Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.167.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2001 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile uzupełniające Ramową umowę o współpracy zawartą między Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, o Protokół dotyczący wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

A. List Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 13 czerwca 2001 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt nawiązać do negocjacji przeprowadzonych między przedstawicielami Wspólnoty Europejskiej i Republiki Chile w celu zawarcia Protokołu dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w ramach instytucjonalnych przewidzianych w Umowie ramowej, podpisanej we Florencji dnia 21 czerwca 1996 roku, która weszła w życie dnia 1 lutego 1999 roku.

Ten Protokół, którego tekst jest załączony, będzie stanowił integralną część wymienionej wyżej Umowy ramowej i wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie powiadomienia o wypełnieniu niezbędnych procedur.

Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe ustalenia.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

(podpis pominięto)

B. List Republiki Chile

Bruksela, dnia 13 czerwca 2001 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, w następującym brzmieniu:

"Mam zaszczyt nawiązać do negocjacji przeprowadzonych między przedstawicielami Wspólnoty Europejskiej i Republiki Chile w celu zawarcia Protokołu dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych w ramach instytucjonalnych przewidzianych w Umowie ramowej, podpisanej we Florencji dnia 21 czerwca 1996 roku, która weszła w życie dnia 1 lutego 1999 roku.

Ten Protokół, którego tekst jest załączony, będzie stanowił integralną część wymienionej wyżej Umowy ramowej i wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dacie powiadomienia o wypełnieniu niezbędnych procedur.

Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe ustalenia".

Mogę potwierdzić, że mój Rząd zgadza się z treścią Pańskiego listu.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Republiki Chile

(podpis pominięto)

PROTOKÓŁ

dotyczący wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Artykuł  1

Definicje

Do celów niniejszego Protokołu:

"ustawodawstwo celne" oznacza wszelkie przepisy ustawowe lub wykonawcze przyjęte przez Wspólnotę lub przez Chile, regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz obejmowanie ich innymi procedurami lub systemami celnymi, łącznie ze środkami zakazu, ograniczenia i kontroli;

"organ występujący z wnioskiem" oznacza właściwy organ administracyjny, wyznaczony w tym celu przez Umawiające się Strony oraz występujący z wnioskiem o pomoc na podstawie niniejszego Protokołu;

"organ otrzymujący wniosek" oznacza właściwy organ administracyjny, wyznaczony w tym celu przez Umawiające się Strony oraz otrzymujący wniosek o pomoc na podstawie niniejszego Protokołu;

"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby;

"działanie naruszające ustawodawstwo celne" oznacza wszelkie naruszenie lub usiłowanie naruszenia ustawodawstwa celnego;

"informacje" oznaczają wszystkie dane, dokumenty, uwierzytelnione odpisy sprawozdań lub odpowiednie uwierzytelnione odpisy lub inne materiały bez względu na to, jaki jest ich nośnik.

Artykuł  2

Zakres

1. Umawiające się Strony pomagają sobie nawzajem w zakresie swoich uprawnień, w sposób i na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole, aby zapewnić prawidłowe stosowanie ustawodawstwa celnego, w szczególności przez zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie działań będących naruszeniem tego ustawodawstwa.
2. Pomoc w sprawach celnych udzielana w ramach niniejszego Protokołu stosuje się do wszelkich organów administracyjnych Umawiających się Stron, które są właściwe w zakresie stosowania niniejszego Protokołu. Współpraca ta nie narusza postanowień dotyczących wzajemnej pomocy w sprawach karnych. Nie obejmuje również informacji uzyskiwanych w ramach uprawnień wykonywanych na żądanie organu sądowego, z wyjątkiem przypadków, gdy ten organ wydaje upoważnienie do ujawnienia takiej informacji.
3. Bez uszczerbku dla artykułu 10 wszelka pomoc udzielana w ramach niniejszego Protokołu jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawnymi i wykonawczymi każdej z Umawiających się Stron.
4. Pomoc w zakresie odzyskiwania ceł, podatków lub grzywien nie jest objęta niniejszym Protokołem.
Artykuł  3

Pomoc na wniosek

1. Na prośbę organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek dostarcza im wszelkich istotnych informacji, które mogą umożliwić zapewnienie właściwego stosowania ustawodawstwa celnego, włączając informacje o wykrytych lub planowanych działaniach, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa celnego.
2. Na prośbę organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek udziela informacji:

a) czy towary wywiezione z terytorium jednej Umawiającej się Strony zostały prawidłowo wwiezione na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, określając, gdzie jest to stosowne, procedurę celną zastosowaną do danego towaru;

b) czy towary wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony zostały prawidłowo wywiezione z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, określając, gdzie jest to stosowne, procedurę celną zastosowaną do danego towaru.

