Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6148 - BMW/Sixt/DriveNow JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.164.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 czerwca 2011 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6148 - BMW/Sixt/DriveNow JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 164/05)

(Dz.U.UE C z dnia 2 czerwca 2011 r.)

W dniu 23 maja 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

– w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

– w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6148 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.