Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.38.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 2005 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY
Do układu ustanawiającego stowarzyszenie między wspólnotą Europejską i jej państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej "Państwami Członkowskimi",

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej "Wspólnotą",

i

REPUBLIKA CHILE, zwana dalej "Chile",

UWZGLĘDNIAJĄC, że Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Chile, z drugiej strony, zwany dalej "Układem", został podpisany w Brukseli w dniu 18 listopada 2002 r. i że niektóre jego postanowienia są stosowane na mocy artykułu 198 ustęp 3, począwszy od dnia 1 lutego 2003 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (zwane dalej "nowymi Państwami Członkowskimi") do Unii Europejskiej (zwany dalej "Traktatem o Przystąpieniu") został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r.;

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA  I

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

Artykuł  1

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Węgierska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Układu.

SEKCJA  II

HANDEL TOWARAMI

Artykuł  2

Załącznik I do Układu zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszego protokołu w celu dodania kontyngentów taryfowych wymienionych w sekcji 1 załącznika I do Układu.

SEKCJA  III

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł  3

Artykuł 17 ustęp 4 i artykuł 18 ustęp 2 załącznika III do Układu zostają niniejszym zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniejszego protokołu.

Artykuł  4

Dodatek III załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu.

Artykuł  5

Dodatek IV załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu.

Artykuł  6
1. Postanowienia Układu stosują się do towarów spełniających wymagania określone w załączniku III do Układu, wywożonych albo z Chile do jednego z nowych Państw Członkowskich, albo z jednego z nowych Państw Członkowskich do Chile, oraz do tych towarów, które w dniu przystąpienia były albo w drodze, albo składowane czasowo w magazynie celnym, albo znajdowały się w strefie wolnocłowej w Chile lub tego nowego Państwa Członkowskiego.
2. W takich wypadkach przyznaje się preferencyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia władzom celnym kraju przywozu, w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez władze celne lub właściwe władze rządowe kraju wywozu.

SEKCJA  IV

HANDEL USŁUGAMI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Artykuł  7

Część A załącznika VII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika V do niniejszego protokołu.

Artykuł  8

Część A załącznika VIII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika VI do niniejszego protokołu.

Artykuł  9

Część A załącznika IX do Układu zastępuje się informacjami znajdującymi się w załączniku VII do niniejszego protokołu.

Artykuł  10

Część A załącznika X do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika VIII do niniejszego protokołu.

SEKCJA  V

ZAMÓWIENIA RZĄDOWE

Artykuł  11
1. Podmioty nowych Państw Członkowskich, wymienione w załączniku IX do niniejszego protokołu, dodaje się w odpowiednich sekcjach załącznika XI do Układu.
2. Środki publikacji nowych Państw Członkowskich wymienione w Załączniku X do niniejszego protokołu dodaje się w dodatku 2 załącznika XIII do Układu.

SEKCJA  VI

WTO

Artykuł  12

Chile zobowiązuje się, że w związku z rozszerzeniem Wspólnoty nie będzie wnosić żadnych roszczeń ani żądań, ani nie będzie powoływać się na, modyfikować ani wycofywać żadnych koncesji ustanowionych na mocy artykułu XXIV.6 i artykułu XXVIII GATT 1994 lub artykułu XXI GATS.

SEKCJA  VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł  13
1. Niniejszy protokół zostaje zawarty przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich i przez Chile, zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.
2. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wszystkie Umawiające się Strony powiadomiły się nawzajem o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu, lub w dniu wejścia w życie Układu, w zależności od tego, który z wymienionych terminów przypada ostatni.
3. Bez względu na postanowienia ustępu 2, Wspólnota i Chile wyrażają zgodę na tymczasowe stosowanie artykułów 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 12 niniejszego protokołu, począwszy od dnia jego podpisania. Artykuł 2 stosuje się z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
4. Powiadomienia przesyła się Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem niniejszego protokołu.
5. Jeżeli postanowienie niniejszego protokołu Strony stosują w okresie wprowadzania w życie niniejszego protokołu, wszelkie odniesienia do daty wejścia w życie niniejszego protokołu w takim postanowieniu rozumie się jako odniesienia do dnia, od którego Strony wyraziły zgodę na stosowanie tego postanowienia, zgodnie z ustępem 3.
Artykuł  14

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach czeskim, duńskim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, węgierskim, niemieckim, greckim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Wspólnota, w ciągu trzech miesięcy od podpisania niniejszego protokołu, przekaże Chile jego czeską, estońską, węgierską, łotewską, litewską, maltańską, polską, słowacką i słoweńską wersję językową. Z zastrzeżeniem wejścia w życie niniejszego protokołu, teksty w nowych wersjach językowych stają się autentyczne na takich samych warunkach, jak wersje niniejszego protokołu sporządzone w obecnych językach.

Artykuł  15

Niniejszy protokół stanowi integralną część Układu. Załączniki do niniejszego protokołu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Zmiany do wspólnotowego harmonogramu znoszenia ceł

1) Wspólnota zezwoli na bezcłowy przywóz następujących produktów w niżej podanych ilościach, które będą zwiększane o 5 % każdego roku w stosunku do tych ilości
Kod CNOpisIlość
0703 20 00Czosnek30 ton
ex 0806 10 10Winogrona (1/1 do 14/7)1.500 ton
0810 50 00Kiwi1.000 ton

2) Wspólnota zezwoli na bezcłowy przywóz następujących produktów w niżej podanych ilościach

Kod CNOpisIlość(1)
0303 29 00Pozostałe ryby mrożone z wyłączeniem filetów725 ton
0303 78 12Morszczuk argentyński
0303 78 19Morszczuk - pozostały
0304 20 53Filety mrożone z makreli
0304 20 56Filety mrożone z morszczuka argentyńskiego
0304 20 58Filety mrożone z pozostałych morszczuków
0304 20 91Filety mrożone z buławika nowozelandzkiego
0304 20 95Filety mrożone z pozostałych ryb
0304 90 05Surimi
(1) Niniejsze kontyngenty taryfowe obowiązują w roku 2004 i każdym

następnym roku kalendarzowym, począwszy od 1.1.2005 roku do upływu

terminu ich obowiązywania w dniu 31.12.2012 roku.

Kod CNOpisIlość(1)
1604 15 19Przetworzone i konserwowane makrele90 ton
(1) Niniejszy kontyngent taryfowy obowiązuje w roku 2004 i każdym

następnym roku kalendarzowym, począwszy od 1.1.2005 roku do upływu

terminu jego obowiązywania w dniu 31.12.2006 roku.

ZAŁĄCZNIK  II

Nowe wersje językowe uwag administracyjnych zawartych w załączniku III do Układu o stowarzyszeniu

1. Artykuł 17 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

(...)

Świadectwa przewozowe EUR.1 wystawiane z mocą wsteczną muszą być potwierdzone jedną z następujących formuł:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNE"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "TAGANTJÄRLE VÄLJA ANTUD"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

2. Artykuł 18 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

(...)

Duplikat wystawiony w ten sposób musi być potwierdzony jednym z następujących wyrazów:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

ZAŁĄCZNIK  III

"Dodatek III

WZÓR ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1 I WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1

Instrukcje drukowania

1. Każdy formularz ma wymiary 210 × 297 mm; tolerancja wynosząca do minus 5 mm lub plus 8 mm na długości jest dozwolona. Stosowany papier musi być papierem koloru białego, nadającym się do pisania, niezawierającym masy ściernej i o minimalnej wadze 25 g/m2. Ma on wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący, powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne.