3. Na wniosek organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek, w ramach stosowanych przez niego przepisów ustawowych lub wykonawczych, podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia specjalnego nadzoru nad:

a) osobami fizycznymi lub prawnymi, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że brały udział lub mogą brać udział w działaniach będących naruszeniem ustawodawstwa celnego;

b) miejscami, gdzie towar jest lub może być składowany w taki sposób, który wzbudza uzasadnione podejrzenia, że towar jest przeznaczony do użycia z naruszeniem ustawodawstwa celnego;

c) towarami, które są lub mogą być transportowane w taki sposób, który wzbudza uzasadnione podejrzenia, że towary są przeznaczone do użycia z naruszeniem ustawodawstwa celnego;

d) środkami transportu, które są lub mogą być używane w taki sposób, który wzbudza uzasadnione podejrzenia, że są przeznaczone do użycia z naruszeniem ustawodawstwa celnego.

Artykuł  4

Pomoc samorzutna

Umawiające się Strony pomagają sobie wzajemnie, z własnej inicjatywy i zgodnie ze stosowanymi przez nie przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, jeśli uznają to za niezbędne ze względu na prawidłowe stosowanie ustawodawstwa celnego, w szczególności poprzez dostarczanie uzyskanych informacji odnoszących się do:

– działań, które są lub wydają się być działaniami będącymi naruszeniem ustawodawstwa celnego i które mogą być przedmiotem zainteresowania drugiej Umawiającej się Strony;

– nowych środków i metod stosowanych w działaniach będących naruszeniem ustawodawstwa celnego;

– towarów, o których wiadomo, że są przedmiotem działań będących naruszeniem ustawodawstwa celnego;

– osób fizycznych lub prawnych, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że biorą lub brały udział w działaniach będących naruszeniem ustawodawstwa celnego;

– środków transportu, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały lub mogą zostać użyte w działaniach będących naruszeniem ustawodawstwa celnego.

Artykuł  5

Przekazywanie, powiadamianie

Na prośbę organu występującego z wnioskiem organ otrzymujący wniosek, zgodnie ze stosującymi się do tego drugiego przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu:

– przekazania wszelkich dokumentów, lub

– powiadomienia o wszelkich decyzjach,

wydanych przez organ występujący z wnioskiem i wchodzących w zakres niniejszego Protokołu, i doręczenia adresatowi przebywającemu lub mającemu siedzibę na terytorium organu otrzymującego wniosek.

Wniosek o przekazanie dokumentów lub powiadomienie o decyzji jest składany pisemnie w języku urzędowym organu otrzymującego wniosek lub w języku uznawanym przez ten organ.

Artykuł  6

Forma i treść wniosku o pomoc

1. Wnioski składane zgodnie z niniejszym Protokołem są składane na piśmie. Są do nich dołączone dokumenty niezbędne do wykonania wniosku. W nagłej sytuacji mogą być składane wnioski ustne, jednak muszą być one potwierdzone na piśmie w ciągu siedmiu dni; w innym przypadku zostają uznane za nieważne.
2. Wnioski składane zgodnie z ustępem 1 zawierają następujące informacje:

a) organ występujący z wnioskiem;

b) wnioskowane działanie;

c) przedmiot i przyczyna składania wniosku;

d) właściwe przepisy ustawowe lub wykonawcze oraz inne instrumenty prawne;

e) możliwie najbardziej dokładne i precyzyjne wskazówki co do osób będących celem działań;

f) podsumowanie stanu faktycznego oraz działań podjętych do danej chwili.

3. Wnioski są składane w języku urzędowym organu otrzymującego wniosek lub uznawanym przez ten organ. Ten wymóg nie ma zastosowania do dokumentów dołączonych do wniosku złożonego na mocy ustępu 1.
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych powyżej, można wnioskować o jego poprawienie lub uzupełnienie; do czasu otrzymania poprawionego lub uzupełnionego wniosku mogą być podjęte odpowiednie środki ostrożności.
Artykuł  7

