Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.152.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1003
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub do nieodpłatnego udostępniania ofiarom trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w sierpniu i październiku 2016 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3865)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 15 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych 1 , w szczególności jego art. 76,

uwzględniając przedstawiony przez rząd Republiki Włoskiej wniosek z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub do nieodpłatnego udostępniania ofiarom trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w sierpniu i październiku 2016 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Trzęsienia ziemi, takie jak te, które miały miejsce we Włoszech w dniach 24 sierpnia oraz 26 i 30 października 2016 r., stanowią katastrofę w rozumieniu rozdziału XVII sekcja C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009; istnieje zatem powód, aby zezwolić na bezcłowy przywóz towarów spełniających wymogi art. 74-80 wymienionego rozporządzenia.

(2) Republika Włoska przekaże Komisji wszystkie informacje na temat rodzaju i ilości różnych towarów przywiezionych bezcłowo na rzecz ofiar trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w 2016 r., na temat organizacji, którym powierzono zadanie dystrybucji lub udostępniania tych towarów, oraz na temat środków podjętych w celu zapobiegania wykorzystaniu towarów do celów innych niż udzielanie pomocy ofiarom trzęsień ziemi.

(3) Zwolnienie z należności celnych powinno być przyznane w odniesieniu do przywozu od daty pierwszego trzęsienia ziemi.

(4) Przeprowadzono konsultacje z innymi państwami członkowskimi zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Zezwala się na zwolnienie towarów z przywozowych należności celnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w przypadku spełnienia następujących warunków:
a) towary przeznaczone są do jednego z następujących zastosowań:
(i) nieodpłatna dystrybucja towarów dla ofiar trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w 2016 r., przez organy i organizacje, o których mowa w lit. c);
(ii) nieodpłatne udostępnienie towarów ofiarom, przy czym towary te pozostają własnością danych organizacji;
b) towary spełniają wymogi określone w art. 75, 78 i 79 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009;
c) towary przywożone są w celu wprowadzenia ich do swobodnego obrotu przez organy państwowe lub przez organizacje uznane przez właściwe organy włoskie.
2.  Zezwala się również na zwolnienie towarów z przywozowych należności celnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, jeśli są one przywożone w celu wprowadzenia ich do swobodnego obrotu za pośrednictwem agencji pomocowych w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej dla ofiar trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w 2016 r.
Artykuł  2

Najpóźniej do dnia 30 września 2017 r. Republika Włoska przekazuje Komisji następujące informacje:

a) wykaz zatwierdzonych organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 1;
b) informacje na temat rodzaju i ilości różnych towarów przywiezionych bezcłowo na mocy art. 1;
c) informacje na temat środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w odniesieniu do towarów objętych zakresem niniejszej decyzji.
Artykuł  3

Art. 1 stosuje się w odniesieniu do przywozu towarów od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Pierre MOSCOVICI
Członek Komisji
1 Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.