Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.111.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/667
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi 1 , w szczególności art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) 2 , w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nakładanych na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) powinna pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych, lecz nie powinna tych wydatków przekraczać. Wydatki te obejmują przede wszystkim koszty bezpośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami, nadzór zwierzchni nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz wykonywanie zadań horyzontalnych i specjalistycznych. Wydatki te obejmują także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak koszty usług świadczonych przez służby wsparcia EBC, w tym w zakresie zaplecza biurowego, zarządzania kadrami, obsługi administracyjnej, budżetu i kontrolingu, księgowości, obsługi prawnej, obsługi z zakresu komunikacji i tłumaczeń, audytu wewnętrznego, statystyki i informatyki.

(2) Obliczenie rocznych opłat nadzorczych dotyczących istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup wymaga podziału całkowitych kosztów według wydatków przydzielonych odpowiednim funkcjom wykonującym bezpośredni nadzór istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz pośredni nadzór mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup.

(3) Całkowita kwota rocznej opłaty nadzorczej za rok 2018 stanowi sumę: a) szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2018 r. opartych na zatwierdzonym budżecie EBC na 2018 r., z uwzględnieniem zmian szacowanych rocznych kosztów, jakie mają być poniesione przez EBC, które były znane w momencie przyjmowania niniejszej decyzji; oraz b) nadwyżki lub deficytu z roku 2017.

(4) Nadwyżkę lub deficyt ustala się poprzez odjęcie faktycznych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych poniesionych w 2017 r., wskazanych w Rocznym sprawozdaniu finansowym EBC za rok 2017 3 , od szacowanych rocznych kosztów pobranych za 2017 r., określonych w załączniku I do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/760 (EBC/2017/11) 4 .

(5) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) przy ustalaniu szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2018 r. należy również brać pod uwagę kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe, odsetki otrzymane stosownie do art. 14 oraz inne kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) 5  oraz rozporządzeniu (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41).

Artykuł  2

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

1.  Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. wynosi 474 785 269 EUR; kwota ta została wyliczona w sposób wskazany w załączniku I.
2.  Poszczególne kategorie nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup opłacają następujące całkowite kwoty rocznych opłat nadzorczych:
a) istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy: 428 485 342 EUR;
b) mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy: 46 299 927 EUR.

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. podlegających zapłacie w odniesieniu do każdej kategorii zawarty jest w załączniku II.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dwudziestym dniu po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 kwietnia 2018 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Obliczenie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

(euro)
Szacowane koszty roczne za 2018 r.502 467 814
Wynagrodzenia i świadczenia247 584 306
Wynajem i utrzymanie budynków53 932 669
Pozostałe koszty operacyjne200 950 839
Nadwyżka/deficyt za 2017 r.- 27 930 375
Kwoty uwzględnione zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) 1163/2014 (EBC/2014/41)247 830
Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe0
Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 powyższego rozporządzenia- 7 079
Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3. powyższego rozporządzenia254 909
RAZEM474 785 269

ZAŁĄCZNIK  II

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r.

(EUR)
Istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupyMniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupyRazem
Szacunkowe roczne koszty na 2018 r.458 594 06343 873 751502 467 814
Nadwyżka/deficyt za 2017 r.- 30 206 7802 276 405- 27 930 375
Kwoty uwzględnianie zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) Nr 1163/2014 (EBC/2014/41)98 059149 771247 830
Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe000
Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 powyższego rozporządzenia- 3 859- 3 220- 7 079
Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższego rozporządzenia101 918152 991254 909
RAZEM428 485 34246 299 927474 785 269
1 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
2 Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23.
3 Dokument opublikowany na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu w lutym 2018 r.
4 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/760 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2017 r. (EBC/2017/11) (Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 52).
5 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.