Realizacja wniosków

1. W celu wykonania wniosku o pomoc organ otrzymujący wniosek działa, w granicach swoich uprawnień i dostępnych zasobów, w taki sposób, jakby podejmował działania na swój własny rachunek lub na wniosek innych organów własnego państwa, poprzez dostarczanie posiadanych informacji, podejmowanie odpowiednich czynności dochodzeniowych lub ich organizowanie. Ten przepis ma także zastosowanie do wszelkich innych organów, którym wniosek został przekazany przez organ otrzymujący wniosek, jeśli organ ten nie może działać samodzielnie.
2. Wnioski o pomoc są wykonywane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi Strony otrzymującej wniosek.
3. Należycie upoważnieni urzędnicy Umawiającej się Strony, za zgodą drugiej Umawiającej się Strony i z zastrzeżeniem warunków przez nią ustalonych, mogą być obecni w biurach organu otrzymującego wniosek lub innych organów, których wniosek dotyczy, zgodnie z ustępem 1, w celu uzyskania informacji potrzebnych organowi składającemu wniosek do celów niniejszego Protokołu i dotyczących działań, które są lub mogą być prowadzone z naruszeniem ustawodawstwa celnego.
4. Należycie upoważnieni urzędnicy Umawiającej się Strony, za zgodą drugiej Umawiającej się Strony i z zastrzeżeniem warunków przez nią ustalonych, mogą być obecni podczas czynności dochodzeniowych wykonywanych na terytorium drugiej Strony.
5. Odpowiedź na wniosek o pomoc jest wysłana w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli organ otrzymujący wniosek nie jest w stanie rozpatrzyć wniosku o pomoc, powinien on poinformować o tym organ występujący z wnioskiem oraz określić przewidywany czas rozpatrzenia wniosku.
Artykuł  8

Sposób przekazywania informacji

1. Organ otrzymujący wniosek przekazuje wyniki dochodzenia organowi występującemu z wnioskiem na piśmie razem z odnośnymi dokumentami, uwierzytelnionymi odpisami lub innymi materiałami.
2. Informacja ta może być przekazana w formie skomputeryzowanej.
3. Oryginały dokumentów są przekazywane tylko na wniosek, w przypadku gdy uwierzytelnione odpisy okażą się niewystarczające. Oryginały dokumentów są zwracane w możliwie najkrótszym czasie.
Artykuł  9

Wyjątki od obowiązku udzielenia pomocy

1. Pomocy można odmówić lub uzależnić jej wykonanie od spełnienia określonych warunków lub wymagań, w przypadku gdy Strona uznaje, że pomoc udzielona na mocy niniejszego Protokołu:

a) mogłaby zagrozić suwerenności Chile lub tego Państwa Członkowskiego, do którego skierowano wniosek o udzielenie pomocy na mocy niniejszego Protokołu; lub

b) mogłaby zagrozić porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub innym podstawowym interesom, w szczególności w przypadkach określonych na mocy artykułu 10 ustęp 2; lub

c) naruszyłaby tajemnicę przemysłową, handlową lub zawodową.

2. Organ otrzymujący wniosek może odroczyć pomoc, podając jako powód, że udzielenie pomocy będzie kolidować z prowadzonym śledztwem, ściganiem lub procedurą sądową. W takim przypadku organ otrzymujący wniosek konsultuje się z organem występującym z wnioskiem w celu ustalenia, czy pomoc może być udzielona z zastrzeżeniem warunków, których organ otrzymujący wniosek może wymagać.
3. W przypadku gdy organ występujący z wnioskiem zwraca się o pomoc, której sam nie mógłby udzielić, gdyby został o taką pomoc poproszony, zwraca uwagę na tę okoliczność we wniosku. Organ otrzymujący wniosek podejmuje decyzję dotyczącą sposobu odpowiedzi na taki wniosek
4. W przypadkach określonych w ustępach 1 i 2 decyzja organu otrzymującego wniosek musi zostać bezzwłocznie przekazana wraz z uzasadnieniem organowi występującemu z wnioskiem.
Artykuł  10

