Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.48

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych

P7_TA(2012)0289

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2013 (2012/2016(BUD))

(2013/C 349 E/06)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt budżetu na rok budżetowy 2013, przyjęty przez Komisję dnia 25 kwietnia 2012 r. (COM(2012)0300),
uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 1 (PMI),
uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 2 ,
uwzględniając konkluzje Rady z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych budżetowych na rok 2013,
mając na uwadze wnioski z międzyinstytucjonalnego posiedzenia w sprawie płatności, które odbyło się dnia 30 maja 2012 r.,
uwzględniając tytuł II rozdział 7 Regulaminu,
uwzględniając pismo Komisji Rybołówstwa,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych, a także Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0215/2012),

Projekt budżetu na rok 2013 - ocena ogólna

1. przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 14 marca 2012 r. umieścił w centrum swoich priorytetów wspieranie wzrostu i zatrudnienia, zgodnie ze strategią "Europa 2020", opowiadając się w szczególności za skoncentrowaniem zasobów w tych strategiach politycznych i programach, które okazały się przydatne do realizacji tych celów, zwłaszcza do wsparcia MŚP i młodzieży; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedstawiony przez Komisję projekt budżetu na rok 2013 zmierza w tym samym kierunku, jeśli chodzi o określone priorytety wymagające umocnienia;
2. ma świadomość utrzymujących się ograniczeń gospodarczych i budżetowych na szczeblu krajowym, a także potrzeby konsolidacji budżetowej; powtarza jednak, że jest przekonany, iż budżet UE stanowi wspólny i skuteczny instrument inwestycji i solidarności, który jest obecnie szczególnie potrzebny, aby pobudzić wzrost gospodarczy, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy w 27 państwach członkowskich; podkreśla, że mimo ograniczonej wielkości (nie więcej niż 2 % łącznej kwoty wydatków publicznych w Unii), budżet UE ma realny wpływ na gospodarkę i skutecznie uzupełniał dotychczas politykę uzdrowienia gospodarczego państw członkowskich;
3. zamierza w związku z tym zdecydowanie bronić wystarczającego poziomu środków w przyszłorocznym budżecie, zgodnie z założeniami projektu budżetu, oraz sprzeciwi się wszelkim próbom cięcia środków, w szczególności w zakresie polityki przyczyniającej się do wzrostu i zatrudnienia; uważa, że budżet UE, który nie może być deficytowy, nie powinien paść ofiarą nieskutecznej polityki gospodarczej na szczeblu krajowym; zauważa, że w 2012 r. szereg państw członkowskich zwiększa budżet krajowy;
4. jest przekonany, że odpowiedzialność finansowa ma pierwszoplanowe znaczenie, zwłaszcza w dobie kryzysu; uważa w związku z tym, że należy skoncentrować zasoby w tych obszarach, w których budżet UE może być źródłem wartości dodanej, a w sektorach, w których występują nieuzasadnione opóźnienia czy niski poziom wchłaniania środków zasoby te można ograniczyć, aby zaoszczędzić środki w tych liniach, w których wystąpiły problemy z wdrażaniem; uważa, że prawdziwe oszczędności można poczynić, określając obszary pokrywania się środków i nieskutecznego finansowania w obrębie wszystkich linii budżetowych; na tej podstawie zamierza określić - wraz ze swoimi wyspecjalizowanymi komisjami - zarówno pozytywne, jak i negatywne priorytety na rok 2013; zwraca się w tym celu do Komisji o szybkie i regularne przekazywanie obu organom władzy budżetowej pełnych informacji o wdrożeniu - na podstawie docelowych wskaźników wydajności - poszczególnych programów i inicjatyw oraz o ich rozważenie pod kątem zobowiązań politycznych UE;
5. uważa, że UE - zwłaszcza w kontekście oszczędnościowych strategii politycznych wdrażanych obecnie w państwach członkowskich - musi wykazać się odpowiedzialnością i przyjąć natychmiastowe, konkretne środki na rzecz ustanowienia jednej siedziby Parlamentu;
6. zauważa, że zaproponowany przez Komisję projekt budżetu UE na rok 2013 przewiduje kwotę 150.931.700.000 EUR na pokrycie zobowiązań (tj. + 2 % w stosunku do budżetu na 2012 r.) oraz 137.924.400.000 EUR środków na płatności (tj. + 6,8 % w stosunku do budżetu na 2012 r.); zauważa, że kwoty te stanowią odpowiednio 1,13 % i 1,03 % prognozowanego DNB UE na 2013 r.; przypomina, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) przewidują pułapy w wysokości 152.502.000.000 EUR dla środków na zobowiązania i 143.911.000.000 EUR dla środków na płatności, w cenach bieżących; zwraca uwagę na wciąż utrzymującą się rozbieżność pomiędzy poziomem zobowiązań a poziomem środków na pokrycie płatności, co będzie skutkować dalszym wzrostem zobowiązań pozostających do realizacji (RAL);
7. rozumie, że na koniec okresu programowania Komisja kładzie nacisk na stronę płatności, chcąc również znaleźć rozwiązanie dla wciąż rosnącego poziomu RAL; podzielając to podejście, jest jednak szczególnie zaniepokojony proponowanym zamrożeniem środków na zobowiązania na poziomie szacunkowej stopy inflacji w przyszłym roku; podkreśla znaczenie zobowiązań dla określenia priorytetów politycznych, a tym samym dla zagwarantowania, że zostaną ostatecznie przeprowadzone niezbędne inwestycje mające na celu pobudzenie wzrostu i zatrudnienia; zamierza dokładanie przeanalizować, czy taki poziom środków na zobowiązania pozwoli na należytą realizację najważniejszych strategii politycznych UE; uważa, że chociaż zamrożenie środków na zobowiązania może być przedstawiane przez Komisję i państwa członkowskie jako częściowe rozwiązanie problemu RAL, to nie można go traktować jako dopuszczalnej strategii utrzymywania poziomu RAL pod kontrolą;
8. uważa proponowany wzrost środków na płatności o 6,8 % w stosunku do roku 2012 za wstępną odpowiedź na apel Parlamentu o odpowiedzialne i realistyczne budżetowanie; zauważa, że wzrost w płatnościach dotyczy przede wszystkim obszarów konkurencyjności i spójności, co wynika z większej liczby należności, których należy się spodziewać przy realizacji projektów w tym zakresie; w pełni popiera ten wzrost, który wynika nie tylko z przeszłych zobowiązań, których należy dotrzymać, lecz również z faktycznej realizacji programów, która powinna nabrać tempa w ostatnim roku bieżących WRF; wzywa Komisję do upewnienia się, że szacowane przez państwa członkowskie postulaty dotyczące wzrostu płatności są dokładne i realistyczne;
