Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11560 - GIP / ORSTED / SOUTHFORK WIND / REVOLUTION WIND)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3870

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji
(Sprawa M.11560 - GIP / ORSTED / SOUTHFORK WIND / REVOLUTION WIND)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3870)

W dniu 7 czerwca 2024 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 . Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

- w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (https:// competition-cases.ec.europa.eu/search). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

- w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32024M11560. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do prawa Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.