jest Departament ds. Traktatów i Prawa, Ministerstwo Handlu Chin.

Punktem kontaktowym Unii Europejskiej jest Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

2. 
Każda ze Stron może udostępnić publicznie informacje dotyczące oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 8 ust. 4, w tym specyfikację techniczną lub jej streszczenie, oraz informacje dotyczące punktów kontaktowych w zakresie przepisów dotyczących kontroli, odpowiadających oznaczeniom geograficznym drugiej Strony chronionym na mocy niniejszej umowy.

Wspólny komitet

1. 
Strony niniejszym ustanawiają wspólny komitet składający się z przedstawicieli obu Stron w celu zapewnienia monitorowania wykonania niniejszej umowy oraz zacieśnienia współpracy 1 dialogu w dziedzinie oznaczeń geograficznych.
2. 
Wspólny komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Przyjmuje on swój regulamin wewnętrzny. Wspólny komitet zbiera się co najmniej raz do roku lub w dowolnym czasie uzgodnionym przez Strony, na przemian w Unii Europejskiej i Chińskiej Republice Ludowej, w terminie, w miejscu oraz w sposób (może to być również wideokonferencja) ustalony wspólnie przez Strony, lecz nie później niż 90 dni po dniu przedstawienia wniosku.
3. 
Wspólny komitet dba również o prawidłowe funkcjonowanie niniejszej umowy i może rozpatrywać wszelkie sprawy związane z jej wykonaniem i wdrożeniem, w szczególności jest on odpowiedzialny za:
a)
zmiany załącznika I w zakresie odniesień do przepisów mających zastosowanie na terytorium Stron oraz zmiany pozostałych załączników do niniejszej umowy;
b)
wymianę informacji na temat zmian w przepisach i polityce w zakresie oznaczeń geograficznych oraz wszelkich innych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarze oznaczeń geograficznych;
c)
wymianę informacji na temat oznaczeń geograficznych w celu rozpatrzenia kwestii ich ochrony zgodnie z niniejszą umową.

Współpraca

Strony zgodnie postanawiają współpracować w celu wspierania wdrażania praw i obowiązków podjętych w ramach niniejszej umowy. Współpraca może obejmować między innymi następujące działania:

a)
wymianę informacji w celu wsparcia funkcjonowania wspólnego komitetu;
b)
wymianę doświadczeń w zakresie egzekwowania na wniosek drugiej Strony;
c)
budowanie zdolności, w tym w odniesieniu do egzekwowania ochrony, oraz relacji między znakami towarowymi a oznaczeniami geograficznymi;
d)
wymianę informacji w celu zoptymalizowania wykonywania niniejszej umowy; oraz
e)
propagowanie i rozpowszechnianie informacji na temat oznaczeń geograficznych między innymi w środowisku biznesu i w społeczeństwie obywatelskim, a także podnoszenie świadomości społecznej konsumentów i posiadaczy praw.

Zakres terytorialny

Niniejszą umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z warunkami określonymi w tych traktatach, a z drugiej strony, w odniesieniu do terytorium chińskiej Republiki Ludowej - do całego terytorium celnego Chin.

Teksty autentyczne

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: w języku angielskim i w standardowym języku chińskim. Zostanie ona również przetłumaczona na następujące języki: bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estonski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Każdy z wyżej wymienionych tekstów jest na równi autentyczny, w przypadku rozbieżności interpretacyjnych rozstrzygające znaczenie ma tekst w języku angielskim i chińskim.

Wejście w życie, zmiany umowy i jej rozwiązanie

1. 
Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia od Stron kanałami dyplomatycznymi, że ich odpowiednie procedury prawne niezbędne do wejścia w życie niniejszej umowy zostały zakończone.
2. 
Strony mogą wprowadzać zmiany w niniejszej umowie za obopólną zgodą wyrażoną na piśmie. Zmiana niniejszej umowy wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po wyrażeniu pisemnej zgody przez Strony. Zmiany załączników dokonuje się w drodze decyzji wspólnego komitetu ustanowionego w art. 10.
3. 
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za rocznym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym drugiej Stronie kanałami dyplomatycznymi.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni do tego, złożyli swoje podpisy pod niniejszą umową.

Съставено в Пекин на четиринадесети септември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Pekín el catorce de septiembre de dos mil veinte.

V Pekingu dne čtrnáctého září roku dva tisíce dvacet

Udfærdiget i Beijing den portende september to tusind og tyve.

Geschehen zu Peking (Beijing) am vierzehnten September zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta septembrikuu nel)ateistkümnendal päeval Pekingis.

