Bułgaria-Wspólnota Europejska. Trzeci Protokół Dodatkowy do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony. Bruksela.1996.04.22.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.103.53

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

TRZECI PROTOKÓŁ DODATKOWY
do Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej "Wspólnotą")

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA BUŁGARII (zwana dalej "Bułgarią")

z drugiej strony,

mając na uwadze, co następuje:

Układ Europejski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony (zwany dalej "Układem Europejskim") został podpisany w Brukseli w dniu 8 marca 1993 roku i wszedł w życie dnia 1 lutego 1995 roku;

niektóre postanowienia Układu Europejskiego odnoszące się do zniesienia należności celnych zostały po raz ostatni zmienione Drugim Protokołem dodatkowym podpisanym dnia 30 grudnia 1994 roku (zwany dalej "Drugim Protokołem dodatkowym");

MAJĄC NA UWADZE pragnienie Wspólnoty dostosowania ceł stosowanych przy wywozie produktów włókienniczych pochodzących z Bułgarii do ceł stosowanych w odniesieniu do państw Grupy Wyszehradzkiej;

MAJĄC NA UWADZE wolę Bułgarii przyspieszenia o rok zniesienia własnych ceł na produkty objęte działami 50-63 Bułgarskiej Taryfy Celnej, wymienionych w załączniku VI do Układu Europejskiego tak, aby w dniu 1 stycznia 2001 roku osiągnąć zerową stawkę celną;

MAJĄC NA UWADZE cele Układu Europejskiego, w szczególności te określone w artykule 1 ustęp 2 tiret drugie i trzecie Układu;

POSTANOWIŁY o zawarciu niniejszego Protokołu i w tym celu wyznaczyły jako swoich pełnomocników:

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:

REPUBLIKA BUŁGARII:

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 ustęp 1 tiret trzecie protokołu 1 do Układu Europejskiego, w sprawie produktów włókienniczych i odzieżowych, ostatnio zmieniony Drugim Protokołem dodatkowym, otrzymuje brzmienie:

"na początku czwartego roku, do dwóch siódmych podstawowej stawki celnej".

W artykule 11 Układu Europejskiego na końcu ustępu 3 dodaje siętekst w brzmieniu:

"Jednakże w przypadku produktów wymienionych w działach 50-63 Bułgarskiej Taryfy Celnej, Bułgaria zniesie wszystkie te cła w ciągu ośmiu lat po wejściu w życie Układu."

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Układu Europejskiego.

Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, kiedy strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu procedur, koniecznych w tym celu. Niniejszy Protokół stosuje się od dnia 1 stycznia 1996 roku.

Jeśli niniejszy Protokół powinien wejść w życie po dniu 1 stycznia 1996 roku, jakiekolwiek opłacone cła, które nie były by należne po wejściu w życie Protokołu oraz po wykonaniu jego postanowień w tym dniu zostaną zwrócone, a zwrot ten uznaje się za zgodny z zobowiązaniem do nie nakładania tych ceł.

Niniejszy Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i bułgarskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Hecho en Bruselas, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten April neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste april negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Abril de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksän-sataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra april nittonhundranittiosex.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

(podpis pominięto)

grafika

(podpis pominięto)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.