Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.176.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2010 r.

Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009

(zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

(2010/C 176/03)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2010 r.)

Bilans alkoholu etylowego w UE-27 za rok 2009

(zestawiony dnia 20 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003(1))

W hektolitrach czystego alkoholu
1.Zapasy początkowe

- Pochodzenie rolnicze

- Pochodzenie nierolnicze

9 234 665
2.Produkcja

- Pochodzenie rolnicze

- Pochodzenie nierolnicze

49 214 427
3.Przywóz(2)

- Cło 0 %

- Cło zredukowane

- Cło 100 %

10 940 541

3 341 152

0

7 599 389

4.Razem zasoby68 895 594
5.Wywóz457 275
6.Zużycie wewnętrzne59 621 240
Alkohol pochodzenia rolniczegoAlkohol pochodzenia nierolniczegoRazem
Spożycie

Zużycie przemysłowe

Paliwa

Inne

10 757 339

6 941 703

39 320 786

2 601 412

Razem59 621 240
7.Zapasy końcowe

- Pochodzenie rolnicze

- Pochodzenie nierolnicze

9 311 119
(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2336/2003 z dnia 30 grudnia 2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolni-czego (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 19).

(2) Obejmuje wyłącznie produkty oznaczone kodem CN 2207 10, CN 2207 20, CN 2208 90 91 oraz CN 2208 90 99.

Źródła: Powiadomienia Państw Członkowskich/Eurostat COMEXT.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.