Έγινε στο Πεκίνο, στις δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Beijing on the fourteenth day of September in the year two thousand and twenty.

Fait à Pékin, le quatorze septembre deux mille vingt.

Sastavljeno u Pekingu četrnaestog rujna dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Pechino, il quattordici settembre duemilaventi.

Pekiną, divtūkstoš divdesmitã gada cetrpadsmitajã septembn.

Priimta Pekine du tūkstančiai dvidešimtųjų metų rugsėjo keturioliktą dieną.

Kelt Pekingben, a kétezer-huszadik év szeptember havának tizennegyedik napján.

Maghmul fBeijing fl-erbatax-il jum ta' Settembru fis-sena elfej n u ghoxrin.

Gedaan te Peking, veertien september tweeduizend twintig.

Sporządzono w Pekinie dnia czternastego września dwa tysiące dwudziestego roku.

Feito em Pequim, aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, întocmit la Beijing, la paisprezece septembrie două mii douăzeci.

V Pekingu štrnásteho septembra dvetisícdvadsať.

V Pekingu, štirinajstega septembra dva tisoč dvajset.

Tehty Pekingissä neljäntenätoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Utfardat i Peking den fjortonde september år tjugohundratjugo.

За Европейския съюз

Porla Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour FUnion européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savierūbas vãrdã -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Europsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Für die Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Za Vladu Narodne Republike Kine

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Kinas Tautas Republikas valdïbas vãrdã -

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvem tar-Repubblika tal-Poplu tać-Ćina

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chihskińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

För Folkrepubliken Kinas regering

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

PRAWODAWSTWO STRON

Część  A

Prawodawstwo chińskiej Republiki Ludowej

Kodeks cywilny chińskiej Republiki Ludowej

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o znakach towarowych

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o jakości produktów

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o normalizacji

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o rolnictwie

Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o jakości i bezpieczeństwie produktów rolnych

Przepisy wykonawcze do ustawy chińskiej Republiki Ludowej o znakach towarowych

Środki w zakresie rejestracji wspólnego znaku towarowego i certyfikowanego znaku towarowego oraz administrowania tymi znakami (rozporządzenie dawnej administracji państwowej ds. przemysłu i handlu nr 6)

Przepisy dotyczące uznawania i ochrony dobrze znanych znaków towarowych (rozporządzenie dawnej administracji państwowej ds. przemysłu i handlu nr 66)

Przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych produktów (rozporządzenie byłego generalnego urzędu ds. nadzorowania jakości, inspekcji i kwarantanny chińskiej Republiki Ludowej nr 78)

Środki ochrony zagranicznych produktów opatrzonych oznaczeniem geograficznym

Środki zarządzania oznaczeniami geograficznymi produktów rolnych

Przepisy dotyczące egzaminatora rejestru zagranicznych oznaczeń geograficznych produktów rolnych

Część В

Prawodawstwo Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środkow spożywczych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, wraz z przepisami wykonawczymi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojow spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008

ZAŁĄCZNIKU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA POTRZEBY REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

1.
NAZWA OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

[Proszę wpisać nazwę lub nazwy zarejestrowane w kraju pochodzenia oraz ich transkrypcję, w tym tłumaczenie do celów informacyjnych.]

2.
KATEGORIA PRODUKTU, KTÓREGO NAZWA JEST CHRONIONA

[Strona, od której pochodzi oznaczenie geograficzne, wskazuje kategorię, do której należy oznaczenie geograficzne w jej ustawodawstwie krajowym.]

3.
WNIOSKODAWCA

[Proszę wstawić imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy I grupy producentów lub stowarzyszenia.]

4.
OCHRONA W CHINACH/W PAŃSTWIE POCHODZENIA BĘDĄCYM PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

[Proszę wstawić najwcześniej przypadający dzień rozpoczęcia ochrony przez odpowiedni właściwy organ i przedstawić dowód ochrony.]

5.
OPIS PRODUKTU

[Proszę zamieścić zwięzły opis techniczny (rodzaj, ksztah, masa, rozmiar, kolor, smak, właściwości fizyczne lub chemiczne itp.) produktu końcowego, do którego odnosi się dana nazwa, w przypadku produktów przetworzonych proszę podać również informacje na temat surowców.

W przypadku win i napojów spirytusowych proszę podać informacje na temat surowca, zawartości alkoholu i wyglądu fizycznego. W przypadku wina proszę podać, jaka jest odmiana winorośli, czy jest to wino czerwone czy białe i czy jest to wino niemusujące czy musujące.]

