Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349E.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Atrakcyjność inwestowania w Europie

P7_TA(2012)0275

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie atrakcyjności inwestowania w Europie (2011/2288(INI))

(2013/C 349 E/04)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 3, 4, 49, 50, 119, 219 i 282,
uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2011)0121),
uwzględniając deklarację w sprawie inwestycji międzynarodowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz wytyczne dla przedsiębiorstw międzynarodowych (uaktualnione dnia 25 maja 2011 r.) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
uwzględniając sprawozdanie prof. Maria Montiego zatytułowane "Nowa strategia dla jednolitego rynku", opublikowane dnia 9 maja 2010 r.,
uwzględniając sprawozdanie w sprawie światowych inwestycji Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju z 2011 r.,
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "W kierunku kompleksowej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych" (COM(2010)0343),
uwzględniając program prac Komisji na 2012 r. (COM(2011)0777),
uwzględniając konkluzje z 3133. posiedzenia Rady w sprawie Forum Jednolitego Rynku,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro 1 ,
uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1174/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro 2 ,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 3 ,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 4 ,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu 5 ,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1311/2011 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych 6 ,
uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich 7 ,
uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860),
uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego (COM(2011)0453),
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r." (COM(2011)0815),
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego" (COM(2011)0206),
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" (COM(2010)2020),
uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP" (COM(2011)0870),
uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady Europejskiej za dotyczące barier w handlu i inwestycjach -2011 r. (COM(2011)0114),
uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie barier w handlu i inwestycjach 8 ,
uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE (COM(2011)0594),
uwzględniając komunikat Komisji w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych (COM(2011)0818),
uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany "Budżet z perspektywy Europy 2020" (COM(2011)0500, cz. I i II),
uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany "Skutki zasad dotyczących tymczasowej pomocy państwa przyjętych w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego" (SEC(2011)1126),
uwzględniając sprawozdanie Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju rynku pracy w Europie na 2011 r.,
uwzględniając sprawozdania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu i Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju w sprawie środków grupy G20 dotyczących inwestycji i związanych z handlem (od połowy października 2010 r. do kwietnia 2011 r.),
uwzględniając badanie Europejskiego Banku Centralnego dotyczące udzielonych kredytów bankowych w strefie euro w styczniu 2012 r.,
uwzględniając długoterminowe prognozy Europejskiego Banku Centralnego dla strefy euro (grudzień 2011 r.),
uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie integracji finansowej w Europie (maj 2011 r.),
uwzględniając ramy polityki inwestycyjnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) (COM(2011)0834),
uwzględniając swoje stanowisko z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 9 ,
uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane "Dynamika przedsiębiorstw: rozpoczynanie działalności, przenoszenie przedsiębiorstw i upadłość" (styczeń 2011 r.),
uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego zatytułowane "Prowadzenie działalności gospodarczej w 2012 r.: prowadzenie działalności w bardziej przejrzystym świecie",
uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany "Erasmus dla wszystkich: Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu" (COM(2011)0787),
uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane: "Śródokresowa ocena projektu pilotażowego Erasmus dla młodych przedsiębiorców / działanie przygotowawcze (2011)",
uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (COM(2011)0896),