2. Władze celne lub właściwe władze rządowe Państw Członkowskich Wspólnoty i Chile mogą zastrzec sobie prawo drukowania formularzy we własnym zakresie lub mogą zlecić ich druk upoważnionym drukarniom. W tym ostatnim przypadku każde świadectwo musi zawierać informację o takim upoważnieniu. Każde świadectwo nosi nazwę i adres drukarni lub znak, za pomocą którego drukarnia może być zidentyfikowana. Musi ono mieć również numer seryjny, drukowany lub nie, za pomocą którego może być zidentyfikowane.

Procedura wypełniania

Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wypełnia zarówno świadectwo przewozowe EUR.1, jak i formularz wniosku o wydanie świadectwa. Oba formularze należy wypełnić w jednym z języków, w których sporządzono niniejszy Układ, oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego kraju wywozu. Jeśli sporządzane są odręcznie, wypełnia się je atramentem drukowanymi literami. Opis produktów musi być podany w polu do tego przeznaczonym, bez pozostawienia żadnych wolnych wierszy. W przypadku gdy pole nie jest wypełnione całkowicie, należy nakreślić linię poziomą poniżej ostatniej linijki opisu, przekreślając tym samym puste miejsce.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE

grafika

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO

grafika

OŚWIADCZENIE EKSPORTERA

grafika

ZAŁĄCZNIK  IV

"Dodatek IV

Deklaracja na fakturze

Szczególne wymagania dotyczące sporządzania deklaracji na fakturze

Deklarację na fakturze, której treść podana jest poniżej, sporządza się w jednej z podanych wersji językowych oraz zgodnie z przepisami prawa krajowego kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, powinna być napisana atramentem i drukowanymi literami. Deklaracja na fakturze musi zostać sporządzona zgodnie ze wskazówkami podanymi w przypisach. Jednakże przypisy nie muszą być zamieszczone.

Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

Wersja hiszpańska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Wersja duńska

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Wersja niemiecka

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.

Wersja grecka

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Wersja francuska

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Wersja włoska

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Wersja niderlandzka

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ... (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Wersja portugalska

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Wersja fińska

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Wersja szwedzka

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Wersja czeska

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Wersja estońska

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja łotewska

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).

Wersja litewska

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Wersja węgierska

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ....) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak (2).

Wersja maltańska

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ... (2).

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ... (1)) oświadcza, że produkty mają... (2) preferencyjne pochodzenie, chyba że zostało wyraźnie określone inaczej.

Wersja słoweńska

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ... ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno...... ... (2). poreklo .

Wersja słowacka

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

........................ (3)

(Miejsce i data)

........................ (4)

(Podpis eksportera; dodatkowo

czytelnie imię i nazwisko osoby

podpisującej deklarację)"

______

(1) Jeśli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez upoważnionego eksportera w rozumieniu artykułu 21 niniejszego załącznika, numer upoważnienia tego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeśli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, wyrazy w nawiasach opuszcza się lub miejsce pozostawia się niewypełnione.

(2) Pochodzenie produktów, które należy wskazać. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu artykułu 37 niniejszego Załącznika, eksporter musi wyraźnie wskazać je w dokumencie, w którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wpisanie symbolu 'CM'

(3) Te oznaczenia mogą być pominięte, jeśli informacja na ten temat jest umieszczona na dokumencie.

(4) Patrz: artykuł 20 ustęp 5 niniejszego załącznika. Jeżeli podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.

ZAŁĄCZNIK  V

(Załącznik VII do Układu, o którym mowa w artykule 99 Układu o stowarzyszeniu)

HARMONOGRAM ZOBOWIĄZAŃ SZCZEGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG

CZĘŚĆ  A

HARMONOGRAM WSPÓLNOTY

Uwagi wstępne

1. Szczególne zobowiązania w niniejszym harmonogramie mają zastosowanie wyłącznie do terytoriów, na których mają zastosowanie Traktaty ustanawiające Wspólnotę, oraz na warunkach określonych w tych Traktatach. Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki Państw Członkowskich wynikające z prawa wspólnotowego.

2. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia Państw Członkowskich:

AT Austria

BE Belgia

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

ES Hiszpania

EE Estonia

FR Francja

FI Finlandia

EL Grecja

HU Węgry

IT Włochy

IE Irlandia

LU Luksemburg

LT Litwa

LV Łotwa

MT Malta

NL Niderlandy

PT Portugalia

PL Polska

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Republika Słowacka

UK Zjednoczone Królestwo

3 Glosariusz terminów stosowanych przez poszczególne Państwa Członkowskie jest załączony do niniejszego harmonogramu.

"Przedsiębiorstwo zależne" osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną.

"Oddział" osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności, nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiorstwa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiebiorstwm głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie muszą kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiortswem głównym, ale mogą dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym rozszerzenie.

grafika

WSPÓLNOTA (CD.)

Uzupełnienie A

GLOSARIUSZ

OKREŚLENIA STOSOWANE W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

FRANCJA

SC Société civile

SCP Société civile professionnelle

SEL Société d'exercice libéral

SNC Société en nom collectif

SCS Société en commandite simple

SARL Société à responsabilité limitée

SCA Société en commandite par actions

SA Société anonyme

Uwaga: Wszystkie wymienione spółki posiadają osobowość prawną

NIEMCY

GmbH & Co.KG Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH (spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością) ist.

EWIV Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych)

WŁOCHY

SPA Società per Azioni (spółka akcyjna)

SRL Società a Responsabilità Limitata (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

W odniesieniu do Włoch, ofertą WE objęte są następujące usługi profesjonalne:

Ragionieri-periti commerciali Księgowość - usługi w zakresie sprawdzania rachunków - kontrola i weryfikacja sprawozdań finansowych

Commercialisti Księgowość - usługi w zakresie sprawdzania rachunków - kontrola i weryfikacja sprawozdań finansowych

Geometri Geodeci

Ingegneri Inżynierowie

Architetti Architekci

Geologi Geolodzy

Medici Lekarze

Farmacisti Farmaceuci

Psicologi Psycholodzy

Veterinari Lekarze weterynarii

Biologi Biolodzy

Chimici Chemicy

Periti agrari Eksperci do spraw rolnictwa

Agronomi Agronomowie

Attuari Ubezpieczyciele

ZAŁĄCZNIK  VI

(ZAŁĄCZNIK VIII Układu, o którym mowa w art. 120 Układu o stowarzyszeniu)

HARMONOGRAM ZOBOWIĄZAŃ SZCZEGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH USŁUG FINANSOWYCH

CZĘŚĆ  A

Harmonogram wspólnoty

Uwaga wstępna

1. Szczególne zobowiązania w niniejszym harmonogramie mają zastosowanie wyłącznie do terytoriów, na których Traktaty ustanawiające Wspólnotę mają zastosowanie, oraz na warunkach określonych w tych Traktatach. Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej Strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki Państw Członkowskich wynikające z prawa wspólnotowego.

2. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia Państw Członkowskich:

AT Austria

BE Belgia

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

ES Hiszpania

EE Estonia

FR Francja

FI Finlandia

EE Grecja

HU Węgry

IT Włochy

IE Irlandia

LU Luksemburg

LT Litwa

LV Łotwa

MT Malta

NL Niderlandy

PT Portugalia

PL Polska

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Republika Słowacka

UK Zjednoczone Królestw

Glosariusz terminów stosowanych przez poszczególne Państwa Członkowskie jest załączony do niniejszego harmonogramu.

"Przedsiębiorstwo zależne" osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną.