9. sceptycznie odnosi się jednak do tego, czy proponowany poziom środków na płatności w 2013 r. będzie wystarczający na pokrycie rzeczywistych potrzeb w następnym roku, w szczególności w działach 1b i 2; zamierza starannie monitorować sytuację w zakresie płatności w 2012 r., zwracając szczególną uwagę na wszystkie zaproponowane przesunięcia i ponowne przydziały; ostrzega również przed tym, że niewystarczający poziom płatności w roku 2012 w połączeniu z poziomem zaproponowanym przez Komisję na rok 2013 może nie być wystarczający do zrealizowania wniosków o płatność kierowanych do Komisji i doprowadzić do umorzeń rzędu miliardów EUR w ramach samej polityki spójności; podkreśla, że zgodnie z wnioskiem w obecnym brzmieniu ogólny poziom płatności w okresie 2007-2013 wyniósłby 859.400.000.000 EUR, tj. ok. 66.000.000.000 EUR mniej niż uzgodnione pułapy WRF; zwraca się do Komisji, aby w świetle niedawnego wniosku o przesunięcie (DEC 9/2012) przedstawiła, w ramach budżetu korygującego na 2012 r., szczegółowe informacje o obecnym stanie realizacji programów w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej;
10. przypomina, że już w 2011 r. Komisja nie była w stanie wypłacić znacznej liczby zasadnych należności, zwłaszcza w zakresie polityki spójności; zauważa, że należności te trzeba będzie również pokryć z budżetu na rok 2012, w którym już teraz brakuje środków w wyniku ograniczonego wzrostu środków na płatności związanego ze stanowiskiem Rady w ubiegłorocznej procedurze budżetowej; apeluje zatem do Komisji o jak najszybsze przedstawienie projektu budżetu korygującego, aby zaradzić tej sytuacji oraz aby uniknąć przesuwania płatności z 2012 na następny rok, ponieważ spowodowałoby to niemożliwy do utrzymania poziom płatności w 2013 r.; wzywa również Komisję i Radę do konstruktywnej współpracy, wraz z Parlamentem, aby poprzez poprawę dokładności prognoz i uzgodnienie realistycznego preliminarza budżetowego uniknąć powtórzenia się tej sytuacji w przyszłych cyklach budżetowych;
11. ubolewa nad niechęcią prezydencji Rady do udziału w międzyinstytucjonalnym posiedzeniu politycznym w sprawie płatności zaproponowanym przez Parlament jako kontynuacja ubiegłorocznej procedury pojednawczej dotyczącej budżetu; uważa takie postępowanie za nieodpowiedzialną próbę zignorowania sprawy braku płatności i kwestii RAL; uważa, że takie posiedzenie to idealna platforma, na której oba ograny władzy budżetowej mogłyby osiągnąć porozumienie - zanim każdy z nich zajmie stanowisko w sprawie projektu budżetu - w zakresie dostępnych danych na temat wdrożenia i zdolności absorpcji oraz właściwie oszacować potrzeby w zakresie płatności na lata 2012 i 2013; przypomina, że środki na płatności zaproponowane przez Komisję w jej projekcie budżetu opierają się na szacunkach dokonanych przez same państwa członkowskie; jest zatem przekonany, że należy jak najszybciej przedstawić, zbadać i wyjaśnić wszelkie wątpliwości lub dodatkowe przemyślenia - zgłaszane przez niektóre delegacje Rady - dotyczące podanych przez Komisję liczb i obliczeń, aby nie stanęły one na przeszkodzie do zawarcia porozumienia w ramach tegorocznej procedury pojednawczej;
12. zaznacza, że według danych przedstawionych niedawno przez Komisję na międzyinstytucjonalnym posiedzeniu w sprawie płatności, które odbyło się dnia 30 maja 2012 r., jakiekolwiek obniżenie poziomu środków na płatności poniżej poziomu proponowanego przez Komisję doprowadziłoby również do dalszego wzrostu zobowiązań pozostających do spłaty (RAL), które na koniec roku 2011 osiągnęły już bezprecedensowy poziom 207.000.000.000 EUR; ponawia w związku z tym apel do Rady o odpowiedzialne działanie i powstrzymanie się od sztucznych cięć i podejmowania a priori decyzji o ogólnym poziomie płatności, bez uwzględnienia oceny rzeczywistych potrzeb pozwalających osiągnąć uzgodnione cele UE i spełnić zobowiązania; domaga się, aby Rada - gdyby miała wystąpić taka sytuacja - wyraźnie i publicznie wskazała i uzasadniła, które programy czy projekty UE należy opóźnić lub w ogólne zaprzestać ich realizacji;
13. zauważa, że zgodnie z szacunkami Komisji łącznie 43,7 % środków przewidzianych w projekcie budżetu na rok 2013 (tj. 64.500.000.000 EUR) jest przyznanych na cele strategii "Europa 2020", co stanowi wzrost o 0,2 % w stosunku do budżetu przyjętego na rok 2012; docenia fakt, że po raz pierwszy linie budżetowe i programy przyczyniające się do realizacji tych celów są wyraźnie widoczne w projekcie budżetu;
14. zauważa ogólny margines w wysokości 2.400.000.000 EUR w środkach na zobowiązania przewidzianych w projekcje budżetu na 2013 r. i jest zdecydowany w pełni te środki wykorzystać, obok pozostałych mechanizmów elastyczności przewidzianych PMI, jeżeli okaże się to konieczne, aby sfinansować cele i priorytety wynikające ze wspólnych zobowiązań i decyzji politycznych dotyczących strategii "Europa 2020";
15. zauważa, że oprócz wydatków administracyjnych nie zapisano w projekcie budżetu na 2013 r. żadnych środków na przystąpienie Chorwacji w lipcu 2013 r.; oczekuje, że przegląd WRF przewidziany w pkt 29 PMI zostanie wkrótce zatwierdzony, i zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego przyznania na ten cel - w drodze budżetu korygującego - dodatkowych środków, gdy tylko akt przystąpienia zostanie ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie; przypomina, że wszelkie nowe potrzebne środki należy raczej sfinansować z nowych środków, a nie z przesunięć na drugą połowę 2013 r.;
16. przypomina, że budżet na rok 2013 będzie ostatnim w obecnych wieloletnich ramach finansowych, ale ponownie stwierdza, że pułapy wieloletnich ram finansowych na 2013 r., uzgodnione w PMI z 17 maja 2006 r. pozostaną punktem odniesienia dla pułapów ram finansowych przynajmniej na 2014 r., w przypadku gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte, zgodnie z postanowieniami pkt 30 PMI z dnia 17 maja 2006 r.;