uwzględniając art. 48 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0190/2012),
A. mając na uwadze, że ekonomiczny, finansowy i fiskalny kryzys w UE znacznie zwiększył ekonomiczne i społeczne nierówności między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami, powodując nierówną dystrybucję inwestycji napływających i wypływających w całej Unii Europejskiej;
B. mając na uwadze, że niezbędne jest utworzenie spójnych ram stabilności w ramach polityki monetarnej, fiskalnej i handlowej, aby ułatwić przepływ bezpośrednich inwestycji we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE i w ten sposób przyczynić się do skorygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE;
C. mając na uwadze, że na nieformalnym posiedzeniu członków Rady Europejskiej dnia 23 maja 2012 r. podkreślono potrzebę zadbania o to, by unijne strategie polityczne w pełni wspierały wzrost; podkreślono również konieczność wzmnożenia wysiłków na rzecz finansowania gospodarki poprzez inwestycje oraz przyspieszenia tworzenia miejsc pracy;
D. mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi śródokresowymi prognozami Komisji Unia Europejska odnotowuje niski poziom wzrostu, a prognozowane tempo wzrostu znacznie się różni w poszczególnych obszarach Unii Europejskiej i jest znacznie osłabione przez ciągłą niepewność i brak zaufania konsumentów oraz rynków;
E. mając na uwadze, że Unia powinna w dalszym ciągu wykorzystywać swoje atuty, takie jak wysokie standardy konsumpcji, edukacji i jakości życia, potencjał w zakresie badań i innowacji, wysoka produktywność i wydajność pracy, a także przyjazne i motywujące otoczenie biznesowe, aby walczyć z kryzysem fiskalnym oraz zwiększać wzrost gospodarczy i zatrudnienie;
F. mając na uwadze, że finansowanie długu publicznego państw członkowskich pochłania środki na inwestycje, wzrost i zatrudnienie, a odpływ kapitału z pewnych państw członkowskich do innych państw członkowskich, a także do niektórych państw trzecich, może przyczynić się do pogorszenia bilansu płatniczego UE;
G. mając na uwadze, że ostatnie wydarzenia silnie wpłynęły na akcję kredytową banków, która w strefie euro stanowi najważniejsze źródło finansowania - ważniejsze niż kapitał akcyjny i obligacyjny razem wzięte, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata kredyty bankowe stanowią mniejszy odsetek całkowitego finansowania;
H. mając na uwadze, że potencjał wzrostu tworzony przez sektory takie jak ekologiczne technologie, zdrowie i opieka, edukacja oraz gospodarka społeczna może zapoczątkować i przyciągnąć inwestycje poprzez zwiększanie wzajemnego popytu, a tym samym wspieranie inwestycji;
I. mając na uwadze, że istnieje potrzeba monitorowania i dokonania przeglądu wpływu i wdrażania

rozporządzeń finansowych UE w celu dopilnowania tego, że nie tworzą one zbędnego obciążenia administracyjnego i nie blokują bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE;

J. mając na uwadze, że z najnowszego sprawozdania Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw

Handlu i Rozwoju wynika, że UE nadal posiada dużą zdolność przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

K. mając na uwadze, że wewnątrzunijne inwestycje mogą w znacznym stopniu poszerzyć rynki bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez usprawnienie zrównoważonej infrastruktury dla przedsiębiorstw, edukacji, badań i rozwoju;
L. mając na uwadze, że w przypadku inwestycji wyróżnia się dwa filary - inwestycje publiczne i prywatne - oraz że prywatny filar składa się z inwestycji krajowych i zagranicznych;
M. mając na uwadze, że zwalczanie zbyt dużej zależności od przywozu ropy, gazu i innych nieodnawialnych zasobów wymaga poważnych inwestycji w odnawialne źródła energii, energetykę i efektywne gospodarowanie zasobami;
N. mając na uwadze, że europejski dług państwowy oraz ryzyko prolongowane, jak również braki i bariery w handlu oraz w realizacji rynku wewnętrznego, w tym bariery pozataryfowe i ograniczenia związane z danymi, mogą ograniczać zdolność Unii Europejskiej do przyciągania zarówno europejskich, jak i międzynarodowych inwestorów;
O. mając na uwadze, że w odniesieniu do konkurencyjności i przedsiębiorczości głównymi wyzwaniami, przed którymi w dalszym ciągu stoją unijne przedsiębiorstwa, są trudności w dostępie do finansowania dla MŚP; słaby duch przedsiębiorczości (zaledwie 45 % obywateli europejskich preferuje samozatrudnienie w porównaniu np. do 55 % w USA); otoczenie biznesowe niesprzyjające rozpoczynaniu i rozwojowi działalności gospodarczej i charakteryzujące się ciągłą fragmentacją regulacyjną oraz biurokracją; ograniczona zdolność MŚP w zakresie dostosowania się do energo- i zasobooszczędnej gospodarki oraz do ekspansji na rynki poza krajem pochodzenia, zarówno wewnątrz jednolitego rynku, jak i poza nim;