[Do celów rejestracji jako chroniona nazwa pochodzenia proszę podać wzmiankę o przestrzeganiu warunków określonych w odpowiednim prawodawstwie Unii Europejskiej w odniesieniu do paszy (w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego) i do surowców.]

6.
ZWIĘZŁE OKREŚLENIE OBSZARU GEOGRAFICZNEGO

[Proszę podać opis granic obszaru geograficznego i podać opis poszczególnych etapów produkcji, które muszą odbywać się na określonym obszarze geograficznym.]

[Do celów rejestracji jako chroniona nazwa pochodzenia proszę wskazać, że wszystkie rodzaje działalności produkcyjnej będą się odbywały na danym obszarze geograficznym.]

7.
ZWIĄZEK Z OBSZAREM GEOGRAFICZNYM

[Proszę przedstawić krótki opis związku między obszarem geograficznym a szczególną jakością, renomą lub innymi cechami produktu; należy na przykład wykazać, w jaki sposób cechy produktu wynikają z obszaru geograficznego i jakie są naturalne (takie jak warunki glebowe i klimatyczne), ludzkie i inne elementy (takie jak renoma produktu i tradycje związane z produkcją), które nadają produktowi jego specyficzne właściwości w porównaniu z produktami tej samej kategorii wytwarzanymi na innych obszarach geograficznych.]

[Do celów rejestracji jako chroniona nazwa pochodzenia proszę podać wzmiankę o przestrzeganiu warunków określonych w odpowiednim prawodawstwie Unii Europejskiej w odniesieniu do powyższego związku (właściwości lub cechy produktu są zasadniczo lub wyłącznie związane ze szczególnym środowiskiem geograficznym).]

8.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA (JEŻELI DOTYCZY)

[Zasady regulujące lub administracyjne stosowane przez wnioskodawcę I grupę producentów w odniesieniu do etykietowania lub stosowania oficjalnych symboli oznaczenia geograficznego produktu.]

9.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA I ORGAN KONTROLNY ODPOWIEDZIALNE ZA KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA SPECYFIKACJI PRODUKTU

[Proszę wskazać nazwę jednostki certyfikującej/organu kontrolnego odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania specyfikacji produktu.]

ZAŁĄCZNIK  III

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, o KTÓRYCH MOWA WART. 2 UST. 2

Nazwa zarejestrowana w Chińskiej Republice LudowejTranskrypcja na alfabet łacińskiRodzaj produktuTłumaczenie do celów informacyjnych
1.Anji Bai ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("Traktat") (przyprawy itd.) - herbataAnji White Tea
2.Anxi Tie Guan YinInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

-herbata

Anxi Tie Guan Yin
3.Baoshan Xiao Li Ka FeiInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) -kawaBaoshan Arabica Coffee
4.Gannan Qi ChengOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceGannan Navel Orange
5.Huoshan Huang YaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.)

-herbata

Huoshan Yellow Bud Tea
6.Pixian Dou BanOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - pasta fasolowaPixian Bean Paste
7.Pu'er ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataPu'er Tea
8.Shanxi Lao Chen CuInne produkty wymienione w załączniku I dorFraktatu (przyprawy itp.) - ocetShanxi Aged Vinegar
9.Yantai Ping GuoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceYantai Apple
10.Tanyang Gong FuInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataTanyang Gongfu Black Tea
11.Baicheng LÜ DouOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - fasolaBaicheng Mung Bean
12.zhaoyuan Da MiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - ryżZhaoyuan Rice
13.Wuyuan LÜ ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataWuyuan Green Tea
14.Fuzhou Mo Li Hua ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataFuzhou Jasmine Tea
15.Fangxian Xiang GuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyFangxian Mushroom
16.Nanfeng Mi JuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceNanfeng Sweet Orange
17.Cangshan Da SuanOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - czosnekCangshan Garlic
18.Fangxian Hei Mu ErOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyFangxian Black Fungus
19.Fenggang Xin Xi ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataFenggang Zinc Selenium Tea
20.Ku'erle Xiang LiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceKorla Pear
21.Pizhou Da SuanOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - czosnekPizhou Garlic
22.Anyué Ning MengOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceAnyué Lemon
23.(1)zhengshan Xiao ZhongInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataLapsang Souchong
24.Xinghua Xiang CongOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - suszony szczypiorekXinghua Chive
25.Lu'an GuapianInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataLu'an Melon-seed-shaped Tea
26.Yibin Ya CaiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - kiełki fasoli (warzywa piklowane)Yibin Bean sprout
27.Jingning Ping GuoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceJingning Apple
28.Anqiu Da JiangInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - imbir lekarskiAnqiu Ginger
29.Jianning Tong Xin Bai LianOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - ziarna lotosu orzecho- dajnegoJianning White Lotus Nut
30.Songxi Lü ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataSongxi Green Tea
31.Luoping Xiao Huang JiangInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - imbir lekarskiLuoping Yellow Ginger
32.Cangxi Hong Xin Mi Hou TaoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceCangxi Red Kiwi Fruit
33.Qingyuan Xiang GuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyQingyuan Mushroom
34.changshou sha Tian YouOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceChangshou shantian Pomelo
35.Fenghuang Dan CongInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataFenghuang Single cluster
36.Fucheng Mai DongOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - bulwyFucheng Ophiopogon japonicus
37.Gou Gu NaoInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataGougunao Tea
38.Wuyishan Da Hong PaoInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataMount Wuyi Da Hong Pao
39.Jinzhou Ya LiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceJinzhou Pear
40.lurpan Pu Tao GanOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - rodzynkiTurpan Raisin
41.Anhua Hei chaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataAnhua Dark Tea
42.Shengsi Yi BeiŚwieże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane - małżeShengsi Mussel
43.Liaozhong Mei GuiKwiaty i inne rośliny ozdobne - kwiatyLiaozhong Rose
44.Hengxian Mo Li Hua ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataHengxian Jasmine Tea
45.Pujiang Que sheInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataPujiang Que she Tea
46.Emeishan ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataMount Emei Tea
47.Duobei ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataDuobei Tea
48.Wuchang Da MiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - ryżWuchang Rice
49.Fuding Bai ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataFuding White Tea
50.Wuchuan Yue BingChleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