Dział 1a

17. przyjmuje do wiadomości propozycję Komisji, aby zwiększyć zobowiązania w tym dziale o 4,1 % (do 16.032.000.000 EUR) w porównaniu z budżetem 2012; zauważa, że propozycja środków na zobowiązania poniżej możliwości programowania finansowego (tj. TEN-T, EIT, Progress) pozostawia większy margines w wysokości 90.900.000 EUR w porównaniu do 47.700.000 EUR przewidzianych w programowaniu finansowym; z zadowoleniem zauważa, że największy wzrost środków na zobowiązania występuje w dziale 1a, który obejmuje większość strategii politycznych i programów pobudzających wzrost, konkurencyjność i tworzenie miejsc pracy, oraz że odzwierciedla to priorytety wyróżnione przez Parlament na rok 2013;
18. ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje wzrost dla 7PR-WE (+ 6,1 %) oraz programów CIP (+ 7,3 %) i TEN-T (+ 6,4 %), które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów strategii "Europa 2020"; ubolewa jednak nad faktem, że przy kwotach, jakie zaproponowała Komisja, w ostatnim roku obecnych WRF dwa flagowe programy takie jak 7PR i TEN-T przeznaczą mniej środków na zobowiązania niż przewidziano w ich podstawie prawnej (PR: - 258.800.000 EUR, TEN-T: - 122.500.000 EUR); ubolewa także, że wniosek Komisji nie przewiduje pełnej realizacji programu "Inteligentna energia dla Europy";
19. uważa, że znaczny wzrost płatności, o 17,8 % (do 13.552.000 EUR) w stosunku do budżetu na rok 2012, to realistyczne szacunki płatności niezbędnych w tym dziale, w szczególności aby pokryć przyszłoroczne należności dotyczące projektów badawczych wynikające ze zobowiązań umownych Unii; uważa, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję to minimum niezbędne w dziale 1a;
20. przyjmuje do wiadomości powody zaproponowania przez Komisję obniżek w stosunku do programowania finansowego, które doprowadziły zdaniem Komisji do określenia potencjalnych oszczędności w niewystarczająco wdrożonych liniach, między innymi 7PR, TEN-T, Marco Polo, Progress, Program Statystyczny, Customs i Fiscalis; jest zdecydowany dokładnie przeanalizować wyniki każdego z tych programów, aby sprawdzić stosowność zaproponowanych cięć i wykluczyć ich negatywny wpływ na te programy;
21. przypomina wspólne oświadczenie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania dodatkowych kosztów programu ITER na lata 2012-2013, w którym Parlament, Rada i Komisja uzgodniły również udostępnienie kwoty 360.000.000 EUR na środki na zobowiązania w procedurze budżetowej 2013 "z pełnym wykorzystaniem przepisów prawa określonych w rozporządzeniu finansowym i w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r., z wyłączeniem jakiejkolwiek kolejnej zmiany wieloletnich ram finansowych związanej z projektem ITER"; jest zaniepokojony tym, że Komisja proponuje sfinansowanie tej dodatkowej kwoty jedynie w drodze przesunięć środków z linii 7PR, wbrew stanowisku podtrzymywanemu w tej sprawie przez Parlament od dłuższego czasu; w pełni uwzględnia argument Komisji, że kwota ta pochodzi z oszczędności wynikających z efektywności 7PR oraz że cięcia w liniach administracyjnych nie wpłyną negatywnie na działanie programu; zamierza zbadać tę argumentację, a także przeanalizować inne środki dostępne w tym celu w ramach PMI i rozporządzenia finansowego;
22. podkreśla konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby personelu w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fusion for Energy (F4E)) celem zagwarantowania starannego zarządzania i należytego wdrożenia europejskiego wkładu w projekt ITER; jest zaniepokojony obecnym poziomem zatrudnienia proponowanym przez Komisję;
23. uznaje podstawową rolę, jaką odegrały małe i średnie przedsiębiorstwa, napędzając gospodarkę UE i tworząc 85 % miejsc pracy w ciągu ostatnich dziesięciu lat; podkreśla trudności, przed jakimi od zawsze stoją MŚP, jeśli chodzi o dostęp do rynków kapitałowych w celu sfinansowania projektów badawczych i innowacyjnych, przy czym trudności te dodatkowo zaostrzył obecny kryzys finansowy; jest absolutnie przekonany o tym, że budżet UE powinien przyczyniać się do zaradzenia tej niekorzystnej sytuacji rynkowej poprzez ułatwienie innowacyjnym MŚP dostępu do finansowania kapitałowego i dłużnego oraz z zadowoleniem przyjmuje niedawny wniosek KE w sprawie utworzenia specjalnej opcji dla MŚP w ramach istniejącego mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka; popiera dodatkowo proponowany wzrost w zakresie instrumentów finansowych w ramach programu CIPEIP (o 14.700.000 EUR), co wynika z ich pozytywnych dotychczasowych wyników i zwiększonego popytu na nie wśród MŚP;
24. głęboko ubolewa ponadto, że w dobie kryzysu gospodarczego, a zwłaszcza wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi, środki dla programu Progress zostały zmniejszone o 5.300.000 EUR w stosunku do programowania finansowego, przez co powróciły praktycznie do poziomu z roku 2012, chociaż program przynosił dotychczas dobre wyniki, w tym pod względem promowania równości kobiet i mężczyzn oraz walki z dyskryminacją; powtarza, że jest przekonany o tym, że programy socjalne UE mają zasadnicze znaczenia dla realizacji celów społecznych i celów w zakresie zatrudnienia przewidzianych w strategii "Europa 2020"; ubolewa nad faktem, że nawet w ostatnim roku obecnych WRF Komisja nie wykorzystała szansy przywrócenia temu programowi kwoty 60.000.000 EUR przesuniętych do instrumentu mikrofinansowania Progress, do czego zobowiązała się w 2010 r.;
25. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o uwzględnieniu w projekcie budżetu trzeci rok z rzędu środków na płatności (50.000.000 EUR) na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG); podkreśla fakt, że krok ten nie tylko zwiększa dostrzegalność funduszu, lecz również pozwala uniknąć przesunięć środków z innych pozycji budżetowych przeznaczonych na inne cele i potrzeby; podkreśla ponadto potrzebę dalszego uproszczenia praktycznych warunków procedury uruchamiania tego funduszu, w szczególności w kontekście toczących się negocjacji dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie EFG;
26. ubolewa nad faktem, że na sztandarową inicjatywę "Mobilna młodzież" przyznano nieco mniej środków niż w ubiegłym roku; podkreśla w tym kontekście wartość dodaną programów Uczenie się przez całe życie, Erasmus i Erasmus Mundus, które mimo skromnych perspektyw finansowych przynoszą ogromne korzyści pod względem skutecznego wdrożenia i pozytywnego wizerunku Unii w oczach obywateli; przypomina, że w wielu państwach członkowskich kryzys gospodarczy i finansowy uderzył mocno w młodych ludzi oraz że w tym kontekście wystarczające finansowanie i skierowanie do konkretnych odbiorców programów edukacyjnych, programów w zakresie mobilności oraz programów uczenia się przez całe życie mają istotne znaczenie dla modernizacji systemów edukacji i szkoleń, podnoszenia poziomu kwalifikacji, mobilności i zdolności dostosowywania się młodych ludzi, przyczyniając się tym samym ogólnie do tworzenia Europy innowacyjnej, opartej na wiedzy, inteligentnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu; w tym celu zdecydowanie wspiera promowanie równych szans, aby umożliwić młodym ludziom, niezależnie od ich wykształcenia, korzystanie z różnych programów i strategii politycznych UE dotyczących młodzieży; sprzeciwia się w związku z tym proponowanemu obniżeniu środków na program "Uczenie się przez całe życie" o 10.200.000 EUR w stosunku do budżetu 2012 oraz - zgodnie ze swoim ugruntowanym stanowiskiem w ostatnich procedurach budżetowych i przy uwzględnieniu doskonałych wyników tego programu - zamierza zwiększyć środki na zobowiązania w odpowiadającej temu programowi linii budżetowej;
27. podkreśla, że program TEN-T - dzięki inwestowaniu w infrastruktury o wysokiej europejskiej wartości dodanej - ma do odegrania kluczową rolę w realizacji celów strategii "Europa 2020"; uważa, że program ten ma zasadnicze znaczenie dla pobudzenia konkurencyjności całej UE poprzez tworzenie brakującej infrastruktury i usuwanie zatorów na rynku wewnętrznym; podkreśla, że projekty infrastrukturalne przyczyniają się również bezpośrednio do wzrostu dzięki pobudzaniu tworzenia miejsc pracy w fazie budowy; podkreśla rolę programu TEN-T w spełnianiu założeń dostosowania do zmiany klimatu przez zapewnienie zrównoważonego charakteru sieci transportu UE w przyszłości; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby zwiększyć środki o ok. 85.000.000 EUR w stosunku do budżetu na 2012 r., lecz chciałby uzyskać dalsze wyjaśnienia w sprawie proponowanej obniżki o 118.000.000 EUR w stosunku do kwoty przewidzianej w programowaniu finansowym; przypomina, że główny program TEN-T został w pełni zrealizowany w 2011 r. i wskazuje, że ostatecznej oceny, w jaki sposób zobowiązania w odniesieniu do projektów w ramach finansowych 2007-2013 zostały spełnione i wypłacone, będzie można dokonać dopiero w 2017 r.;
28. jest przekonany, że program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej wymaga odpowiedniego finansowania na 2013 r.; podkreśla swoje rozczarowanie brakiem linii budżetowej dotyczącej turystyki oraz ubolewa z powodu stałego zmniejszania środków budżetowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
29. podkreśla pilną potrzebę innowacyjnych rozwiązań w celu większego mobilizacji prywatnych lub publicznych środków oraz rozszerzenia wachlarza instrumentów finansowych dostępnych w celu realizacji projektów infrastrukturalnych; w pełni popiera fazę pilotażową inicjatywy w zakresie obligacji projektowych służącej pobudzeniu zdolności inwestycyjnej w dziedzinie transportu, energii i sieci TIK w UE; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w projekcie budżetu przewidziano środki na fazę pilotażową, nawet jeśli środki te w rzeczywistości pochodzą z przesunięć w ramach odpowiednich linii budżetowych (CIP - TEN-T - TEN -E), zgodnie z decyzją organu prawodawczego;
30. głęboko ubolewa z powodu proponowanych przez Komisję cięć środków dla europejskich urzędów nadzoru w stosunku do tego, co pierwotnie przewidziano w programowaniu finansowym oraz wbrew wielokrotnym apelom Parlamentu o przyznanie im wystarczającego finansowania; uważa, że obecny poziom środków jest niewystarczający do tego, aby agencje te mogły skutecznie sprostać powierzonym im zadaniom, w szczególności rekrutacji wysoko wykwalifikowanych ekspertów; uważa, że powierzeniu europejskim urzędom nadzoru dodatkowych zadań powinna towarzyszyć ocena kosztów; zdecydowania zapewnia w związku z tym, że zamierza przywrócić środki dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE) co najmniej do poziomu z roku 2012, a także dodatkowo umocnić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) ze względu na nowe zadania, które zostały mu powierzone;

