Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.193.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2007 r.

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4612 - Accor/Pierre et Vacances/Newcity JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 193/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2007 r.)

W dniu 4 lipca 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 (1)(b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku francuski i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

– na stronie internetowej: Europa - Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

– w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4612. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.