-ciasta

Wuchuan Mooncake
51.Xinglong Ka FeiInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - kawaXinglong Coffee
52.Shaoxing JiuRyżowy napój alkoholowyShaoxing Rice Wine
53.Helanshan Dong Lu Pu Tao JiuWinoWine in Helan Mountain East Region
54.Huanren Bing JiuWinoHuanren Icewine
55.Yantai Pu Tao JiuWinoYantai Wine
56.Huishui Hei Nuo Mi JiuRyżowy napój alkoholowyHuishui Black Glutinous Rice Wine
57.Xixia Xiang GuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyXixia Mushroom
58.Hongyazi Hua ShengOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - orzeszki ziemneHongyazi Peanut
59.Wuyi Yan ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataWuyi Rock Tea
60.Yingde Hong ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataYingde Black Tea
61.Jian Nan Chun Jiu/Jian Nan Chun chiewNapój spirytusowyJian Nan Chun Liquor
62.Gao Lu Jia Jiu /Gao Lu JiuNapój spirytusowyGao Lu Jia Liquor/Gao Lu Liquor
63.Ban Dao Jing JiuNapój spirytusowyBan Dao Jing Liquor
64.shacheng Pu Tao JiuWinoShacheng Wine
65.Moutaijiu (Kweichow Moutai Jiu) / Moutai Chiew (Kweichow Moutai Chiew)Napój spirytusowyMoutai Liquor/Kweichow Moutai Liquor
66.Wu Liang YeNapój spirytusowyWuliangye Liquor
67.Panjin Da MiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - ryżPanjin Rice
68.Jixian Ping GuoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceJixian Apple
69.Etuoke Aerbasi Shan Yang RouMięso świeże (i podroby) - mięso kozieOtog Arbas Goat Meat
70.zhalantun Hei Mu ErOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyZhalantun Black Fungus
71.Xiuyan Hua Zi MoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyXiuyan Pholiota Nameko
72.Donggang Da Huang XianŚwieże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane - małżeDonggang Surf Clam
73.Dongning Hei Mu ErOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyDongning Black Fungus
74.Nanjing Yan shui YaProdukty mięsne (gotowane, solone, wędzone itd.) - mięso kaczkiNanjing Salted Duck
75.Qiandao Yin ZhenInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataQiandao Rare Tea
76.Taishun San Bei Xiang ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataTaishun Three Cups oflncense Tea
77.Jinhua Liang Tou Wu ZhuMięso świeże (i podroby) - wieprzowinaJinhua Pig
78.Luoyuan Xiu Zhen GuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - grzybyLuoyuan Pleurotus Geesteranus
79.Tongjiang Lu YuŚwieże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane - rybyTongjiang Bass
80.Le'an Zhu SunOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - warzywaLe'an Bamboo Shoots
81.Junan Hua ShengOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - orzeszki ziemneJunan Peanut
82.Wendeng Ping GuoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceWendeng Apple
83.Anqiu Da CongOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - warzywaAnqiu Chinese Onion
84.Xianghua La JiaoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - warzywaXianghua chilli
85.Macheng Fu Bai JuInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataMacheng chrysanthemum Tea
86.Qianjiang Long XiaŚwieże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane - rakiQianjiang Crayfish
87.Yidu Yi Hong ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataYidu Black Tea
88.Dapu Mi YouOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceTai Po Honey Pomelo
89.Guiping Xi Shan ChaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataGuiping Xishan Tea
90.Baise Mang GuoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceBaise Mango
91.Wuxi Yang YuOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - warzywaWuxi Potato
92.Sichuan Pao CaiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - pikleSichuan Style Pickles
93.Naxi Te Zao chaInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - herbataNaxi Early-Spring Tea
94.Pu'er Ka FeiInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itp.) - kawaPu'er Coffee
95.Hengshan Da Μ ing Lü DouOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - fasolaHengshan Darning Mung Bean
96.Meixian Mi Hou TaoOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - owoceMeixian Kiwifruit
97.Tianzhu Bai Mao NiuMięso świeże (i podroby) - mięso jakaTianzhu White Yak
98.chaidamu Gou QiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - jagody gojiChaidamu Goji Berry
99.Ningxia Da MiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - ryżNingxia Rice
100.Jinghe Gou QiOwoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone - jagody gojiJinghe Goji Berry
(1) W okresie przejściowym pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy ochrona oznaczenia geograficznego"正 ł山 R 小 ¬种 " nie może uniemożliwiać stosowania określenia "Lapsang Souchong" na terytorium Unii Europejskiej w odniesieniu do herbaty, pod warunkiem że:

