Bangladesz-Unia Europejska. Umowa w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych.2024.06.07.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1699

Akt oczekujący
Wersja od: 26 czerwca 2024 r.

Umowa między Unią Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

LUDOWA REPUBLIKA BANGLADESZU,

z drugiej strony,

(zwane dalej "Stronami")

STWIERDZAJĄĆ, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między kilkoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Ludową Republiką Bangladeszu zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Unii Europejskiej,

STWIERDZAJĄĆ, że Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie wielu kwestii, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄĆ, że na mocy prawa Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Unią Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Unii Europejskiej,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Ludową Republiką Bangladeszu, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, muszą zostać dostosowane do tego prawa celem stworzenia solidnej podstawy prawnej dla przewozów lotniczych między Unią Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu, a także w celu zachowania ciągłości tych przewozów,

STWIERDZAJĄĆ, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać umów, które mogłyby wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i których celem lub skutkiem byłoby uniemożliwienie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Ludową Republiką Bangladeszu, które (i) wymagają zawierania porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, podejmowania decyzji przez związki przedsiębiorstw lub stosowania uzgodnionych praktyk uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, bądź faworyzują wymienione działania; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, są postanowieniami, które mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że celem Unii Europejskiej jako strony niniejszej Umowy nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Unią Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi z Unii Europejskiej a przewoźnikami lotniczymi z Ludowej Republiki Bangladeszu, ani też negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych,

STWIERDZAJĄC, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż niektóre postanowienia dwustronnych umów zawartych przez kilka państw członkowskich z państwami trzecimi są niezgodne z prawem Unii Europejskiej,

UZNAJĄC, że zgodność prawa Unii Europejskiej i postanowień dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Ludową Republiką Bangladeszu będzie skutecznym środkiem zapewniającym ciągłość i rozwój przewozów lotniczych pomiędzy Unią Europejską a Bangladeszem,

STWIERDZAJĄC, że niniejsza Umowa nie musi wpływać na te postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Ludową Republiką Bangladeszu, które są zgodne z prawem Unii Europejskiej,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Postanowienia ogólne

1. 
Na potrzeby niniejszej Umowy termin "państwa członkowskie" oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej, a "Traktaty UE" oznaczają Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. 
Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy uważa się za odniesienia do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. 
Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy uważa się za odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1. 
Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiadające im postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku 2 lit. a) i b) dotyczące odpowiednio wyznaczenia przez dane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, udzielonych jemu przez Ludową Republikę Bangladeszu upoważnień i zezwoleń oraz odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych przewoźnikowi lotniczemu.
2. 
Po dokonaniu wyznaczenia przez państwo członkowskie Ludowa Republika Bangladeszu udziela odpowiednich upoważnień i zezwoleń w najkrótszym terminie, pod warunkiem że:
i.
przewoźnik lotniczy jest ustanowiony, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz
ii.
państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a w wyznaczeniu są wyraźnie wymienione odpowiednie władze lotnicze; oraz
iii.
przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3, lub obywateli tych innych państw oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub ich obywateli.
3. 
Ludowa Republika Bangladeszu może odmówić udzielenia, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia udzielone przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:
i.
przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub
ii.
państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje lub nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub w wyznaczeniu nie są wyraźnie wymienione odpowiednie władze lotnicze; lub
iii.
przewoźnik lotniczy nie jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3, lub obywateli tych innych państw, lub nie pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub ich obywateli; lub
iv.
przewoźnik lotniczy został już upoważniony do wykonywania operacji zgodnie z umową dwustronną między Ludową Republiką Bangladeszu a innym państwem członkowskim, a wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą Umową na trasie, która obejmuje punkt znajdujący się na terytorium tego innego państwa członkowskiego, byłoby obejściem ograniczeń praw przewozowych nałożonych przez tę umowę dwustronną; lub
v.
przewoźnik lotniczy posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie, z którym Ludowa Republika Bangladeszu nie zawarła dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej, a to państwo członkowskie odmówiło przyznania praw przewozowych przewoźnikowi wyznaczonemu przez Ludową Republikę Bangladeszu.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Ludowa Republika Bangladeszu nie może dyskryminować przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej ze względu na ich przynależność państwową.

Bezpieczeństwo

1. 
Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. c).
2. 
Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Ludowej Republiki Bangladeszu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Ludową Republiką Bangladeszu, mają również zastosowanie do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Opodatkowanie paliwa lotniczego

1. 
Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku 2 lit. d).
2. 
Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne postanowienie umów wymienionych w załączniku 2 lit. d) nie stanowi dla państwa członkowskiego przeszkody w nałożeniu w sposób niedyskryminacyjny podatków, opłat specjalnych, należności, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium, przeznaczone do użytku w statku powietrznym wyznaczonego przewoźnika lotniczego z Ludowej Republiki Bangladeszu, który obsługuje trasy między punktem na terytorium tego państwa członkowskiego a innym punktem na terytorium tego lub innego państwa członkowskiego.

Zgodność z regułami konkurencji

1. 
Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne postanowienie umów wymienionych w załączniku 1 nie może (i) sprzyjać zawieraniu porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, podejmowaniu decyzji przez związki przedsiębiorstw lub stosowaniu uzgodnionych praktyk uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję; (ii) wzmacniać skutków wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; ani (iii) przenosić na prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialności za podjęcie środków uniemożliwiających, zakłócających lub ograniczających konkurencję.
2. 
Postanowienia zawarte w umowach wymienionych w załączniku 1, które są niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania.