P. mając na uwadze, że według najnowszego wskaźnika "prowadzenia działalności" Banku Światowego państwa członkowskie UE stanowią jedynie 40 % (a członkowie państw strefy euro zaledwie 26 %) czołowych 35 krajów pod względem przedsiębiorczości w skali światowej;
Q. mając na uwadze, że według sprawozdania Komisji w sprawie mechanizmu ostrzegawczego (COM(2012)0068) ograniczone środki budżetów krajowych i wysokie stopy bezrobocia wskazują - szczególnie w odniesieniu do rachunku obrotów bieżących, udziałów w rynkach eksportowych oraz długu prywatnego i publicznego - na potrzebę wprowadzenia skutecznych reform strukturalnych w celu poprawy otoczenia biznesowego z jednoczesnym ograniczeniem biurokracji i optymalizacją wartości dodanej funduszy strukturalnych i działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym w krajach korzystających z europejskiej polityki sąsiedztwa;
R. mając na uwadze, że dobrze ukierunkowane inwestycje społeczne są kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia w perspektywie długoterminowej, stabilizacji gospodarki, wzmocnienia kapitału ludzkiego i zwiększenia konkurencyjności UE;
S. mając na uwadze, że tendencje w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych są jednym z kluczowych wskaźników stosowanych przez Komisję w tablicy wskaźników nadzoru nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej;
T. mając na uwadze, że badania przeprowadzone w ramach UNEP i przez Międzynarodową Organizację Pracy udowodniły, iż tworzenie kapitału ludzkiego jest kluczowe dla przyciągnięcia inwestycji w ekologiczne sektory gospodarki oraz wykorzystania ich wysokiego potencjału wzrostu;
U. mając na uwadze, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy jest ukierunkowany w taki sposób, aby ograniczyć dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi, ma pozytywny wpływ na gospodarkę realną i bilans płatniczy, konkurencyjność, zatrudnienie i spójność społeczną, ale również działa jako pozytywny bodziec w zakresie rozwoju technologicznego, innowacji, umiejętności i mobilności siły roboczej;
V. mając na uwadze, że określenie rocznych krajowych celów cząstkowych dotyczących obszarów, które przyczyniają się do tworzenia atrakcyjnego i konkurencyjnego środowiska dla inwestorów zagranicznych zgodnego z parametrami określonymi przez OECD, pomoże dostrzec słabe i mocne strony poszczególnych krajów, a także możliwości ukierunkowanych interwencji;
W. mając na uwadze, że cel strefy euro oraz EBC w postaci utrzymania stopy inflacji w strefie euro na poziomie nieco niższym niż 2 % przyczynia się do ustanowienia stabilnych ram sprzyjających przyciąganiu inwestycji;
X. mając na uwadze, że rozwój europejskich rynków obligacji jest w dużym stopniu zależny od poszerzenia podstawy inwestycji;
Y. mając na uwadze, że we wniosku dotyczącym wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych Komisja nie objęła harmonizacją stawek podatkowych dla osób prawnych, które pozostają w kompetencji państw członkowskich, oraz mając na uwadze, że wymagane są dalsze kroki na rzecz uczynienia systemu podatkowego w Unii bardziej przejrzystym i mniej skomplikowanym dla zagranicznych inwestorów i jednoczesnej koordynacji systemów podatkowych w całej Europie;
Z. mając na uwadze, że protekcjonizm handlowy jest coraz powszechniejszy na całym świecie i że w związku z tym UE, będąca liderem na rynku napływających inwestycji zagranicznych, powinna kontynuować negocjacje umów o wolnym handlu sprzyjających otwartemu i sprawiedliwemu handlowi oraz standardom międzynarodowym w dziedzinie ochrony socjalnej i ochrony środowiska, chroniąc jednocześnie swoją handlową przewagę konkurencyjną;
AA. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej nadal występują znaczne utrudnienia w świadczeniu usług transgranicznych, które zakłócają funkcjonowanie wolnego rynku;
AB. mając na uwadze, że zgodnie z Traktatami UE wspólna polityka handlowa, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji UE oraz mając na uwadze, że Parlament Europejski i Rada mają w tym obszarze jednakowe uprawnienia, ponieważ stosowana jest zwykła procedura ustawodawcza;
1. zwraca uwagę na to, że UE nadal stanowi pierwszy na świecie cel bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i w związku z tym powinna nadal spełniać oczekiwania inwestorów i państw beneficjentów, a jednocześnie przestrzegać szerszych celów unijnej polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej i w ten sposób chronić swoją wiodącą rolę na szczeblu europejskim i krajowym;