Dział 1b

31. zauważa, że projekt budżetu na rok 2013 przewiduje wzrost środków na zobowiązania o 3,3 % (do 54.498.000.000 EUR) w stosunku do budżetu na 2012 r., z czego 42.144.000.000 EUR jest przeznaczone na fundusze strukturalne (EFRR i EFS), a 12.354.000.000 EUR na Fundusz Spójności; podkreśla, że obniżenie w projekcie budżetu poziomu zobowiązań na pomoc techniczną w stosunku do tego, co pierwotnie przewidziano w programowaniu finansowym doprowadziło do wzrostu marginesu do 25.000.000 EUR, podczas gdy pierwsze prognozy wskazywały kwotę 400.000 EUR;
32. ubolewa z powodu proponowanych cięć środków na pomoc techniczną dla strategii makroregionalnych; ponownie wskazuje na konieczność zapewnienia stałego wsparcia technicznego i administracyjnego we wdrażaniu strategii, a także kapitału początkowego na nowe projekty, o czym świadczy wysoki wskaźnik wdrażania w 2011 r.;
33. podkreśla, że polityka spójności już dawno udowodniła swoją wartość dodaną jako niezbędne narzędzie inwestycyjne skutecznie zapewniające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy dzięki precyzyjnemu zaspokajaniu inwestycyjnych potrzeb regionów, tym samym przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia dysproporcji między nimi, ale również do naprawy gospodarczej oraz do rozwoju Unii jako całości; uważa również, że fundusze strukturalne to instrument o zasadniczym znaczeniu - zarówno ze względu na wysokość środków finansowych, jak i na realizowane cele - dla przyspieszenia odbudowy gospodarczej UE i osiągnięcia celów stałego wzrostu i zatrudnienia przewidzianych w strategii "Europa 2020"; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby przeprogramować, gdzie jest to możliwe, kwotę 82.000.000.000 EUR, która pozostała z nierozdzielonych w niektórych państwach członkowskich środków z funduszy strukturalnych, na rzecz MŚP i zatrudnienia młodzieży, zgodnie z priorytetami Parlamentu na rok 2013; zauważa, że według Komisji środki finansowe UE w wysokości 7.300.000.000 EUR zostały w związku z tym przeznaczone na przyspieszoną realizację lub realokację; domaga się należytego informowania o realizacji tej inicjatywy na szczeblu krajowym, o jej oczekiwanym wpływie na wzrost i miejsca pracy oraz ewentualnym wpływie na budżet na rok 2013;
34. jest niezwykle zaniepokojony stanem płatności w projektach spójności z tego działu i zauważa, że dwie trzecie łącznej kwoty RAL na koniec 2011 r. (tj. 135.800.000.000 EUR) to kwoty wynikające z niezapłaconych projektów z dziedziny polityki spójności; przypomina, że na koniec roku 2011 Komisja nie była w stanie wypłacić kwoty ok. 11.000.000.000 EUR odpowiadającej zasadnym żądaniom zapłaty ze strony beneficjentów projektów z powodu niewystarczającego poziomu środków na płatności przewidzianego w budżecie; zauważa, że sytuacja ta doprowadziła do znacznych zaległości płatniczych, które trzeba będzie usunąć poprzez udostępnienie w 2012 r. wystarczających środków na płatności; zdecydowanie zaznacza, że nie pozwoli, aby sytuacja ta powtórzyła się w roku 2013;
35. przypomina w tym kontekście, że rok 2013 jest ostatnim w obecnych WRF i że współfinansowane projekty są wdrażane pełną parą i prawdopodobnie zostaną jeszcze bardziej przyspieszone, a wnioski o płatności zaczną, jak się oczekuje, masowo napływać do Komisji w drugiej połowie roku; wzywa Radę i Komisję do niezwłocznego dokonania wraz z Parlamentem analizy i oceny danych liczbowych i wymogów w trosce o wdrożenie przewidziane na rok 2013; wskazuje, że brak środków na płatności może zaszkodzić dobrze funkcjonującym obecnie programom; podkreśla ponadto, że rok 2013 będzie rokiem, w którym - ze względu na wygaśnięcie zasady N+3 - 12 państw członkowskich będzie musiało złożyć wnioski o płatności na dwie roczne transze zobowiązań (transze 2010 i 2011 zgodnie z zasadą odpowiednio N+3 i N+2); uważa w związku z tym, że proponowany wzrost środków na płatności o 11,7 % (do 48.975.000.000 EUR) w stosunku do ubiegłego roku to minimum, ponieważ - jak wspomniała Komisja - dotyczy on wyłącznie roku 2013., i zakłada, że potrzeby w zakresie płatności z poprzednich lat zostaną uprzednio zaspokojone;
36. uważa, że ten wzrost w płatnościach stanowi jedynie pierwszy krok do pokrycia rzeczywistych potrzeb realizowanych projektów i ponownie wyraża zaniepokojenie możliwym brakiem środków w dziedzinie polityki spójności; wzywa Radę i Komisję, aby przeprowadziły staranną ocenę rzeczywistych potrzeb w zakresie płatności na 2013 r. w ramach działu 1b, aby nie dokonywały żadnych cięć, które są nierealne, i aby nie podejmowały decyzji, które pozostają w sprzeczności z prognozami przedstawionymi przez same państwa członkowskie i wykorzystywanymi jako podstawa sporządzanego przez Komisję projektu budżetu; będzie w związku z tym przeciwny wszelkim ewentualnym cięciom poziomu płatności w stosunku do propozycji zawartej w projekcie budżetu na rok 2013;
37. apeluje również do Komisji i Rady, aby - w przypadku gdyby środki na płatności okazały się niewystarczające do pokrycia rzeczywistych potrzeb w tym roku - na czas złożyły i przyjęły budżet korygujący, spełniając tym samym wspólne zobowiązanie podjęte w oświadczeniu międzyinstytucjonalnym z grudnia 2011 r.;

