Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7666 - Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.333.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 października 2015 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa M.7666 - Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 333/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2015 r.)

W dniu 6 sierpnia 2015 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 . Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku hiszpańskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

-
w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,
-
w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32015M7666. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.