Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3476 - CARGILL/SEARA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.285.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2004 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3476 - CARGILL/SEARA)

(2004/C 285/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2004 r.)

W dniu 28 października 2004 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/) bezpłatnie. Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

– w formie elektronicznej w wersji "CEN" bazy danych CELEX, pod numerem dokumentu 32004M3476. CELEX jest komputerowym systemem dokumentacji prawa Wspólnot Europejskich. (http://europa. eu.int/celex)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.