Dział 2

38. zauważa, że w projekcie budżetu na rok 2013 zaproponowano wzrost środków na zobowiązania o 0,6 % (do 60.307.000.000 EUR), a środków na płatności o 1,6 % (do 57.964.000.000 EUR) w stosunku do budżetu na rok 2012; podkreśla, że poziomy te pozostają niższe niż wzrost proponowany przez Komisję dla budżetu jako całości; wskazuje na fakt, że wzrost ten wynika częściowo z ciągłego wprowadzania płatności bezpośrednich w nowych państwach członkowskich oraz z dodatkowych potrzeb w zakresie projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podkreśla, że proponowane środki na interwencje rynkowe w 2013 r. wynoszą o 419.000.000 EUR mniej niż w budżecie na rok 2012;
39. zauważa, że planowany margines 809.000.000 EUR na pułap pośredni wydatków związanych z rynkiem oraz pomocy bezpośredniej w ramach działu 2 stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2012 r., co zdaniem Komisji wynika przede wszystkim z jednorazowego skutku zamknięcia funduszu restrukturyzacji sektora cukru; wyraża zadowolenie, że margines ten oznacza, iż mechanizm dyscypliny finansowej nie zostanie zastosowany w 2013 r.; podkreśla, że pozycja ta wymaga wystarczającego marginesu, aby złagodzić skutki jakiegokolwiek ewentualnego kryzysu w sektorze rolnictwa, takiego jak na przykład kryzys związany z epidemią EHEC w ostatnich latach;
40. podkreśla, że rok 2013 jest ostatnim rokiem obecnego okresu programowania, w związku z czym należy zapewnić wystarczający poziom środków na płatności w pozycji 2, aby pokryć w szczególności potrzeby realizowanych obecnie projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i LIFE+;
41. zaznacza, że dział 2 ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii "Europa 2020" w zakresie trwałego wzrostu i zatrudnienia, w szczególności za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich; podkreśla potrzebę wsparcia MŚP na obszarach wiejskich, ponieważ stanowią one główne źródło miejsc pracy, w szczególności dla młodych ludzi; z zadowoleniem przyjmuje w tym zakresie proponowany wzrost środków na zobowiązania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich o 1,3 % (do kwoty 14.808.000.000 EUR);
42. zauważa, że środki dla działu 2 są niższe niż szacowane potrzeby, ponieważ dochody przeznaczone na EFRG w 2013 r. (1.332.800.000 EUR) będą najprawdopodobniej wyższe niż w 2012 r. (1.010.000.000 EUR); zauważa, że różnica wynika z salda tymczasowego funduszu restrukturyzacji sektora cukru (647.800.000 EUR), podczas gdy przeznaczone na dany cel dochody wynikające z decyzji w sprawie rozliczenia będą szacunkowo niższe niż w 2012 r. (400.000.000 EUR w projekcie budżetu na rok 2013 w porównaniu do 600.000.000 EUR w budżecie na 2012 r.); przypomina, że aktualizacja obecnych szacunków na podstawie rzeczywistych potrzeb nastąpi jesienią poprzez list w sprawie poprawek dotyczący rolnictwa;
43. przypomina, że niestabilność cen w tym sektorze jest głównym powodem do niepokoju, i popiera środki mające na celu zwalczanie spekulacji artykułami spożywczymi; wzywa Komisję i Radę do uważnego monitorowania rozwoju sytuacji na rynkach rolnych; w tym kontekście przypomina Komisji, że Parlament domagał się utworzenia obserwatorium cen i marż, aby zapewnić lepszą porównywalność cen i większą przejrzystość przy wyznaczaniu cen żywności, co pozostało dotychczas bez odpowiedzi;
44. zwraca uwagę, że proponowany wzrost wydatków pomocy bezpośredniej jest spowodowany przede wszystkim bieżącym uruchamianiem płatności bezpośrednich w państwach członkowskich UE-12, co powoduje dodatkowe zwiększenie potrzeb budżetowych o około 860.000.000 EUR w 2013 r., podczas gdy zgodnie z oczekiwaniami wydatki na interwencje rynkowe mają ulec zmniejszeniu dzięki wyższym dochodom przeznaczonym na określony cel oraz korzystnej sytuacji rynkowej w większości sektorów;
45. zwraca uwagę, że kwoty przeznaczone na pewne linie budżetowe, w tym na program dystrybucji mleka w szkole, zostały znacznie zmniejszone, i zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi uzasadnienia w tej sprawie;
46. podkreśla, że polityka i budżet UE są głównymi elementami pozwalającymi na osiągnięcie celów strategii "Europa 2020"; uważa w tym kontekście, że działanie na rzecz klimatu i cele w zakresie ochrony środowiska mają charakter przekrojowy, który musi się przekładać na konkretne działania realizowane w ramach poszczególnych programów i polityk UE w celu znacznego przyczynienia się do trwałego wzrostu i a także skutecznego rozwiązania najważniejszych wyzwań, takich jak niedobór zasobów i zmiana klimatu;
47. odnotowuje proponowany nieznaczny wzrost środków na zobowiązania o 3,3 %, do kwoty 366.600.000 EUR, na program LIFE+, ale ubolewa, że środki są o 10.550.000 EUR niższe niż przewidziano w programowaniu finansowym ze stycznia 2012 r.; zbada w tym kontekście wszystkie przepisy zgodnie z pkt 37 PMI;
48. z zadowoleniem przyjmuje kwoty zaproponowane przez Komisję na rzecz programu dystrybucji żywości wśród osób najbardziej potrzebujących; wzywa Radę do respektowania wspólnej decyzji podjętej pod koniec 2011 r. w sprawie kontynuowania finansowania tego programu w latach 2012 i 2013;
49. ubolewa z powodu stałego dotowania produkcji tytoniu w UE, co stoi w sprzeczności z celami polityki Unii w zakresie zdrowia;
50. uważa, że w perspektywie nadchodzącej reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) ważne jest utrzymanie finansowania tej dziedziny polityki; podkreśla w szczególności potrzebę wsparcia MŚP w sektorze rybołówstwa i dostępu młodych ludzi do miejsc pracy w tym sektorze, przy założeniu, ze zapewniony zostanie zrównoważony charakter WPRyb, a także potrzebę wspierania działań mających na celu zapewnienie społecznej, gospodarczej i środowiskowej rentowności sektora; z zadowoleniem przyjmuje w tym zakresie proponowane zwiększenie środków na zobowiązania dla Europejskiego Funduszu Rybackiego o 2,2 % (do 687,2 mln EUR), a środków na płatności o 7,3 % (do 523,5 mln EUR) w stosunku do budżetu na rok 2012; ubolewa jednak nad proponowanymi cięciami w dziedzinie zarządzania WPRyb, ochrony, zarządzania zasobami rybołówstwa i ich eksploatacji oraz kontroli i egzekwowania WPRyb;

Dział 3a

51. zauważa, że ogólny wzrost środków zaproponowany w projekcie budżetu na rok 2013 w stosunku do budżetu na rok 2012, wynoszących 1 392 200 000 i 928.300.000 EUR odpowiednio na zobowiązania i płatności w zakresie działań objętych tą pozycją, stanowi 1,8 % (24.420.000 EUR) w przypadku środków na zobowiązania i 11,1 % w odniesieniu do środków na płatności; uważa, że odpowiada to rosnącym ambicjom UE w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
52. podkreśla potrzebę zwiększenia środków na bezpieczeństwo cybernetyczne w sektorze IT ze względu na ogromne szkody, jakie rosnąca przestępczość w tej dziedzinie wyrządza gospodarce państw członkowskich; podkreśla, że nasilona walka z cyberprzestępczością na poziomie Unii prowadzona za pośrednictwem przyszłego Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością będzie wymagała odpowiedniego finansowania, i w związku z tym ubolewa nad cięciami środków dla Europolu zaproponowanymi przez Komisję, gdyż wyznaczonych przez Komisję zadań centrum nie da się wykonać przy pomocy obecnych zasobów ludzkich i finansowych Europolu; zauważa, że wbrew programowaniu finansowemu przewidziano obniżenie o 64.400.000 EUR środków na program "Zapobieganie i walka z przestępczością" w stosunku do budżetu na 2012 r., mimo że program ten miał również obejmować cyberprzestępczość i niezgodnie z prawem wykorzystywanie internetu;
53. zwraca się o dalsze wsparcie dla Frontex-u, a także dla poszczególnych niedawno utworzonych w tych dziale agencji (w szczególności Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi); zauważa obniżenie o 8,9 % (- 7.300.000 EUR) wkładu na rzecz Europejskiego Urzędu Policji (Europol) w stosunku do budżetu na 2012 r. i oczekuje od Komisji dodatkowych informacji o tym proponowanym cięciu;
54. zauważa, że obniżenie środków na program VIS o 30.000.000 EUR i zakończenie programu Eurodac (500.000 EUR) zostanie skompensowane przeniesieniem tych zadań i środków przeznaczonych na ich wykonanie do nowej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi;
55. zwraca uwagę na znaczny wzrost środków na zobowiązania i stosunkowo niski poziom środków na płatności w przypadku SIS II; zwraca uwagę, że zgodnie z globalnym harmonogramem wprowadzenia SIS II jego rozwój i migrację należy zakończyć w 2013 r., a zarządzanie systemem przejmie agencja IT; w związku z tym kwestionuje znaczący wzrost środków daleko wykraczający poza pierwotny plan finansowy na tak późnym etapie i zanim SIS II będzie operacyjny; zaleca, aby znaczna część budżetu przeznaczonego na SIS II była trzymana w rezerwie aż do udowodnienia postępów operacyjnych i zgodności z planami finansowymi;
56. docenia zaproponowane przez Komisję zwiększenie o 9.800.000 EUR w stosunku do budżetu na 2012 r. środków na Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, co pokrywa się z założeniami z poprzednich lat oraz trwające wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego; zauważa 19-procentowe zwiększenie środków na Fundusz Granic Zewnętrznych do kwoty 415.500.000 EUR, co stanowi połowę tego, co przewidziano w programowaniu finansowym; przypomina swój zdecydowany apel o odpowiednią i zrównoważoną reakcję na wyzwania, z myślą o zarządzaniu legalną migracją i spowolnieniu tempa nielegalnej migracji;
57. podkreśla, że należy przeznaczać wystarczające środki finansowe na działania mające na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć; podkreśla ważną rolę, jaką program zapobiegania wszelkim formom przemocy i ich zwalczania (Daphne) odgrywa w eliminowaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt w UE, i podkreśla znaczenie zwiększenia finansowania programu w 2013 r.;