"Oddział" osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności, nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiorstwa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiębiortswem głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie muszą kontaktować się bezpośrednią z przedsiębiortswem głównym, ale mogą dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym jej rozszerzenie.

grafika

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA CZĘŚCI WSPÓLNOTY

(AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)

ubezpieczenia

a) Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę ścisłą współpracę między organami regulującymi i nadzorującymi działalność ubezpieczeniową Państw Członkowskich oraz wspiera ich wysiłki ukierunkowane na poprawę standardów nadzoru.

b) Te Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia kompletnych wniosków o licencje na prowadzenie działalności w zakresie gwarantowania ubezpieczeń bezpośrednich poprzez założenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, przez przedsiębiorstwo podlegające prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski takie zostają odrzucone, władze Państwa Członkowskiego dołożą wszelkich starań w celu powiadomienia danego przedsiębiorstwa i podania przyczyn odrzucenia wniosku.

c) Władze nadzorujące tych Państw Członkowskich dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi, bez zbędnych opóźnień, na wnioski o udzielenie informacji przez podmioty składające wnioski dotyczące statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności w zakresie gwarantowania ubezpieczeń bezpośrednich, poprzez utworzenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa Członkowskiego przez przedsiębiorstwo podlegające prawu Chile.

d) Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) dołoży wszelkich starań w celu zbadania wszelkich kwestii odnoszących się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w dziedzinie ubezpieczeń oraz rozważy wszelkie kwestie, jakie mogłyby mieć wpływ na rynek wewnętrzny w dziedzinie ubezpieczeń.

e) Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że, w kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych, na podstawie prawa wspólnotowego, obowiązującego począwszy od dnia 1 września 2001 roku oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, składki ubezpieczeniowe mogą być naliczane, przy rozważeniu wielu czynników ryzyka.

f) Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że na podstawie prawa wspólnotowego, obowiązującego począwszy od dnia 1 września 2001 roku oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, uprzednia zgoda krajowych organów nadzorujących w sprawie warunków polis i skali składek ubezpieczeniowych, jakie zakład ubezpieczeń zamierza stosować, nie jest generalnie wymagana.

g) Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) bierze pod uwagę, że na podstawie prawa wspólnotowego, obowiązującego od dnia 1 września 2001 roku oraz bez uszczerbku dla przyszłego ustawodawstwa, uprzednia zgoda krajowych organów nadzorujących w sprawie zwiększenia poziomu składek ogólnie nie jest wymagana.

Inne usługi finansowe

a) W zastosowaniu odpowiednich dyrektyw WE Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu 12 miesięcy wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności bankowej, poprzez utworzenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, przez przedsiębiorstwo podlegające prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski takie zostaną odrzucone, Państwo Członkowskie dołoży wszelkich starań w celu powiadomienia danego przedsiębiorstwa i podania przyczyn odrzucenia wniosku.

b) Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi bez zbędnych opóźnień na wnioski o udzielenie informacji przez podmioty składające wnioski w sprawie statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie działalności bankowej, poprzez utworzenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile.

c) W zastosowaniu odpowiednich dyrektyw WE Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań w celu rozważenia w ciągu 6 miesięcy wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, określonych w dyrektywie w sprawie usług inwestycyjnych, poprzez utworzenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile. W przypadkach gdy wnioski te zostaną odrzucone, Państwo Członkowskie dołoży wszelkich starań w celu notyfikacji danej spółki oraz poda przyczyny odrzucenia wniosku.

d) Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań w celu udzielenia odpowiedzi bez zbędnych opóźnień na wnioski o udzielenie informacji w sprawie statusu wypełnionych wniosków o licencje na prowadzenie usług inwestycyjnych w dziedzinie papierów wartościowych, poprzez utworzenie w Państwie Członkowskim przedsiębiorstwa zależnego zgodnie z prawodawstwem tego Państwa Członkowskiego, przez spółkę podlegającą prawom Chile.

USTALENIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZAŃ W DZIEDZINIE USŁUG FINANSOWYCH

Wspólnota otrzymała możliwość podjęcia szczególnych zobowiązań, odnoszących się do usług finansowych na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z alternatywnym podejściem do tej objętej postanowieniami ogólnymi części IV rozdział II (Usługi finansowe). Uzgodniono, że podejście to nie mogło być stosowane z zastrzeżeniem następujących ustaleń:

i) nie narusza ono postanowień niniejszej Umowy;

ii) nie powstały żadne domniemania dotyczące stopnia liberalizacji, do jakiego Strona zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy.

Wspólnota, na podstawie negocjacji oraz z zastrzeżeniem warunków i kwalifikacji, tam, gdzie są one określone, wpisała do swojego harmonogramu szczególne zobowiązania, odpowiadające podejściu, określonemu poniżej.

A. Dostęp do rynku

Obrót transgraniczny

1. Wspólnota zezwala usługodawcom świadczącym usługi finansowe nieposiadającym miejsca stałego zamieszkania na jej terenie na świadczenie, jako główny usługodawca, poprzez pośrednika lub jako pośrednik oraz na warunkach, które przyznają traktowanie narodowe, następujących usług:

a) ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do:

i) żeglugi morskiej i lotnictwa handlowego oraz lotów kosmicznych i frachtu (włączając satelity), przy czym ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący towary oraz wszelką odpowiedzialność z nich wynikającą; oraz

ii) towary w tranzycie międzynarodowym;

b) reasekuracja i retrocesja oraz usługi wspomagające dla ubezpieczeń, określonych w artykule 117 ustęp 9 punkt iv);

c) dostarczanie i transfer informacji finansowych oraz przetwarzanie danych finansowych określone w artykule 117 ustęp 9 punkt xv) oraz usługi doradcze i inne usługi wspomagające, wyłączając pośrednictwo, odnoszące się do bankowości i innych usług finansowych określone w artykule 117 ustęp 9 punkt xvi).

2. Wspólnota zezwala osobom zamieszkującym na jej terytorium na nabywanie na terytorium Chile usług finansowych, wskazanych w:

a) ustęp 1 litera a)

b) ustęp 1 litera b); oraz

c) artykuł 117 ustęp 9 punkty v) i xvi).

Obecność handlowa

3. Wspólnota przyznaje usługodawcom świadczącym usługi finansowe Chile prawo do ustanawiania lub rozszerzania w obrębie jej terytorium, włączając poprzez nabywanie istniejących spółek, obecności handlowej.

4. Wspólnota może narzucać warunki i procedury zatwierdzania ustanawiania i rozszerzania obecności handlowej w stopniu, w jakim nie naruszają one jej obowiązku, wynikającego z ustępu 3 oraz są zgodne z innymi obowiązkami, wynikającymi z niniejszej Umowy.

Czasowy wjazd pracowników

5. a) Wspólnota zezwala na czasowy wjazd na jej terytorium następujących pracowników usługodawcy świadczącego usługi finansowe Chile, który ustanawia lub ustanowił obecność handlową na terytorium Wspólnoty:

i) wyższego rangą personelu kierowniczego, będącego w posiadaniu informacji zastrzeżonych, podstawowych dla ustanawiania, kontroli i funkcjonowania usługodawcy świadczącego usługi finansowe; oraz

ii) specjalistów do spraw funkcjonowania usługodawcy świadczącego usługi finansowe.

b) Wspólnota zezwala, z zastrzeżeniem dostępności wykwalifikowanych pracowników na jej terytorium, na czasowy wjazd na jej terytorium następujących pracowników związanych z obecnością handlową usługodawcy, świadczącego usługi finansowe Chile:

i) specjalistów w dziedzinie technik komputerowych, usług telekomunikacyjnych oraz prowadzenia rachunków usługodawcy, świadczącego usługi finansowe; oraz

ii) specjalistów aktuariuszy i prawników.