Wymiana informacji i poufność

1. Każda informacja przekazywana w jakiejkolwiek postaci zgodnie z niniejszym Protokołem ma charakter poufny lub zastrzeżony, w zależności od zasad mających zastosowanie w każdej z Umawiających się Stron. Informacje te są objęte zobowiązaniem do zachowania tajemnicy służbowej i korzystają z ochrony, której podlegają podobne informacje na podstawie odpowiednich postanowień Umawiającej się Strony, która je otrzymała oraz odpowiednich postanowień mających zastosowanie do organów Wspólnoty.
2. Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Umawiająca się Strona, która ma je otrzymać, podejmie się ochrony takich danych w stopniu co najmniej odpowiadającym stopniowi ochrony w Umawiającej się Stronie, która ma je dostarczyć. W tym celu Umawiające się Strony powiadamiają się nawzajem o ich stosowanych postanowieniach, włączając, gdzie jest to właściwe, przepisy ustawowe obowiązujące w Państwach Członkowskich.
3. Wykorzystanie informacji uzyskanych na mocy niniejszego Protokołu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym działań z naruszeniem ustawodawstwa celnego uznane jest za służące realizacji postanowień niniejszego Protokołu. Dlatego Umawiające się Strony mogą, w swoich aktach dowodowych, sprawozdaniach i zeznaniach, jak również w postępowaniach i sprawach sądowych, wykorzystać jako dowód uzyskane informacje i zbadane przez siebie dokumenty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. Właściwy organ, który udostępnił te informacje lub dokumenty zostaje powiadomiony o takim ich wykorzystaniu.
4. Uzyskane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszego Protokołu. W przypadku gdy jedna z Umawiających się Stron chce użyć takich informacji do innych celów, musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę organu dostarczającego informacje. Takie użycie może być ograniczone zastrzeżeniami przewidzianymi przez ten organ.
Artykuł  11

Biegli i świadkowie

Urzędnik reprezentujący organ otrzymujący wniosek może zostać upoważniony do stawienia się, w ramach przyznanego upoważnienia, jako biegły lub świadek podczas postępowania sądowego lub administracyjnego w zakresie spraw objętych niniejszym Protokołem oraz przedstawiania przedmiotów, dokumentów lub ich uwierzytelnionych odpisów potrzebnych w tym celu. Wniosek o stawienie się musi wskazywać, przed jakim organem sądowym lub administracyjnym urzędnik musi się stawić, w jakiej sprawie oraz z racji jakiego tytułu lub kwalifikacji urzędnik będzie przesłuchiwany.

Artykuł  12

Wydatki związane z pomocą

Umawiające się Strony odstępują od wzajemnych roszczeń zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją postanowień niniejszego Protokołu, z wyjątkiem, gdy jest to właściwe, wydatków poniesionych na rzecz biegłych i świadków, a także tłumaczy niebędących pracownikami administracji publicznej.

Artykuł  13

Wykonywanie

1. Wykonywanie niniejszego Protokołu zostaje powierzone z jednej strony właściwym organom celnym Chile, a drugiej strony właściwym służbom Komisji Wspólnot Europejskich oraz, gdzie jest to właściwe, organom celnym Państw Członkowskich. Organy te podejmują decyzje dotyczące wszystkich praktycznych środków i uzgodnień niezbędnych do stosowania niniejszego Protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących zasad, w szczególności w zakresie ochrony danych. Mogą one zalecić właściwym organom rozważenie wprowadzenia poprawek do niniejszego Protokołu.
2. Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie, a następnie na bieżąco przekazują sobie informacje na temat szczegółowych zasad wykonywania Protokołu przyjętych zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. W szczególności corocznie wymieniają wykaz właściwych organów upoważnionych do interwencji zgodnie z niniejszym Protokołem.
Artykuł  14

Inne umowy

1. Uwzględniając właściwe uprawnienia Wspólnoty i Państw Członkowskich postanowienia niniejszego Protokołu:

– nie wpływają na zobowiązania Umawiających się Stron wynikające z innych umów międzynarodowych lub konwencji;

– są uznawane za komplementarne wobec umów o wzajemnej pomocy, które zostały lub mogą zostać zawarte między poszczególnymi Państwami Członkowskimi a Chile, a także;

– nie mogą wpływać na przepisy prawa wspólnotowego regulujące wymianę między właściwymi służbami Komisji i organami celnymi Państw Członkowskich wszelkich informacji uzyskanych w ramach niniejszego Protokołu, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania Wspólnoty.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 postanowienia niniejszego Protokołu mają pierwszeństwo przed postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy dwustronnej w sprawie wzajemnej pomocy, która została lub może zostać zawarta między poszczególnymi Państwami Członkowskimi i Chile w zakresie, w jakim postanowienia tych ostatnich umów są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Protokołu.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania niniejszego Protokołu Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie w celu osiągnięcia porozumienia w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy artykułu 35 Umowy ramowej o współpracy.
4. Ustanawia się grupę roboczą, które w pracach nad zarządzaniem niniejszym Protokołem wspiera Wspólny Komitet.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.