Dział 3b

58. przypomina, że dział 3b, choć jest najmniejszym działem WRF pod względem środków finansowych, obejmuje kwestie o kluczowym znaczeniu dla obywateli Europy, takie jak programy na rzecz młodzieży, edukacyjne i kulturalne, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, instrument ochrony ludności i polityka komunikacyjna; ubolewa w związku z tym, że również w roku 2013 ogólna kwota środków przyznanych na tę pozycję ma zostać obniżona w stosunku do budżetu na rok 2012 o 1,2 % (26.080.000 EUR) dla środków na zobowiązania i o 0,4 % dla środków na płatności, z wyłączeniem Funduszu Solidarności;
59. z zadowoleniem przyjmuje przewidziany na 2013 r. wzrost środków na program "Młodzież w działaniu" - uwzględniając jego dobre wdrożenie w poprzednich latach - do kwoty 140.450.000 EUR, co stanowi wzrost o 800.000 EUR w stosunku do budżetu na 2012 r. oraz o 16.500.000 EUR w stosunku do programowania finansowego;
60. docenia wzrost środków na zobowiązania w stosunku do budżetu na rok 2012 na Program Kultura (+ 1,4 %), Media 2007 (+ 1,1 %) i unijny program działania w dziedzinie zdrowia (+ 3,1 %), lecz ubolewa nad zmniejszeniem środków w porównaniu z budżetem na 2012 r. dla programu "Europa dla Obywateli", zwłaszcza na Europejski Rok Obywateli, oraz dla programu działania w dziedzinie polityki ochrony konsumentów i programu Media Mundus;
61. ubolewa nad zmniejszoną w stosunku do budżetu na rok 2012 pulą środków na zobowiązania w zakresie działań informacyjnych w momencie, kiedy przepaść między Unią Europejską a jej obywatelami jest bardziej widoczna niż kiedykolwiek, co pokazuje stale malejąca frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego; jest przekonany o konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz informowania oraz przeznaczenia współmiernych środków w celu zapewnienia widoczności instytucji Unii Europejskiej i wykazania ich wkładu w przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu i finansowemu;
62. podkreśla fakt, że w tym roku ponownie pozostawiono w tej pozycji bardzo ograniczony margines (25.600.000 EUR), co zostawia niewielkie pole manewru na nowe działania lub decyzje w sprawie priorytetów finansowych bezpośrednio dotyczących obywateli, które mogą okazać się konieczne;

Dział 4

63. zauważa wzrost środków na zobowiązania i płatności przewidziany w projekcie budżetu na 2013 r. w stosunku do budżetu na rok 2012, odpowiednio o 0,7 % i 5,1 %, do kwoty 9.467.200.000 EUR i 7.311.600.000 EUR; wskazuje, że zwiększenia te pozostają mniejsze od proponowanego przez Komisję dla budżetu jako całości;
64. przypomina potrzebę ściślejszej koordynacji i spójności wysiłków na rzecz finansowania działań zewnętrznych przez Unię i państwa członkowskie, aby uniknąć wykorzystywania ograniczonych zasobów na pokrywające się i powielane działania; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy i zsynchronizowania działań z innymi międzynarodowymi, lokalnymi i regionalnymi darczyńcami, aby zoptymalizować wykorzystanie środków i stworzyć synergię działań; uważa, że w dobie trudności gospodarczych należy również zwiększyć elastyczność programowania i wdrażania instrumentów oraz uzupełniać ograniczone zasoby instrumentami o efekcie dźwigni, które umożliwiłyby wielokrotne wykorzystanie zainwestowanych i wygenerowanych środków;
65. zauważa znaczny wzrost, o 272 300 000 mln EUR, proponowanego marginesu dla pozycji 4 w porównaniu do programowania finansowego na rok 2013 (z kwoty 119 600 000 do 391.900.000 EUR), co wynika wyraźnie ze wzrostu środków na zobowiązania dla ENPI (zasilonej kwotą 51.700.000 EUR), ICI i ICI + (o 300.000 EUR więcej niż w programowaniu finansowym) oraz z obniżenia wzrostu środków na zobowiązania dla funduszu gwarancyjnego (- 104.500.000 EUR), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (- 99.300.000 EUR), pomocy makrofinansowej (- 37.400.000 EUR), instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (- 28.600.000 EUR) i Instrumentu na rzecz Stabilności (- 41.400.000 EUR); wzywa Komisję do wyjaśnienia wystarczająco, dlaczego konieczne było tak istotne zmniejszenie środków na niektóre programy w stosunku do programowania finansowego; podkreśla, że popiera zasadę cięcia środków na programy, które nie wykorzystały w pełni środków budżetowych, o ile przynosi to oszczędności, zaznacza jednak, że cięć tych nie należy dokonywać przekrojowo; przestrzega, że wykorzystywanie sztucznie zawyżonego marginesu jako karty przetargowej w procedurze budżetowej nie może być traktowane jako rozważna praktyka budżetowa;
66. ubolewa w szczególności z powodu prowadzonego obniżania środków w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; zastanawia się, jak pogodzić to z międzynarodowymi zobowiązaniami UE dotyczącymi przeznaczenia do 2015 r. 0,7 % PKB na milenijne cele rozwoju; wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w projekcie budżetu na rok 2013 r. ogólny poziom zobowiązań w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) zwiększono o mniej niż prognozowana stopa inflacji oraz że proponowany całkowity poziom płatności dla tego instrumentu jest niższy od poziomu z 2012 r.; wzywa Komisję do zagwarantowania bardziej spójnego, realistycznego i lepiej zaplanowanego podejścia do finansowania DCI;
67. zwraca uwagę na wniosek w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na europejski instrument sąsiedztwa, który służy zaspokajaniu potrzeb krajów stojących w obliczu ważnych przemian politycznych i gospodarczych; z zadowoleniem przyjmuje zaakcentowanie Partnerstwa Wschodniego i ponownie potwierdza swoje poparcie dla krajów z Południa będących jego członkami w okresie historycznych dla nich wyzwań w związku z Arabską Wiosną; uważa, że sprawozdawczość Komisji dotycząca stosowania zasady "więcej za więcej" jest niewystarczająca i wzywa ją do opracowania jasnych kryteriów wdrożenia tej zasady;
68. uważa, że konieczne jest wciąż zapewnienie wystarczającego poziomu pomocy finansowej UE dla Autonomii Palestyńskiej i UNRWA, aby odpowiednio i kompleksowo zareagować na polityczną i humanitarną sytuację na Bliskim Wschodzie oraz na rozwój wypadków w procesie pokojowym; podkreśla szczególnie trudną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie UNRWA, zwłaszcza po wydarzeniach w Syrii; stwierdza, że wzrost środków na zobowiązania na ENPI jest głównie spowodowany stałą pomocą dla okupowanych terytoriów palestyńskich na etapie projektu budżetu na 2012 r.;
69. podkreśla, że dzięki silnemu zaangażowaniu Parlamentu roczny wkład UE na rzecz Autonomii Palestyńskiej, Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie wynosił w ostatnich latach 300.000.000 EUR oraz przypomina, że w ramach procedury pojednawczej w sprawie budżetu władza budżetowa zgodziła się na przyznanie kwoty 200.000.000 EUR na rok 2012, pod warunkiem sine qua non, że środki na rok budżetowy 2011 zostaną uzupełnione kwotą 100.000.000 EUR pochodzącą z niewykorzystanych środków; wzywa do podjęcia zobowiązania finansowego odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby od początku roku budżetowego, aby UE mogła skutecznie wspierać działania służące budowaniu trwałego pokoju; domaga się wprowadzenia surowych kontroli finansowych oraz szczegółowego przedstawienia wydatków Parlamentowi wraz z ich oceną;
70. przyjmuje do wiadomości fakt, że wraz z przystąpieniem Chorwacji do Unii środki na Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) zostaną obniżone o 67.600.000 EUR; jest jednak zaniepokojony proponowanym przez Komisję większym niż oczekiwano obniżeniem wsparcia na budowanie sprawności instytucjonalnej dla krajów kandydujących, przy redukcji środków IPA dla Chorwacji (- 29.140.000 EUR ogółem w porównaniu do roku 2012), podczas gdy ta sama linia dla potencjalnych kandydatów otrzymała dodatkowe środki (+ 10.500.000 EUR w porównaniu do roku 2012); przypomina, że sprawność instytucjonalna ma fundamentalne znaczenie dla należytego wykorzystania unijnego finansowania oraz że ma ona takie samo znaczenie dla krajów kandydujących jak dla potencjalnych kandydatów; z zadowoleniem przyjmuje proponowany wzrost środków na zobowiązania w ramach IPA na rzecz rozwoju obszarów wiejskich o 10,2 % w stosunku do budżetu na rok 2012;
71. przypomina, że zwłaszcza w czasach wyrzeczeń środki na zobowiązania dla każdej linii budżetowej w zakresie WPZiB należy starannie zaplanować, aby zapewnić skierowanie pieniędzy UE tam, gdzie to możliwe, uwzględniając przy tym w jak największym zakresie elastyczność i nieprzewidywalność operacji WPZiB; w tym kontekście przychylnie odnosi się do apeli o zwiększenie efektu synergii, między innymi przez łączenie, wymianę i integrację zdolności oraz dzięki lepszej realizacji, planowaniu i prowadzeniu misji i operacji; przychylnie odnosi się do starań na rzecz uzyskania przejrzystego i pełnego oglądu wszystkich misji prowadzonych w ramach WPZiB; przeanalizuje dokładnie wzrost środków na zobowiązania dla WPZiB o 9,2 % w 2013 r.;
72. dostrzega potrzebę działania w odpowiedzi na transregionalne wyzwania wynikające z przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu, konieczność ochrony infrastruktury krytycznej, zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz walki z terroryzmem; apeluje jednak do Komisji o uzasadnienie, dlaczego działania w tym zakresie wymagają 50 % wzrostu środków na 2013 r.;