2. uważa, że polityka spójności jest kluczem do rozwiązania problemu makroekonomicznych i regionalnych zakłóceń równowagi na szczeblu UE i że powinna ona być kluczową polityką rynku wewnętrznego na rzecz zwiększenia konkurencyjności, produktywności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, które z kolei może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestowania w Unii Europejskiej; podkreśla, że poprzez inwestycje w infrastrukturę i umiejętności przydatne na rynku pracy w ramach polityki spójności można znacznie zwiększyć atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów;
3. pilnie wzywa Komisję do usprawnienia międzynarodowej współpracy regulacyjnej, również na forach międzynarodowych, i zgodności wymogów regulacyjnych w oparciu o międzynarodowe standardy oraz w miarę możliwości do zaangażowania się w dialog w kwestiach regulacyjnych, aby rozwiązać problem istniejących lub ewentualnych przyszłych barier w handlu w celu ograniczenia sporów i związanych z nimi kosztów handlowych;
4. uważa, że konsolidacja fiskalna, stabilizacja oraz zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego powinny być prowadzone przy zapewnieniu oceny wartości dodanej, jaką mogą zaoferować, wierzy, że wzmocnienie współpracy między podmiotami gospodarczymi, a także większa komplementarność gospodarek państw UE, okażą się pomocne w ograniczeniu dysproporcji regionalnych w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w celu wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej i promowania zrównoważonego i długotrwałego rozwoju gospodarczego, który jest niezbędnym warunkiem wstępnym udanej i skutecznej konsolidacji fiskalnej;
5. zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma utrzymanie zainteresowania strategicznych europejskich inwestorów prowadzeniem działalności w UE, biorąc pod uwagę, że w połączeniu z szerszym światowym kryzysem finansowym i gospodarczym negatywne odczucia oraz brak pewności wywołane kryzysem zadłużenia oraz brakiem szybkiej reakcji prowadzą do zmniejszenia obecnego zaangażowania inwestorów na rynku regionu; podkreśla, że brak skoordynowanych długoterminowych inwestycji krajowych znacznie obniży przyszłą atrakcyjność inwestowania w UE dla takich inwestorów; przyznaje, że podejście wieloszczeblowe do sprawowania rządów, z zaangażowaniem społeczności lokalnej na odpowiednich etapach, jest niezbędne do zapewnienia, by inwestycje były ukierunkowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb każdego regionu i państwa członkowskiego;
6. wzywa Komisję do przygotowania komunikatu w sprawie atrakcyjności inwestowania w Europie względem atrakcyjności inwestowania w głównych krajach partnerskich i konkurujących, określenia głównych słabych i mocnych stron Unii Europejskiej jako środowiska inwestycyjnego oraz opracowania zintegrowanej strategii z uwzględnieniem szczegółowych zasad oraz zaleceń, a w razie konieczności także wniosków ustawodawczych w celu poprawy środowiska inwestycyjnego Unii Europejskiej;
7. uważa, że UE powinna w pełni wykorzystać swoją pozycję największego na świecie jednolitego wspólnego rynku (m. in. wysoki standard życia, wysoką wydajność pracy, pewność prawa, potencjał z zakresu badań i innowacji), głównego inwestora zagranicznego i partnera handlowego do zwalczania kryzysu fiskalnego; podkreśla potrzebę wprowadzenia bardziej skutecznych narzędzi i metod oraz nowych mechanizmów finansowania i programów inwestycyjnych, takich jak unijne obligacje projektowe, które umożliwiłyby Europie wykorzystać jej przewagę konkurencyjną i komplementarność pomiędzy państwami członkowskimi oraz osiągnąć cele strategii na rzecz wzrostu "Europa 2020", w celu zwalczania recesji oraz stawienia czoła wyzwaniu związanemu ze spowolnionym wzrostem;
8. wzywa UE do uczynienia z inwestycji kluczowego elementu wszystkich projektów przewodnich realizowanych w ramach strategii "Europa 2020" w celu sprostania pilnej potrzebie zapewnienia wzrostu i zatrudnienia oraz wykorzystania wkładu inwestycji w rozwiązywanie kryzysu fiskalnego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania ambitnej, wydajnej ekologicznie i zrównoważonej strategii UE na rzecz przemysłu w celu ożywienia zdolności produkcyjnej w całej UE i stworzenia w UE miejsc pracy wysokiej jakości;
