Dz.U.UE.L.2019.27.4

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska - "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego"

A. Pismo Unii Europejskiej

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W związku z wyżej wymienionym sporem na forum WTO mam zaszczyt poinformować Pana/Panią o wynikach naszych negocjacji w sprawie wspólnie uzgodnionego rozwiązania.

Unia Europejska otwiera następujące kontyngenty taryfowe 1 :

- kontyngent taryfowy 6 060 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3929 (ze szczególnym przydziałem krajowym 6 000 ton dla Chin i 60 ton dla wszystkich pozostałych stron), ze stawką celną w ramach kontyngentu 10,9 %;
- kontyngent taryfowy 660 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3985 (ze szczególnym przydziałem krajowym 600 ton dla Chin i 60 ton dla wszystkich pozostałych stron), ze stawką celną w ramach kontyngentu 10,9 %;
- kontyngent taryfowy erga omnes 5 000 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3219, ze stawką celną w ramach kontyngentu 8 %.
Unia Europejska i Chiny powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur dotyczących wejścia w życie niniejszego porozumienia. Porozumienie wchodzi w życie 14 dni po dniu otrzymania ostatniego powiadomienia. Unia Europejska otwiera wyżej wymienione kontyngenty taryfowe od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia.

Po otwarciu kontyngentów taryfowych Unia Europejska i Chiny powiadamiają o niniejszym porozumieniu Organ Rozstrzygania Sporów jako o wspólnie uzgodnionym rozwiązaniu zgodnie z art. 3 ust. 6 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów w związku ze sprawą DS492 "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego". Na tej podstawie Chiny potwierdzają, że w odniesieniu do sprawy DS492 nie wystąpią o wszczęcie procedur zgodnie z art. 21 ust. 5 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów ani nie będą ubiegać się o zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań na podstawie art. 22 ust. 6 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów, dopóki Unia Europejska będzie wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszego porozumienia.

Byłbym zobowiązany, gdyby mógł Pan/mogła Pani potwierdzić, że Rząd Chińskiej Republiki Ludowej zgadza się na powyższe ustalenia.

Mam zaszczyt zaproponować, aby - w przypadku gdy powyższe może zostać zaakceptowane przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej - niniejszy list wraz z Pana/Pani potwierdzeniem stanowiły Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku,

Cc. Tajlandia

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia 30-11.2018

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

(podpis pominięto)

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

B. Pismo Chin

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana/Pani pisma z dnia dzisiejszego, w następującym brzmieniu:

"W związku z wyżej wymienionym sporem na forum WTO mam zaszczyt poinformować Pana/Panią o wynikach naszych negocjacji w sprawie wspólnie uzgodnionego rozwiązania.

Unia Europejska otwiera następujące kontyngenty taryfowe 2 :

- kontyngent taryfowy 6 060 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3929 (ze szczególnym przydziałem krajowym 6 000 ton dla Chin i 60 ton dla wszystkich pozostałych stron), ze stawką celną w ramach kontyngentu 10,9 %;
- kontyngent taryfowy 660 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3985 (ze szczególnym przydziałem krajowym 600 ton dla Chin i 60 ton dla wszystkich pozostałych stron), ze stawką celną w ramach kontyngentu 10,9 %;
- kontyngent taryfowy erga omnes 5 000 ton w ramach pozycji taryfowej 1602.3219, ze stawką celną w ramach kontyngentu 8 %.

Unia Europejska i Chiny powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur dotyczących wejścia w życie niniejszego porozumienia. Porozumienie wchodzi w życie 14 dni po dniu otrzymania ostatniego powiadomienia. Unia Europejska otwiera wyżej wymienione kontyngenty taryfowe od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia.

Po otwarciu kontyngentów taryfowych Unia Europejska i Chiny powiadamiają o niniejszym porozumieniu Organ Rozstrzygania Sporów jako o wspólnie uzgodnionym rozwiązaniu zgodnie z art. 3 ust. 6 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów w związku ze sprawą DS492 »Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego«. Na tej podstawie Chiny potwierdzają, że w odniesieniu do sprawy DS492 nie wystąpią o wszczęcie procedur zgodnie z art. 21 ust. 5 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów ani nie będą ubiegać się o zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań na podstawie art. 22 ust. 6 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów, dopóki Unia Europejska będzie wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszego porozumienia."

Niniejszym mam zaszczyt potwierdzić, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej zgadza się z treścią powyższego pisma.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Гενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Sastavljeno u Ženevi

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f'Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie, dnia 30-11-2018

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

За Китайската народна република

Por la República Popular China

Za Čínskou lidovou republiku

For Folkerepublikken Kina

Für die Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

For the People's Republic of China

Pour la République populaire de Chine

Za Narodnu Republiku Kinu

Per la Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā -

(podpis pominięto)

Kinijos Liaudies Respublikos vardu

A Kínai Népköztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de Volksrepubliek China

W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej

Pela República Popular da China

Pentru Republica Populară Chineză

Za Čínsku ľudovú republiku

Za Ljudsko republiko Kitajsko

Kiinan kansantasavallan puolesta

För Folkrepubliken Kina

1 Tajlandia wyraziła zgodę na przydział uprawnień dla Chin w odniesieniu do pierwszych dwóch kontyngentów taryfowych.
2 Tajlandia wyraziła zgodę na przydział uprawnień dla Chin w odniesieniu do pierwszych dwóch kontyngentów taryfowych.