Dział 5

73. zauważa, że wydatki administracyjne ogółem dla wszystkich instytucji są szacowane na kwotę 8.544.400.000 EUR, co stanowi wzrost o 3,2 % w stosunku do 2012 r. i pozostawia margines 636.600.000 EUR, wraz z dodatkowymi wydatkami związanymi z przystąpieniem Chorwacji;
74. dostrzega, że większość instytucji, w tym Parlament Europejski, poczyniła starania na rzecz ograniczenia swoich budżetów administracyjnych do wzrostu poniżej oczekiwanej stopy inflacji, wyłączając koszty rozszerzenia UE o Chorwację; w tym kontekście podkreśla konieczność długoterminowej racjonalizacji gospodarowania zasobami administracyjnymi oraz kładzie nacisk na konieczność zacieśnienia współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarach takich jak zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne i ustne, budynki oraz IT;
75. podkreśla, że wzrost o 3,2 % w porównaniu z rokiem 2012 wynika przede wszystkim z zobowiązań regulaminowych lub umownych, takich jak emerytury czy waloryzacja wynagrodzeń; zauważa jednak, że Komisja spełniła swoje zobowiązanie do utrzymania nominalnego wzrostu środków administracyjnych tej instytucji w pozycji 5 poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 1,9 % w stosunku do roku 2012, a nawet poszła jeszcze dalej, o czym świadczy pismo komisarza ds. budżetu i programowania finansowego z dnia 23 stycznia 2012 r.;
76. rozumie, że udało się to osiągnąć dzięki redukcji stanowisk w planach zatrudnienia Komisji - w szczególności w zakresie wsparcia administracyjnego, zarządzania budżetowego i zwalczania nadużyć - o ponad 1 % już w 2013 r. - oraz dzięki dalszym cięciom innych wydatków administracyjnych; domaga się dalszych wyjaśnień dotyczących faktycznej potrzeby dokonywania takich redukcji liczby personelu, aby zamrozić tym samym wydatki administracyjne w ujęciu realnym, mając na uwadze, że w 2012 r. Komisja była w stanie zamrozić te wydatki w ujęciu nominalnym bez uciekania się do jakiejkolwiek redukcji zatrudnienia;
77. z zadowoleniem przyjmuje te dążenia do konsolidacji budżetowej w zakresie wydatków administracyjnych w dobie ograniczeń gospodarczych i budżetowych na szczeblu krajowym; uznaje konieczność podejmowania starań na rzecz tej konsolidacji przez wszystkie instytucje UE; jest zaniepokojony jednak tym, czy takie środki nie wpłyną negatywnie na sprawne, stałe i skuteczne wdrażanie działań i programów UE przy pomocy nowoczesnej administracji, uwzględniając w szczególności konieczności nagradzania osiągnięć i jakości służby i przy uwzględnieniu równowagi geograficznej; w szczególności w momencie, kiedy uprawnienia UE wciąż rosną, a do Unii przystępują nowe państwa członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje informacje o zwiększeniu zatrudnienia w takich obszarach jak europejski ład gospodarczy, jednolity rynek, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości, lecz domaga się takich samych informacji w odniesieniu do tych obszarów polityki i rodzajów stanowisk, w których dokonano redukcji zatrudnienia w stosunku do roku 2012;
78. przypomina w tym kontekście, że każdy przypadek takiej redukcji zatrudnienia powinien opierać się na uprzedniej ocenie skutków oraz w pełni uwzględniać między innymi prawne zobowiązania Unii, priorytety UE, a także nowe kompetencje i zwiększone zadania instytucji wynikające z traktatów; podkreśla, że taka ocena powinna również dokładnie uwzględniać wpływ redukcji na poszczególne dyrekcje generalne i służby, w szczególności ze względu na ich wielkość i obciążenie pracą, a także na różne rodzaje danych stanowisk, zgodnie z prowadzanym co roku przez Komisję przeglądem zasobów ludzkich (kształtowanie polityki, zarządzanie programami, wsparcie administracyjne, zarządzanie budżetowe i zwalczanie nadużyć, służby językowe itp.);
79. podkreśla, że przy uwzględnieniu stanu realizacji programów, nowych priorytetów czy innych zmian, konieczne jest zagwarantowanie wystarczającego poziomu zatrudnienia w wielu obszarach działania UE; w związku z tym dokładnie przyjrzy się ogólnym zmianom poziomu zatrudnienia w poszczególnych DG i służbach, uwzględniając również priorytety określone w niniejszym sprawozdaniu; oprócz udzielenia dodatkowych informacji w tym zakresie domaga się od Komisji przeprowadzenia takiej szczegółowej oceny wpływu proponowanych przekrojowych cięć liczby personelu, przy uwzględnieniu także jakiejkolwiek dalszej redukcji zatrudnienia w Komisji w dłuższej perspektywie, oraz o przekazanie Parlamentowi zwrotnych informacji w tej sprawie; podkreśla, że musi to być wstępny warunek zgody władzy budżetowej - w zależności od wyników tej oceny - na 1-procentową redukcję zatrudnienia w 2013 r.;
80. uważa, że bez odpowiedzi pozostają pytania dotyczące wysokiej liczby kosztownych stanowisk kierowniczych o wysokiej grupie zaszeregowania wśród personelu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; w związku z tym zwraca się do ESDZ o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących w szczególności znaczącego wzrostu liczby stanowisk AD 14 (o 9,2 %) zaproponowanego w projekcie budżetu; zwraca się również o dalsze informacje na temat dużego zwiększenia zaproponowanych środków na bezpieczeństwo i ochronę budynków (o 57,2 %);
81. jest przekonany, że zapobieganie i mediacja należą do najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów dzięki niedopuszczeniu do ich przerodzenia się w przemoc; wobec tego z zadowoleniem przyjmuje propozycję wprowadzenia do budżetu ESDZ linii budżetowej na kwotę 500.000 EUR z przeznaczeniem na działania służące zapobieganiu konfliktom i wsparcie mediacyjne w wyniku udanego zakończenia pod koniec br. działania przygotowawczego zaproponowanego przez Parlament.
82. jest zdania, że szkoły europejskie powinny być odpowiednio finansowane, tak aby odpowiadały szczególnej sytuacji dzieci pracowników instytucji UE; zauważa, że zaproponowano przyznanie na ten cel łącznej kwoty w wysokości 180.700.000 EUR, tj. o 6,8 % więcej niż w 2012 r. i więcej niż przewidziano w programowaniu finansowym; sprawdzi jednak wszystkie linie budżetowe dla poszczególnych szkół europejskich i w czasie czytania budżetu wprowadzi wszelkie zmiany, które uzna w tym zakresie za właściwe;