Środki niedyskryminujące

6. Wspólnota podejmuje wszelkie wysiłki w celu wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich znaczących negatywnych skutków działań usługodawców świadczących usługi finansowe Chile:

a) środków niedyskryminujących, które powodują, że usługodawcy świadczący usługi finansowe nie mogą oferować na terytorium Wspólnoty, w formie ustalonej przez Wspólnotę, wszystkich usług finansowych dopuszczonych przez Wspólnotę;

b) środków niedyskryminujących, które ograniczają poszerzenie działalności związanej z usługodawcami świadczącymi usługi finansowe na całe terytorium Wspólnoty;

c) środków Wspólnoty, jeżeli mają one zastosowanie do tych samych środków związanych zarówno ze świadczeniem usług bankowych, jak i usług związanych z obrotem papierami wartościowymi oraz jeżeli usługodawcy świadczący usługi finansowe Chile koncentrują swoje działania na zapewnieniu usług związanych z obrotem papierami wartościowymi; oraz

d) innych środków, które, mimo iż są przyjęte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, negatywnie wpływają na zdolność usługodawcy świadczącego usługi finansowe Chile do funkcjonowania, konkurowania lub wejścia na rynek Wspólnoty;

pod warunkiem że wszelkie działania podjęte na podstawie niniejszego ustępu nie dyskryminowałyby w sposób niesprawiedliwy usługodawców świadczących usługi finansowe Strony podejmującej takie działania.

7. W odniesieniu do niedyskryminujących środków określonych w ustępie 6 litery a) i b), Wspólnota dokłada wszelkich starań w celu nieograniczania lub niezmniejszania obecnego stopnia możliwości działania na rynku, ani korzyści już odniesionych przez usługodawcę świadczącego usługi finansowe Chile jako klasa na terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że zobowiązanie to nie powoduje nieuczciwej dyskryminacji przeciwko usługodawcom świadczącym usługi finansowe Wspólnoty.

B. Traktowanie narodowe

1. Na podstawie warunków, które przyznają traktowanie narodowe, Wspólnota przyznaje usługodowacom świadczącym usługi finansowe Chile zarejestrowanym na jej terytorium dostęp do systemów płatności i rozliczeń obsługiwanych przez podmioty publiczne oraz do możliwości związanych z urzędową konsolidacją długu i refinansowaniem, dostępnych w trakcie zwykłego prowadzenia działalności. Niniejszy ustęp nie ma na celu przyznania dostępu do linii kredytowych kredytodawcy ostatniego stopnia we Wspólnocie.

2. Jeżeli Wspólnota wymaga członkostwa, uczestnictwa lub dostępu do jakichkolwiek organów niezależnych, giełd lub rynków papierów wartościowych lub transakcji typu futures, instytucji dokonującej rozliczeń lub jakiejkolwiek innej organizacji lub stowarzyszenia, w celu umożliwienia usługodawcom świadczącym usługi finansowe w Chile świadczenie usług finansowych na równoważnych zasadach, jak te dotyczące usługodawców ze Wspólnoty świadczących usługi finansowe, lub jeżeli Wspólnota zapewnia bezpośrednio lub pośrednio takie podmioty, przywileje lub korzyści związane ze świadczeniem usług finansowych, Wspólnota zapewnia, że podmioty te przyznają traktowanie narodowe chilijskim dostawcom usług finansowych posiadającym stałe miejsce pobytu na jej terytorium.

C. Definicje

Do celów niniejszego podejścia:

1. Usługodawca świadczący usługi finansowe niebędący rezydentem to usługodawca z Chile świadczący usługi finansowe, który świadczy usługi finansowe na terytorium Wspólnoty ze spółki zarejestrowanej na terytorium Chile, bez względu na to, czy taki usługodawca posiada obecność handlową na terytorium Wspólnoty.

2. Określenie "obecność handlowa" oznacza przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty świadczące usługi finansowe oraz obejmuje przedsiębiorstwa zależne będące przedmiotem całościowej lub częściowej własności, wspólnych przedsiębiorstw, spółek osobowych, spółek jednoosobowych, operacji franchisingowych, oddziałów, agencji, przedstawicielstw lub innych organizacji.

ZAŁĄCZNIK  VII

ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA USŁUGI FINANSOWE

Część A - ze strony Wspólnoty i jej Państw Członkowskich:
Komisja EuropejskaDG ds. Handlu

DG ds. Rynku Wenwnętrznego

B-1049 Bruxelles
AustriaMinisterstwo FinansówDirectorate Economic Policy and
Financial Markets
Himmelpfortgasse 4-8
Postfach 2
A-1015 Wien
BelgiaMinisterstwo GospodarkiRue de Bréderode 7
B-1000 Bruxelles
Ministerstwo FinansówRue de la Loi 12
B-1000 Bruxelles
CyprMinisterstwo FinansówCY-1439 Nicosia
Republika CzeskaMinisterstwo FinansówLetenská 15
CZ-118 10 Prague
DaniaMinisterstwo Spraw Ved Stranden 8
GospodarczychDK-1061 Copenhagen K
EstoniaMinisterstwo FinansówSuur-Ameerika 1
EE-15006 Tallinn
FinlandiaMinisterstwo FinansówPO Box 28
FIN-00023 Helsinki
FrancjaMinisterstwo Gospodarki, Finansów i PrzemysłuMinistère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
139, rue de Bercy
F-75572 Paris
NiemcyMinisterstwo FinansówBundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
GrecjaBank GrecjiPanepistimiou Street, 21
GR-10563 Athens
WęgryMinisterstwo FinansówPénzügyminisztérium
Postafiók 481
HU-1369 Budapest
IrlandiaIrlandzki Urząd Regulacji PO Box 9138
Usług Finansowych (IrishCollege Green
Financial Services Regulatory Authority)IRL-Dublin 2
WłochyMinisterstwo SkarbuMinistero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
ŁotwaKomisja ds. Rynków Kungu Street 1
Finansowych i KapitałowychLV-1050 Riga
LitwaMinisterstwo FinansówVaižganto 8a/2,
LT-01512 Vilnius
LuksemburgMinisterstwo FinansówMinistère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-2931 Luxembourg
MaltaUrząd ds. Usług Notabile Road
FinansowychMT-Attard
NiderlandyMinisterstwo FinansówFinancial Markets Policy Directorate
Postbus 20201
NL-2500 EE Den Haag
PolskaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa
PortugaliaMinisterstwo FinansówDirecção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Av. Infante D. Henrique, 1C-1o
P-1100-278 Lisboa
Republika Ministerstwo FinansówŠtefanovičova 5
SłowackaSK-817 82 Bratislava
SłoweniaMinisterstwo GospodarkiKotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
HiszpaniaMinisterstwo SkarbuDirectora General del Tesoro y Politica Financiera
Paseo del Prado 6-6a Planta
E-28071 Madrid
SzwecjaUrząd Nadzoru FiansowegoBox 6750
S-113 85 Stockholm
Szwedzki Bank CentralnyMalmskillnadsgatan 7
S-103 37 Stockholm
Szwedzka Agencja Ochrony Rosenlundsgatan 9
KonsumentówS-118 87 Stockholm
Zjednoczone Ministerstwo Skarbu (H.M 1 Horse Guards Road
KrólestwoTreasury)UK-London SW1A 2HQ

ZAŁĄCZNIK  VIII

(określony w artykule 132 Układu o stowarzyszeniu)

HARMONOGRAMY ZOBOWIĄZAŃ SZCZEGÓLNYCH W SPRAWIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ  A

HARMONOGRAM WSPÓLNOTY

Uwaga wprowadzająca

1. Szczególne zobowiązania w niniejszym harmonogramie mają zastosowanie wyłącznie do terytoriów, na których Traktaty ustanawiające Wspólnotę mają zastosowanie oraz na warunkach określonych w tych Traktatach. Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej Strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki Państw Członkowskich wynikające z prawa wspólnotowego.

2. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia Państw Członkowskich:

AT Austria

BE Belgia

CY Cypr

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

DK Dania

ES Hiszpania

EE Estonia

FR Francja

FI Finlandia

EL Grecja

HU Węgry

IT Włochy

IE Irlandia

LU Luksemburg

LT Litwa

LV Łotwa

MT Malta

NL Niderlandy

PT Portugalia

PL Polska

SE Szwecja

SI Słowenia

SK Republika Słowacka

UK Zjednoczone Królestwo

"Przedsiębiorstwo zależne" osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną.

