Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.358.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

POROZUMIENIE
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Bułgarią dotyczące niektórych uzgodnień w sprawie żywego bydła

A. List od Wspólnoty

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt odwołać się do dyskusji prowadzonych w kontekście negocjacji Układu Europejskiego między Wspólnotą a Bułgarią, dotyczących porozumień handlowych mających zastosowanie do niektórych produktów rolnych.

Niniejszym potwierdzam, że Wspólnota podejmie niezbędne środki, aby umożliwić Bułgarii, od momentu wejścia w życie wymienionego powyżej Układu, pełny dostęp do porozumień handlowych w sprawie żywego bydła, jak określono w artykule 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 805/68, na tych samych warunkach, co Węgry, Polska i Czechosłowacja.

Jeżeli prognozy wykazują, że przywóz do Wspólnoty może przekroczyć 425.000 sztuk bydła, stanowiąc ryzyko poważnych zakłóceń na wspólnotowym rynku wołowiny i cielęciny, Wspólnota zastrzega sobie prawo przyjęcia odpowiednich środków zarządzania określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1157/92 i Układach Europejskich z Węgrami, Polską i Czechosłowacją, bez uszczerbku dla swych pozostałych praw powierzonych jej Układem. W tym kontekście, przywóz żywego bydła nieobjęty szacunkami określonymi w artykule 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 805/68 lub w Układzie Europejskim, musi ograniczać się do cieląt nieprzekraczających 80 kilogramów żywej wagi.

Byłbym zobowiązany, jeżeli zechciałby Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Wspólnoty

B. List od Bułgarii

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dzisiejszą datą, o następującej treści:

"Mam zaszczyt odwołać się do dyskusji prowadzonych w kontekście negocjacji Układu Europejskiego między Wspólnotą a Bułgarią, dotyczących porozumień handlowych mających zastosowanie do niektórych produktów rolnych.

Niniejszym potwierdzam, że Wspólnota podejmie niezbędne środki, aby umożliwić Bułgarii, od momentu wejścia w życie wymienionego powyżej Układu, pełny dostęp do porozumień handlowych w sprawie żywego bydła, jak określono w artykule 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 805/68, na tych samych warunkach, co Węgry, Polska i Czechosłowacja.

Jeżeli prognozy wykazują, że przywóz do Wspólnoty może przekroczyć 425.000 sztuk bydła, stanowiąc ryzyko poważnych zakłóceń na wspólnotowym rynku wołowiny i cielęciny, Wspólnota zastrzega sobie prawo przyjęcia odpowiednich środków zarządzania określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1157/92 i Układach Europejskich z Węgrami, Polską i Czechosłowacją, bez uszczerbku dla swych pozostałych praw powierzonych jej Układem. W tym kontekście, przywóz żywego bydła nieobjęty szacunkami określonymi w artykule 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 805/68 lub w Układzie Europejskim, musi ograniczać się do cieląt nieprzekraczających 80 kilogramów żywej wagi.

Byłbym zobowiązany, jeżeli zechciałby Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe."

Mam zaszczyt potwierdzić, że Rząd Bułgarii zgadza się z treścią Pańskiego listu.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Republiki Bułgarii

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.