仪 można wykazać, że dany produkt został wprowadzony do obrotu w Unii Europejskiej przed dniem 3 czerwca 2017 r., oraz

仪 dany produkt nie wprowadza konsumenta europejskiego w błąd; oznaczenie jego faktycznego pochodzenia geograficznego musi być łatwo zauważalne, czytelne i widoczne.

ZAŁĄCZNIK  IV  9  

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH z UNII EUROPEJSKIEJ, o KTÓRYCH MOWA w ART. 2 UST. 3

Nazwa zarejestrowana w Unii EuropejskiejTranskrypcja na znaki chińskieRodzaj produktu
Cypr
1.Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / ZivaniaNapój spirytusowy
Czechy
2.Českobudějovické pivoPiwo
3.žatecký chmelInne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("Traktat")(przyprawy itd.) - chmiel
Niemcy
4.RheinhessenWina
5.MoselWina
6.FrankenWina
7.Münchener BierPiwo
8.Bayerisches BierPiwo
Dania
9.DanabluSery
Irlandia
10.Irish creamNapój spirytusowy
11.Irish whiskey / Irish whisky / Uisce Beatha EireannachNapój spirytusowy
Grecja
12.Σάμος 1 SamosWina
13.Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou KritisOleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) - oliwa z oliwek
14.Ελιά Καλαμάτας / Elia KalamatasOwoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone - oliwki stołowe
15.Μαστίχα Χίου / Masticha chiouNaturalne gumy i żywice - guma do żucia
16.Φέτα / Feta (1)Sery
Hiszpania
17.RiojaWina
18.CavaWina
19.CataluñaWina
20.La ManchaWina
21.ValdepeñasWina
22.Brandy de JerezNapój spirytusowy
23.Queso Manchego (2)Sery
24.Jerez / Xérès / sherryWina
25.NavarraWina
26.ValenciaWina
27.Sierra MaginaOleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) - oliwa z oliwek
28.Priego de córdobaOleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) - oliwa z oliwek
Francja
29.AlsaceWina
30.ArmagnacNapój spirytusowy
31.BeaujolaisWina
32.BordeauxWina
33.BourgogneWina
34.CalvadosNapój spirytusowy
35.ChablisWina
36.ChampagneWina
37.Châteauneuf-du-PapeWina
38.Cognac / eau-de-vie de cognac / eau-de-vie des charentesNapój spirytusowy
39.ComtéSery
40.Côtes de ProvenceWina
41.Côtes du RhôneWina
42.Côtes du RoussillonWina
43.GravesWina
44.LanguedocWina
45.MargauxWina
46.MédocWina
47.PauillacWina
48.Pays dOcWina
49.Pessac-LéognanWina
50.PomerolWina
51.Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuitsOwoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone - suszone gotowane śliwki
52.Roquefort