"Oddział" osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności, nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiorstwa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiębiorstwem głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie muszą kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorstwem głównym, ale mogą dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym jej rozszerzenie.

grafika

ZAŁĄCZNIK  IX

POSTANOWIENIA WSPÓLNOTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH

(o których mowa w artykule 137 Układu o stowarzyszeniu)

DODATEK  1

PODMIOTY NA SZCZEBLU CENTRALNYM

PODMIOTY, KTÓRE SKŁADAJĄ ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO TYTUŁU

SEKCJA  2

Instytucje zamawiające Państwa

REPUBLIKA CZESKA

1. Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2. Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

3. Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

4. Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

5. Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)(1)

6. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

7. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

8. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

9. Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

10. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

11. Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

12. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

13. Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

14. Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

15. Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

16. Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

17. Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

18. Kancelář prezidenta (Office of the President)

19. Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

20. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

21. Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

22. Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

23. Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

24. Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

25. Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

26. Vězeňská služba (Prison Service)

27. Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

28. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

29. Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

30. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

31. Komise pro cenné papíry (Czech Securities Commission)

32. Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

33. Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

34. Ústavní soud (Constitutional Court)

35. Nejvyšší soud (Supreme Court)

36. Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

37. Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

38. Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

39. Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

40. Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

41. Český úřad bezpečnosti práce (Czech Authority of Safety Work)

42. Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

ESTONIA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4. Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5. Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6. Riigikantselei (The State Chancellery)

7. Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9. Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10. Kaitseministeerium (Ministry of Defence)(1)

11. Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12. Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

14. Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15. Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16. Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17. Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18. Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19. Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20. Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21. Teabeamet (The Information Board)

22. Maa-amet (Land Board)

23. Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25. Muinsuskaitseamet (The Heritage Conservation Inspectorate)

26. Patendiamet (Patent Office)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (The Technical Inspectorate)

28. Energiaturu Inspektsioon (The Energy Market Inspectorate)

29. Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

30. Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonian Patent Library)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

33. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

34. Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

35. Konkurentsiamet (The Competition Board)

36. Maksu - ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

37. Statistikaamet (Statistical Office)

38. Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

39. Proovikoda (Assay Office)

40. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

41. Piirivalveamet (The Border Guard Administration)

42. Politseiamet (The Police Board)

43. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centre of Forensic and Criminalistic Science)

44. Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

45. Päästeamet (The Rescue Board)

46. Andmekaitse Inspektsioon (The Data Protection Inspectorate)

47. Ravimiamet (Agency of Medicines)

48. Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

49. Tööturuamet (Labour Market Board)

50. Tervishoiuamet (Health Care Board)

51. Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

52. Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

53. Lennuamet (Civil Aviation Administration)

54. Maanteeamet (Road Administration)

55. Sideamet (Communications Board)

56. Veeteede Amet (Maritime Administration)

57. Raudteeamet (Estonian Railway Administration)

CYPRUS

1. (a) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (Law Commissioner Office)

16. Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

17. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)(1)

18. (a) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b) Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d) Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h) Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i) Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

19. (a) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b) Αστυνομία (Police)

(c) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d) Τμήμα Φυλακών (Prison Department)

(e) Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Information Service)

20. (a) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

(b) Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

(c) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

21. (a) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

(b) Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

(c) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

(d) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

(e) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

(f) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

(g) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Τechnical Institute)Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

(h) Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων (Industrial Relations Service)

22. (a) Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

(b) Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

(c) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

(d) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

(e) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

(f) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

(g) Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

(h) Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Cyprus News Agency)

(i) Ταμείο Θήρας (Game Fund)

(j) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service for the care and rehabilitation of displaced persons)

23. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

24. (a) Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

(b) Τελωνεία (Customs and Excise)

(c) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

(d) Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

(e) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

(f) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Department)

(g) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

(h) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

25. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

26. (a) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

(b) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

(c) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

(d) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

(e) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

(f) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Postal Services Department)

(g) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

(h) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

(i) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Telecommunications)

27. (a) Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

(b) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

(c) Γενικό Χημείο (General Laboratory)

(d) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

(e) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

(f) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LATVIA

1. Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

2. Saeimas kanceleja (Chancellery of the Parliament)

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)(1)

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Regional Development and local governments and institutions subordinate to it and under its supervision)

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

19. Augstākās izglītības padome (Council of Higher Education)

20. Eiropas lietu birojs (European Affairs Bureau)

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery and institutions subordinate to it and under its supervision)

22. Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

24. Latvijas Banka (Bank of Latvia)

25. Nacionālie bruņotie spēki (National Armed Forces)

26. Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission)

28. Satversmes aizsardzības birojs (Constitution Defence Bureau)

29. Valsts cilvēktiesību birojs (State Human Rights Bureau)

30. Valsts kontrole (State Audit Office)

31. Satversmes tiesa (Constitutional Court)

32. Augstākā tiesa (Supreme Court)

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

LITHUANIA

1. Prezidento kanceliarija (Chancellery of the Office of the President)

2. Seimo kanceliarija (Chancellery of the Seimas (Parliament))

3. Konstitucinis Teismas (The Constitutional Court)

4. Vyriausybės kanceliarija (Chancellery of the Government)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)(1)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

18. Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Lithuanian Armed Forces and structure thereof)(1)

20. Generalinė prokuratūra (The General Public Prosecutor's Office)

21. Valstybės kontrolė (State Control)

22. Lietuvos bankas (Bank of Lithuania)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service)

24. Konkurencijos taryba (Competition Council)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Council)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of the Equal Opportunities Ombudsman)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsmen Institution)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Ombudsman Office of the Seimas)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (State Commission for Cultural Heritage Protection)

32. Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Security Commission)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics)

35. Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture)

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics)

37. Valstybės saugumo departamentas (State Security Department)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (National Control Commission for Prices and Energy)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission)

40. Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gambling Supervisory Commission)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department)

43. Europos teisės departamentas (European Law Department)

44. Lietuvos mokslo taryba (The Lithuanian Council of Science)

45. Ginklų fondas (Weaponry Fund)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (Lithuanian State Department of Physical Culture and Sport)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Lithuanian Telecommunications Regulator)

50. Statistikos departamentas (Department of Statistics)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Safety Inspectorate)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service)

55. Valstybinė ligonių kasa (State Patients' Fund)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office)

58. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania)

59. Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania)

60. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of Lithuania)

61. Apygardų teismai (County Courts of Lithuania)

62. Apygardų administraciniai teismai (County Administrative Courts of Lithuania)

63. Apylinkių teismai (District Courts of Lithuania).

HUNGARY

1. Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

2. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

4. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

5. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

6. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

7. Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)(1)

8. Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

9. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

10. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

11. Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

12. Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

13. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of Cultural Heritage)

14. Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

15. Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

16. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Central Services Directorate)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Office of the President)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk to the House of Representatives)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)(2)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministry of Education)

6. Ministeru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiċi (Ministry of Finance and Economic Affairs)

7. Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

8. Ministeru tat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

10. Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

11. Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

12. Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

13. Ministeru tas-Saħħa (Ministry of Health)

14. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

15. Ministeru għat-Teknoloġija ta' l-Informazzjoni u Investiment (Ministry for Information Technology and Investment)

16. Ministeru għaż-Żgħażagħ u l-Kultura (Ministry for Youth and the Arts)

POLAND

1. Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President of the Republic of Poland)

2. Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm)

3. Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4. Sąd Najwyższy (Supreme Court)

5. Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court)

6. Trybunał Konstytucyjny (Constitutional Court)

7. Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Ombudsman)

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

11. Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission)

12. Krajowe Biuro Wyborcze (National Election Office)

13. Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

14. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman)

15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Prime Minister's Chancellery)

16. Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

18. Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

19. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Ministry of Science and Informatisation)

20. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)(1)

21. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

22. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

23. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

24. Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

25. Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

26. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Administration)

27. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

28. Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

29. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

30. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Office of the Committee for European Integration)