Projekty pilotażowe - działania przygotowawcze

83. podkreśla znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych jako kluczowych narzędzi formułowania priorytetów politycznych i torowania drogi nowym długoterminowym inicjatywom zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na szczeblu UE, które mogą przekształcić się w działania i programy UE poprawiające jakość życia obywateli UE; zamierza przystąpić do opracowania wyważonego pakietu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w oparciu o ocenę i zalecenia Komisji, przy jednoczesnym dokładnym rozważeniu zrównoważonego charakteru i trwałości oczekiwanych rezultatów;
84. przekaże Komisji, zgodnie z załącznikiem II część D PMI, pierwszy tymczasowy wykaz potencjalnych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych planowanych w budżecie na 2013 r.; oczekuje, że Komisja dostarczy dobrze uzasadnioną analizę orientacyjnych propozycji Parlamentu; podkreśla, że ten wstępny wykaz nie wyklucza formalnego złożenia i przyjęcia poprawek dotyczących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych podczas czytania budżetu w Parlamencie;
85. przypomina, że w ramach budżetu na rok 2012 przyjęto łącznie 70 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a środki na zobowiązania we wszystkich pozycjach łącznie wyniosły 105.450.000 EUR; podkreśla, że gdyby władza budżetowa przyjęła na rok 2013 taką samą liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przy jednakowym rozdziale środków na poszczególne pozycje, pochłonęłoby to już 54 % marginesu z działu 1a, 27 % marginesu z działu 3a i 37 % marginesu z działu 3b;
86. zauważa propozycje Komisji dotyczące czterech działań przygotowawczych i dwóch projektów pilotażowych na łączną kwotę środków na zobowiązania w wysokości 15.500.000 EUR; zamierza dokładanie przeanalizować te cele i treść tych propozycji oraz sprawdzić wymagane kwoty;

Agencje

87. zauważa, że w projekcie budżetu na rok 2013 na zdecentralizowane agencje UE przeznaczono łączną kwotę 748.000.000 EUR (tj. 0,5 % całego budżetu UE), co oznacza wzrost całkowitego wkładu UE (wraz z dochodem przeznaczonym na ten cel) o 24.000.000 EUR (+ 3,2 %) w stosunku do budżetu na rok 2012; ma świadomość faktu, że wzrost ten wynika głównie z uruchamiania ośmiu nowych agencji, co wiąże się z koniecznością zapewnienia im wystarczającego finansowania, oraz z rozszerzenia zakresu zadań siedmiu innych agencji, które należy odpowiednio zasilić, aby nie zakłócić ich funkcjonowania; zauważa, że wkład UE na rzecz w pełni operacyjnych już agencji zmniejsza się w ujęciu nominalnym, jednak poziom zatrudnienia w nich wzrósł o 1,2 %; odnotowuje, że plany zatrudnienia w agencjach obejmują ogółem 5 115 stanowisk, co stanowi wzrost o 257 stanowisk i dotyczy głównie agencji, którym powierzono nowe zadania lub które dopiero rozpoczynają działalność;
88. zauważa, że po raz pierwszy Komisja obniżyła kwoty określone we wnioskach budżetowych niemal wszystkich agencji, które były ogólnie zgodne z ogólnym programowaniem finansowym; dotyczy to również agencji, których zadania mają priorytetowe znaczenie dla Parlamentu, a łączna kwota redukcji wynosi ok. 44.000.000 EUR; przypomina o konieczności przeprowadzenia uważnej analizy metodologii,

przyczyn i potencjalnego wpływu takich cięć w odniesieniu do szeregu rezolucji, z których ostatnie dotyczą absolutorium za rok 2010, w których podkreślono, że obecny przegląd dotyczący agencji wykonywany przez międzyinstytucjonalną grupę roboczą powinien prowadzić do usprawnień strukturalnych zarówno w zakresie wpływu, jak i gospodarności agencji, między innymi dzięki określeniu obszarów powielania i nakładania się działań istniejących agencji; podkreśla jeszcze raz, że środki budżetowe agencji UE nie są przeznaczone tylko na same wydatki administracyjne, ale przyczyniają się do realizowania celów strategii "Europa 2020" i ogólnych dążeń UE, mając jednocześnie na celu poczynienie oszczędności na szczeblu krajowym, zgodnie z decyzją organu ustawodawczego;

*

* *

89. uważa, że przedmiotem szczególnego zainteresowania w trakcie rozmów trójstronnych, które mają się odbyć w dniu 9 lipca 2012 r., powinny być następujące kwestie:
wystarczający poziom płatności, aby umożliwić niezwłoczne wykonanie, w ramach bieżących WRF, zobowiązania Rady Europejskiej z czerwca 2012 r. do mobilizacji funduszy budżetowych UE na cele środków stymulujących wzrost gospodarczy w krótkim czasie,
wsparcie na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia, w szczególności dla MŚP i młodzieży, w budżecie na rok 2013,
wystarczający poziom środków na płatności, aby pokryć rosnące potrzeby realizowanych projektów, w szczególności w działach 1a, 1b i 2, na koniec okresu programowania,
problem zobowiązań pozostających do realizacji (RAL),
budżet korygujący na 2012 r. w celu zaspokojenia przeszłych i obecnych potrzeb w zakresie płatności oraz uniknięcia przesuwania płatności z roku 2012 na rok 2013, co miało miejsce w tym roku,
wystarczający poziom środków na zobowiązania - więcej Europy w dobie kryzysu,
międzyinstytucjonalne posiedzenie w sprawie płatności,
finansowanie ITER w budżecie na rok 2013,
rozbieżność między programowaniem finansowym a projektem budżetu na rok 2013 dotycząca działu 4;
90. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0077.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.