Załączniki do Umowy

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Zmiany lub poprawki

Za obopólną zgodą Strony mogą w każdej chwili dokonać zmian w niniejszej Umowie lub wprowadzić do niej poprawki.

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia odpowiednich wewnętrznych procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.
2. 
Niezależnie od ust. 1 Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.
3. 
Umowy oraz inne uzgodnienia między państwami członkowskimi a Ludową Republiką Bangladeszu, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie ani nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku 1 lit. b). Niniejszą Umowę stosuje się do wszystkich takich umów i uzgodnień od momentu ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania.

Wygaśnięcie umowy

1. 
W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku 1 wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do danej umowy wymienionej w załączniku 1.
2. 
W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku 1, wygasa jednocześnie niniejsza Umowa.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz bengalskim.

grafika

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy

a)
Umowy o komunikacji lotniczej między Ludową Republiką Bangladeszu a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy były zawarte, podpisane lub tymczasowo stosowane
Umowa między Rządem Królestwa Belgii a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu o komunikacji lotniczej, sporządzona w Brukseli w dniu 20 stycznia 1995 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Belgia";

zmieniona protokołem ustaleń sporządzonym w Brukseli w dniu 20 lipca 2000 r.;

Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu o transporcie lotniczym, sporządzona w Bonn w dniu 8 grudnia 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Niemcy";

Umowę należy odczytywać razem z protokołem ustaleń pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu, sporządzonym w Bonn w dniu 8 grudnia 1992 r.;

Umowa między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Włoskiej o komunikacji lotniczej między ich terytoriami, sporządzona w Rzymie w dniu 16 grudnia 1980 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Włochy";

Umowę należy odczytywać razem z poufnymi protokołami ustaleń między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Włoskiej, sporządzonymi w Rzymie w dniu 16 grudnia 1980 r.;

Umowa między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Dakce w dniu 3 listopada 1973 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Niderlandy";

zmieniona uzgodnionym protokołem podpisanym przez delegacje Królestwa Niderlandów i Ludowej Republiki Bangladeszu w Hadze w dniu 7 listopada 1989 r.;

zmieniona protokołem ustaleń między Rządem Królestwa Niderlandów a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu, sporządzonym w Hadze w dniu 6 kwietnia 1994 r.

b)
Umowy o komunikacji lotniczej i inne uzgodnienia parafowane lub podpisane między Ludową Republiką Bangladeszu a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane
Umowa między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o komunikacji lotniczej, parafowana w Dakce w dniu 9 czerwca 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Polska";

Umowę należy odczytywać razem z protokołem ustaleń między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Dakce w dniu 9 czerwca 1997 r.;

Umowa o komunikacji lotniczej między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Francuskiej, parafowana w Dakce w dniu 2 lipca 1998 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Francja";

Umowę należy odczytywać razem z protokołem ustaleń między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Francuskiej, sporządzonym w Dakce w dniu 2 lipca 1998 r.;

Umowa o komunikacji lotniczej między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Słowackiej, parafowana w Dakce w dniu 17 stycznia 2007 r., zwana dalej w załączniku 2 "umową Bangladesz-Słowacja";

Umowę należy odczytywać razem z protokołem ustaleń między Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Słowackiej, sporządzonym w Dakce w dniu 17 stycznia 2007 r.;

zmieniona protokołem ustaleń między Władzami Lotniczymi Rządu Ludowej Republiki Bangladeszu a Rządem Republiki Słowackiej, podpisanym na Słowacji w dniu 30 sierpnia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK  2

Wykaz artykułów w umowach wymienionych w załączniku 1, o których mowa w artykułach 2-4 niniejszej Umowy

a)
Wyznaczenie przez państwo członkowskie:
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Belgia;
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Francja;
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Niemcy;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Włochy;
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Niderlandy;
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Polska;
Artykuł 3 umowy Bangladesz-Słowacja;
b)
Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:
Artykuł 5 umowy Bangladesz-Belgia;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Francja;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Niemcy;
Artykuł 5 umowy Bangladesz-Włochy;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Niderlandy;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Polska;
Artykuł 4 umowy Bangladesz-Słowacja;
c)
Bezpieczeństwo:
Artykuł 7 umowy Bangladesz-Belgia;
Artykuł 8 umowy Bangladesz-Francja;
Artykuł 6 umowy Bangladesz-Niemcy;
Artykuł 10 umowy Bangladesz-Włochy;
Artykuł 9 umowy Bangladesz-Polska;
Artykuł 9 umowy Bangladesz-Słowacja;
d)
Opodatkowanie paliwa lotniczego:
Artykuł 10 umowy Bangladesz-Belgia;
Artykuł 10 umowy Bangladesz-Francja;
Artykuł 8 umowy Bangladesz-Niemcy;
Artykuł 6 umowy Bangladesz-Włochy;
Artykuł 5 umowy Bangladesz-Niderlandy;
Artykuł 7 umowy Bangladesz-Polska;
Artykuł 6 umowy Bangladesz-Słowacja.

ZAŁĄCZNIK  3

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy

a)
Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
b)
Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
c)
Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
d)
Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.