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Government Centre for Strategic Studies)

32. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

33. Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency)

34. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (State Treasury Agricultural Property Agency)

35. Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund)

36. Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

37. Polskie Centrum Akredytacji (Polish Acreditation Centre)

38. Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

39. Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre)

40. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Office)

41. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Insurance and Pension Funds Supervisiory Commission)

42. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polish Securities and Exchange Commission)

43. Główny Urząd Miar (Main Office of Measures)

44. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland)

45. Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland)

46. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Victims of Repression)

47. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National Roads and Motorways)

48. Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport)

49. Urząd Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Office of the Main Inspector of Road Transport)

50. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography)

51. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The Main Office for Construction Supervision)

52. Urząd Lotnictwa Cywilnego (The Main Office for Civil Aviation)

53. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Office for Telecommunication Regulation and Post)

54. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (The Main Directorate for National Archives)

55. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Farmers Social Security Fund)

56. Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate for the Inspection of Plant and Seeds Protection)

57. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products)

58. Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate)

59. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The Chief Command of the National Fire-guard)

60. Komenda Główna Policji (The Chief Police Command)

61. Komenda Główna Straży Granicznej (The Chief Boarder Guards Command)

62. Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Office for Repatriation and Foreigners)

63. Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office)

64. Wyższy Urząd Górniczy (Main Mining Office)

65. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment Protection)

66. Państwowa Agencja Atomistyki (State Atomic Agency)

67. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate)

68. Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate)

69. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency)

70. Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency)

71. Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office)

72. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

73. Urząd Służby Cywilnej (Civil Service Office)

74. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (National Remembrance Institute - Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation)

75. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (State Foreign Investment Agency)

76. Polska Konfederacja Sportu (Polish Confederation of Sport)

77. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland)

78. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for Environmental Protection and Water Management)

79. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (State Fund for the Rehabilitation of the Disabled

80. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

81. Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)(1)

SLOVENIA

1. Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia)

2. Državni zbor (The National Assembly)

3. Državni svet (The National Council)

4. Varuh človekovih pravic (The Ombudsman)

5. Ustavno sodišče (The Constitutional Court)

6. Računsko sodišče (The Court of Audits)

7. Državna revizijska komisja (The National Review Commission)

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and Art)

9. Vladne službe (The Government Services)

10. Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)1

13. Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)(1)

14. Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

17. Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

20. Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

21. Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministry of Information Society)

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministry of Education, Science and Sport)

23. Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia)

25. Višja sodišča (Higher Courts)

26. Okrožna sodišča (District Courts)

27. Okrajna sodišča (County Courts)

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of Slovenia)

29. Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors)

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia)

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of Slovenia)

32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia)

33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of Slovenia)

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Higher Labour and Social Court)

35. Delovna sodišča (Labour Courts)

36. Sodniki za prekrške (Judges of Minor Offenses)

37. Upravne enote (Local Administration Units)

SLOVAKIA

1. Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

2. Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

3. Úrad vlády Slovenskej republiky (The Office of the Government of the Slovak Republic)

4. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs)

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak Republic)

6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic) (1)

7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of the Interior of the Slovak Republic)

8. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic)

9. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic)

10. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health of the Slovak Republic)

11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)

12. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (Ministry of Education of the Slovak Republic)

13. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic)

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the Slovak Republic)

15. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture of the Slovak Republic)

16. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication of the Slovak Republic)

17. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic)

18. Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic)

19. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic)

20. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic)

21. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak Republic)

22. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)

23. Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement)

24. Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)

25. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Office of the Land Register of the Slovak Republic)

26. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic)

27. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak Republic)

28. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic)

29. Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)

30. Národný bezpečnostný úrad (National Security Office)

31. Poštový úrad (Post Office)

32. Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

33. Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office

______

(1) Non-warlikes materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement.

(2) Procurement of the armed forces of Malta: non-warlike materials contained in section 3 of appendix I of annex XI of the agreement.

DODATEK  2

PODMIOTY NA SZCZEBLU PODCENTRALNYM ORAZ PODMIOTY PRAWA PUBLICZNEGO

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO TYTUŁU

WYKAZY ORGANÓW I KATEGORII PODMIOTÓW PRAWA PUBLICZNEGO

XVI. REPUBLIKA CZESKA:

- Fond národního majetku (National Property Fund)

- Pozemkový fond (Land Fund)

- and other state funds

- Česká národní banka (Czech National Bank)

- Česká televize (Czech Television)

- Český rozhlas (Czech Radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (The Council for Radio and Television Broadcasting)

- Česká konsolidační agentura (Czech Consolidation Agency)

- Health insurance agencies

- Universities

- and other legal entities established by a special Act which for their operation and in compliance with budget regulations use money from the state budget, state funds, contributions of international institutions, district authority budget, or budgets of self-governing territorial divisions.

XVII. ESTONIA:

Bodies:

- Eesti Kunstiakadeemia (Estonian Academy of Arts)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonian Traffic Insurance Foundation)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estonian Academy of Music)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estonian Agricultural University)

- Eesti Raadio (Estonian Radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estonian Academy of Sciences)

- Eesti Televisioon (Estonian Television)

- Hoiuste Tagamise Fond (Deposit Guarantee Fund)

- Hüvitusfond (Compensation Fund)

- Kaitseliidu Peastaap (The Defence League Headquarters)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (National Institute of Chemical Physics and Biophysics)

- Keskhaigekassa (Central Health Insurance Fund)

- Kultuurkapital (Cultural Endowment of Estonia)

- Notarite Koda (The Chamber of Notaries)

- Rahvusooper Estonia (Estonian National Opera)

- Rahvusraamatukogu (National Library of Estonia)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinn Pedagogical University)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn Technical University)

- Tartu Ülikool (University of Tartu)

Categories:

- Other legal persons governed by public law whose public works contracts are subject to State control

XVIII. CYPRUS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Human Resource Development Authority)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Cyprus State Fair Authority)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Cyprus Grain Commission)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Scientific and Technical Chamber of Cyprus)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (National Theatre of Cyprus)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Cyprus Sports Organisation)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Cyprus Tourism Organization)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Cyprus Land Development Corporation)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Agricultural Insurance Organisation)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Cyprus Milk Industry Organisation)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Youth Board of Cyprus)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Housing Finance Corporation)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Sewerage Boards)

- Συμβούλια Σφαγείων (Slaughterhouse Boards)

- Σχολικές Εφορίες (School Boards)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Cyprus Stock Exchange)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities and Exchange Commission)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (University of Cyprus)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Central Agency for Equal Distribution of Burdens)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Cyprus Radio-Television Authority

XIX. LATVIA:

Categories:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (Non-profit-making organisations established by the State or a local government and which the State budget or a local government budget finances)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (Specialised social care centres for children)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (Specialised State social care homes for old people)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (Specialised State social care and rehabilitation centres)

- Valsts bibliotēkas (State libraries)

- Valsts muzeji (State museums)

- Valsts teātri (State theatres)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (State and local government agencies)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government pre-school education institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government institutions of hobby/interest education registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government vocational education institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government general education institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government basic and secondary vocational education institutions and colleges (first level higher professional education institutions) registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (State and local government higher education institutions registered in the Register of Education Institutions at the Ministry of Education and Science)

- Valsts zinātniskās institūcijas (State scientific reasearch entities)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (State health care establishments)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Other bodies governed by public law not having a commercial character)

XX. LITHUANIA:

All bodies not having an industrial or commercial character whose procurement is subject to supervision by the Public Procurement Office under the Government of the Republic of Lithuania

XXI. HUNGARY:

Bodies:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (county and regional development council), az elkülönített állami pénzalap kezelője (managing bodies of the separate state fund), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (social security administration body)

- a köztestület (public-law corporation) és a köztestületi költségvetési szerv (budgetary organ of a public-law corporation), valamint a közalapítvány (public foundation)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Hungarian News Agency Plc.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (public service broadcasters), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (public broadcasters financed mainly from the public budget)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Hungarian Privatization and State Holding Company)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Hungarian Development Bank Plc.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (business organisations on which the Hungarian Development Bank Plc. exercises a dominant influence).

Categories:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (certain budgetary organs)

- alapítvány (foundation), társadalmi szervezet (civil society organisations), közhasznú társaság (public benefit company), biztosító egyesület (insurance association), víziközmű-társulat (public utility water works association)

- business organisations established for the purpose of meeting needs in the general interest and controlled by public entities or financed mainly from the public budget.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development)

2. Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)

3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Occupational Health and Safety Authority)

5. Awtorità tad-Djar (Housing Authority)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Employment and Training Corporation)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Foundation for Social Welfare Services)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita"(National Commission for Persons with Disability)

11. Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita" (Foundation for the Centre of Creativity)

13. Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

15. Teatru Manoel (Manoel Theatre)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Mediterranean Conference Centre)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Central Bank of Malta)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)

19. Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Lotteries and Gaming Authority)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Institute of Tourism Studies)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Malta Tourism Authority)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Malta Communications Authority)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Malta Development Corporation)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Malta Statistics Authority)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)

31. Metco Ltd

32. MGI/Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)

39. Kunsilli Lokali (Local Councils)

XXIII. POLAND:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne itp. (Universities and academic schools, pedagogical, economics, agricultural, artistic, theological academic schools etc.)

- Uniwersytet w Białymstoku (University of Białystok)

- Uniwersytet Gdański (University of Gdańsk)

- Uniwersytet Śląski (University of Silesia in Katowice

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian University in Cracow)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (The Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (The Catholic University of Lublin)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (The Maria-Curie Skłodowska University in Lublin)

- Uniwersytet Łódzki (University of Łódź)

- Uniwersytet Opolski (University of Opole)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (The Adam Mickiewicz University in Poznań)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (The Nicholas Copernicus University in Toruń)

- Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

- Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)

- Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław)

- Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Góra)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Academy of Humanities and Technics in Bielsko Biała)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (The Stanisław Staszic University of Mining and Metallurgy)

- Politechnika Białostocka (Technical University of Białystok)

- Politechnika Częstochowska (Technical University of Częstochowa)

- Politechnika Gdańska (Technical University of Gdańsk)

- Politechnika Koszalińska (Technical University of Koszalin)

- Politechnika Krakowska (Technical University of Cracow)

- Politechnika Lubelska (Technical University of Lublin)

- Politechnika Łódzka (Technical University of Łódź)

- Politechnika Opolska (Technical University of Opole)

- Politechnika Poznańska (Technical University of Poznań)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (The Kazimierz Pułaski Technical University in Radom)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (The Ignacy Łukasiewicz Technical University in Rzeszów)

- Politechnika Szczecińska (Technical University of Szczecin)

- Politechnika Śląska (Technical University of Silesia in Gliwice)

- Politechnika Świętokrzyska (Technical University of Świętokrzyskie in Kielce)

- Politechnika Warszawska (Technical University of Warsaw)

- Politechnika Wrocławska (Technical University of Wroclaw)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Maritime University Szczecin)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (University of Economics in Kraków)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (University of Economics in Poznań)

- Szkoła Główna Handlowa (Warsaw School of Economics)

- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (The Oscar Lange University of Economics in Wrocław)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (The Kazimierz Wielki University of Economics in Bydgoszcz)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogical University in Cracow)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (The Maria Grzegorzewska University of Special Pedagogy in Warsaw)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska Academy in Siedlce)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (The Jan Kochanowski Swiętokrzyska Academy in Kielce)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomeranian Pedagogical Academy in Slupsk)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (School of Philosophy and Pedagogy "Ignatianum" in Cracow)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (The Tadeusz Kotarbiński Pedagogy School in Zielona Góra)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Pedagogy School in Częstochowa)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Pedagogy School in Rzeszów)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (The J.J. Śniadeckich Technical and Agricultural Academy in Bydgoszcz)

- Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (The Hugo Kołłątaj Agricultural University in Cracow)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Agricultural University of Lublin)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (The August Cieszkowski Agricultural University in Poznań)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Agricultural University of Szczecin)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Warsaw Agricultural University)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Agricultural University of Wrocław)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Medical Academy of Białystok)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (The Ludwik Rydygier Medical Academy in Bydgoszcz)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Medical Academy of Gdańsk)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Medical Academy of Silesia in Katowice)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (The Collegium Medicum Jagiellonian University in Cracow)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Medical Academy of Lublin)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Medical Academy of Łódź)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (The Karol Marcinkowski Medical Academy in Poznań)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Medical Academy of Warsaw)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (The Piastów Sląskich Medical Academy in Wroclaw)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medical Centre for Post-graduate Training)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christian Theological Academy in Warsaw)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Pope's Theological Department in Poznań)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Pope's Theological Faculty in Wrocław)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Pope's Theological Department in Warsaw)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Naval University of Gdynia named for Westerplatte's Heroes)

- Akademia Obrony Narodowej (National Defence Academy)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (The Jarosław Dąbrowski Technical Military Academy in Warsaw)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (The gen. Bolesław Szarecki Medical Military Academy in Łódź)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (The Tadeusz Kościuszko Military Academy in Wrocław)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (The Romuald Traugutt Anti-Aircraft Forces Academy)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (The gen. J. Bem Military Academy in Toruń)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Air Forces Military Academy in Dęblin)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Police High School in Szczytno)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (The Main School of Fire Service in Warsaw)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Academy of Music in Cracow)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (The Grażyna i Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (The Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (The Academy of Fine Arts in Gdańsk)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (The Academy of Fine Arts in -Katowice) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (The Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (The Academy of Fine Arts in Poznań)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (The Academy of Fine Arts in Warsaw)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (The Academy of Fine Arts in Wrocław)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (The Ludwik Solski State Higher Theatre School in Cracow)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (The Leon Schiller State Higher Film, Television and Theatre School in Łódź)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (The Aleksander Zelwerowicz Academy of Theatre in Warsaw)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (The Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Academy of Physical Education in Katowice)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (The Bronisław Czech Academy of Physical Education in Cracow)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (The Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznań)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (The Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Academy of Physical Education in Wroclaw)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (national and self- governing cultural institutions)

3. Parki narodowe (national parks)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (national agencies acting in the form of companies)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("State Forests" National Forest Holding)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (public primary and secondary schools)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (public radio and TV broadcasters)

- Telewizja Polska S.A. (Polish TV)

- Polskie Radio S.A. (Polish Radio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury itp. (public museums, theatres, libraries, other public cultural institutions etc.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (National Centre for Culture in Warsaw)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - State Gallery of Art in Warsaw)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Centre for Contemporary Art - Ujazdowski Castle in Warsaw)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Centre for Polish Sculpture in Orońsk)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (International Culture Centre Cracow)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Centre for International Cutural Cooperation - Adam Mickiewicz Institute in Warsaw)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (House for Artistic Works in Wigry)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (House for Artistic Works in Radziejowice)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (National Library in Warsaw)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Directorate of the Polish State's Archives)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (National Museum in Cracow)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (National Museum in Poznań)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (National Museum in Warsaw)

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Royal Castle in Warsaw - National History and Culture Monument)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Royal Castle Wawel National Collections of Art in Cracow)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Cracow Salt-mine Museum in Wieliczka)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (State Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (State Museum Majdanek in Lublin)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Museum Stutthof in Sztutowo)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Castle Museum in Marlbork)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Central Maritime Museum)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Museum "Łazienki Królewskie" - Palace-garden Complex in Warsaw)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Palace-museum in Wilanów)

- Muzeum Wojska Polskiego (Museum for Polish Armed Forces)

- Teatr Narodowy w Warszawie (National Theatre in Warsaw)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (The Helena Modrzejewska Old Theatre in Cracow)

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Great Theatre - National Opera in Warsaw)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (National Philharmonic Hall in Warsaw)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (public research institutions, research and development institutions and other research institutions)

XXIV. SLOVENIA:

- občine (local communities)

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (public institutes in the area of child care, education and sport)

- javni zavodi s področja zdravstva (public institutes in the area of health care)

- javni zavodi s področja socialnega varstva (public institutes in the area of social security)

- javni zavodi s področja kulture (public institutes in the area of culture)

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (public institutes in the area of science and research)

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (public institutes in the area of agriculture and forestry)

- javni zavodi s področja okolja in prostora (public institutes in the area of environment and spatial planning)

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (public institutes in the area of economic activities)

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (public institutes in the area of small enterprises and tourism)

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (public institutes in the area of public order and security) - agencije (agencies)

- skladi socialnega zavarovanja (social security funds)

- javni skladi na ravni države in na ravni občin (public funds at the level of the central government and local communities)

- Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia)

- Pošta Slovenije (The Post Office of Slovenia)

XXV. SLOVAKIA:

The procuring entity is defined in Article 3 § 1 of Act No. 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as:

1. an organisation financed by the State budget (e.g. ministries, other state administration authorities) or cofinanced by the State budget (e.g. universities, colleges) and by a State goal-specific fund

2. a self-governed region, a municipality, an organisation of a self-governed region or municipality financed or cofinanced by the same

3. a health insurance agency

4. a legal entity established by law as a public institution (e.g. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. National Property Fund of the Slovak Republic

6. Slovak Land Fund

7. association of legal entities which was formed by the procuring entities stated in items (1) to (3).

DODATEK  3

PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SEKTORZE USŁUG PUBLICZYCH

PODMIOTY ZAMAWIAJĄCE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO TYTUŁU

SEKCJA  1

Podmioty zamawiające w dziedzinie usług w portach morskich lub śródlądowych i innych terminalach

REPUBLIKA CZESKA

Zarządzający portami (definicja podmiotów jest określona w artykule 2 sekcja 1c) oraz w artykule 3 Ustawy nr 40/2004 Sb o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z artykułem 5 Ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz artykułem 14 Ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

CYPR

Władze Portowe Cypru ustanowione na mocy Ustawy o władzach portowych Cypru z 1973 r. (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

ŁOTWA

Władze, które zarządzają portami zgodnie z ustawą "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (władze wolnego portu Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (władze wolnego portu Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (władze portu Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (władze portu Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (władze portu Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (władze portu Lielupe)

Engures ostas pārvalde (władze portu Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (władze portu Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (władze portu Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (władze portu Roja).

LITWA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (przedsiębiorstwo państwowe "Władze Państwowego Portu Morskiego Klaipėda") prowadzące działalność zgodnie z przepisami Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, nr 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (przedsiębiorstwo państwowe "Administracja Żeglugi Śródlądowej") prowadzące działalność zgodnie z przepisami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, nr 105-2393).

Pozostałe podmioty prowadzące działalność w obszarze portowej infrastruktury morskiej lub śródlądowej lub innych terminali zgodnie z przepisami Lietuvos espublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, nr 118-5296).

WĘGRY

Porty publiczne zarządzane w pełni lub częściowo przez Państwo zgodnie z Ustawą XLII z 2000 r. o transporcie wodnym (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Urząd Morski Malty).

POLSKA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym.

SŁOWENIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01). (Porty morskie w pełnym lub częściowym posiadaniu państwa przy prowadzeniu publicznych usług gospodarczych zgodnie z Kodeksem Morskim (Monitor Urzędowy Republiki Słowenii, nr 26).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający jest zdefiniowany w artykule 3 § 2 i § 3 Ustawy nr 263/1999 Z. z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, jako podmiot prawny zajmujący się żeglugą śródlądową poprzez utrzymywanie dróg śródlądowych oraz tworzenie i utrzymywanie portów publicznych oraz infrastruktury śródlądowej (Ustawa nr 338/2000 Z. z.- np. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo).

SEKCJA  2

Podmioty zamawiające w dziedzinie usług na lotniskach

REPUBLIKA CZESKA

Zarządzający portami lotniczymi (definicja podmiotów jest określona w artykule 2 sekcja 1c) oraz artykule 3 ustawy nr 40/2004 Sb o zamówieniach publicznych).

ESTONIA

Podmioty prowadzące działalność zgodnie z artykułem 5 Ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 2001, 40, 224) oraz artykułem 14 Ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332).

ŁOTWA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Państwowa spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "tarptautiskā lidosta 'Rīga'" (Państwowa spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzynarodowy Port Lotniczy 'Rīga'").

LITWA

Porty lotnicze prowadzące działalność zgodnie z przepisami Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, nr 94-2918) oraz Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (przedsiębiorstwo państwowe "Oro navigacija") prowadzące działalność zgodnie z przepisami Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 94-2918) oraz Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, nr 66-1983).

Pozostałe podmioty prowadzące działalność w obszarze infrastruktury portów lotniczych oraz zgodnie z przepisami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, nr 118-5296).

WĘGRY

Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia zgodnie z Ustawą XCVII z 1995 r. o ruchu lotniczym (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Międzynarodowy Port Lotniczy Ferihegy w Budapeszcie zarządzany przez Zarządcę Międzynarodowego Portu Lotniczego Ferihegy w Budapeszcie Sp. z o.o. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér zarządzany przez Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) na podstawie ustawy XVI z 1991 r. o koncesjach (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), ustawy XCVII z 1995 o ruchu lotniczym (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), dekretu nr 45/2001. (XII. 20.) KöViM Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie likwidacji Administracji Ruchu Lotniczego i Administracji Portów Lotniczych oraz ustanawiające Węgierską Służbę Nawigacji Lotniczej HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta Malta (Międzynarodowy Port Lotniczy Malta).

POLSKA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

SŁOWENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01). Publiczne cywilne porty lotnicze prowadzące działalność zgodnie z Ustawą o Lotnictwie Cywilnym (Monitor Urzędowy Republiki Słowenii, nr 18/01).

SŁOWACJA

Podmiot zamawiający jest zdefiniowany w artykule 3 § 2 i § 3 Ustawy nr 263/1999 Z. z. o zamówieniach publicznych, z późniejszymi zmianami, jako podmiot prawny zajmujący się lotnictwem cywilnym poprzez tworzenie i użytkowanie publicznych portów lotniczych oraz naziemnej infrastruktury lotniczej (ustawa nr 143/1998 Z. z. z późniejszymi zmianami - np. porty lotnicze - Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice - Barca, Letisko Poprad - Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany - zarządzane przez Slovenská správa letísk/Administrację Słowackich Portów Lotniczych/oraz prowadzące działalność na podstawie licencji wydanej przez Ministerstwo Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej zgodnie z § 32 Ustawy nr 143/1998 Z. z. o lotnictwie cywilnym).

ZAŁĄCZNIK  X

Wykaz sposobów publikacji, który ma być dodany do ZAŁĄCZNIKA XIII Układu o stowarzyszeniu

Dodatek 2

ESTONIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WĘGRY

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Közbeszerzési Értesítő (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Lapja (Biuletyn Zamówień Publicznych - Dziennik Urzędowy Rady Zamówień Publicznych

SŁOWENIA

Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii

Monitor Urzędowy Republiki Słowenii

REPUBLIKA CZESKA

Dziennik Urzędowy Republiki Czeskiej

Centrální adresa (Centralny adres)

CYPR

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Monitor Urzędowy Republiki Cypryjskiej

Lokalne dzienniki

POLSKA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Biuletyn Zamówień Publicznych

MALTA

Monitor Urzędowy Republiki Malty

Monitor Rządowy

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.