9. podkreśla zwłaszcza ogromny potencjał w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez wspieranie edukacji, badań i rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz zwiększaniem efektywności energetycznej, aby osiągnąć cele przewidziane na 2020 r. oraz doprowadzić do objęcia przez UE pozycji lidera ekologicznych technologii;
10. przypomina, że brak zwiększenia inwestycji publicznych za pomocą trwałego finansowania lub nawet ograniczenie inwestycji publicznych w kluczowych sektorach, takich jak zdrowie, edukacja, badania i infrastruktura, ze względu na kryzys fiskalny, mogłoby niekorzystnie wpływać na konkurencyjność i atrakcyjność regionu dla inwestorów, zwłaszcza jeśli schemat ten się utrwali; w związku z tym należy trwale zwiększyć inwestycje publiczne;
11. popiera zaproponowany niedawno program "Erasmus dla wszystkich", który może znacznie zwiększyć fundusze przeznaczane na mobilność i poszerzanie wiedzy, szkolenie i umiejętności, aby wesprzeć rozwój osobisty i poszerzyć perspektywy zatrudnienia młodych ludzi, a w ten sposób przyczynić się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwiązania problemu wysokiego bezrobocia wśród młodzieży w Europie; popiera program "Erasmus dla przedsiębiorstw", a zwłaszcza program wymiany "Erasmus dla młodych przedsiębiorców", który będzie zachęcać do rozpoczynania działalności, transgranicznego transferu wiedzy, współpracy pomiędzy małymi firmami, innowacji i tworzenia miejsc pracy;
12. proponuje usprawnienie i poszerzenie bazy danych statystycznych dotyczących bezpośrednich inwestycji zgodnie z międzynarodowymi modelami OECD i Banku Światowego oraz wyznaczenie uzupełniających celów i wskaźników inwestycyjnych na szczeblu krajowym (środowisko miejskie, infrastruktura społeczna), aby podkreślić postęp dokonywany na drodze do tworzenia atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego, a jednocześnie ocenić politykę inwestycyjną oraz jej pozytywny wpływ na gospodarkę realną i zatrudnienie w wielu państwach i regionach;
13. uważa, że każda strategia na rzecz przyciągnięcia zagranicznych i lokalnych inwestycji powinna być powiązana z zakończeniem tworzenia rynku wewnętrznego; transgranicznymi inwestycjami i przepływami, otwartymi rynkami, ułatwionym dostępem do rynku i uczciwą konkurencją dla wolnych zawodów, z uwzględnieniem liczby i różnorodnego charakteru nowych możliwości; w tym względzie uważa, że UE powinna promować sieci transeuropejskie oraz mobilność pracowników, studentów i naukowców, a także dążyć do wzmocnienia współpracy i komplementarności pomiędzy gospodarkami UE;
14. podkreśla pilną potrzebę ograniczenia przeszkód podatkowych dla pracowników i pracodawców transgranicznych w celu wsparcia mobilności obywateli i promowania inwestycji transgranicznych;
15. wzywa UE do prowadzenia negocjacji na szczeblu międzynarodowym oraz w ramach WTO, G20 i G8 dotyczących ustanowienia wspólnych zasad związanych z rozporządzeniem finansowym i opodatkowaniem, które zapewnią uczciwą konkurencję i równe warunki w obliczu międzynarodowych zaburzeń równowagi makroekonomicznej, w celu ochrony konkurencyjności UE oraz dopilnowania tego, by respektowano społeczne i środowiskowe cele Unii; wzywa Unię do zabrania decydującego głosu podczas negocjowania i zawierania kompleksowych umów o wolnym handlu z najważniejszymi partnerami, co ma kluczowe znaczenie dla otwierania nowych rynków towarów i usług, zwiększenia możliwości inwestycyjnych, ułatwienia otwartego i sprawiedliwego handlu, a także promowania bardziej przewidywalnego otoczenia politycznego; podkreśla znaczenie przyspieszenia negocjacji w sprawie podatku od transakcji finansowych na szczeblu międzynarodowym;
16. jest zdania, że utworzenie europejskiego obserwatorium ad hoc bezpośrednich inwestycji zagranicznych, powołanego w ramach struktur Komisji Europejskiej, mogłoby przyczynić się do usprawnienia koordynacji strategii politycznych państw członkowskich w tej dziedzinie, a jednocześnie zapewnić lepsze monitorowanie prowadzonej polityki, a także jej makroekonomicznych skutków, aby promować Europę jako miejsce docelowe inwestycji;
17. wzywa Komisję do zwiększenia koordynacji polityki gospodarczej, społecznej i podatkowej państw członkowskich w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, z uwzględnieniem gospodarczych i społecznych różnic występujących pomiędzy państwami strefy euro oraz między państwami członkowskimi UE;
18. uważa, że UE i państwa członkowskie powinny podjąć działania mające na celu przede wszystkim zwiększenie wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności jako katalizatorów pozyskiwania dodatkowego finansowania z EBI, EBOR, innych międzynarodowych instytucji finansowych oraz sektora prywatnego, jednocześnie pobudzając inicjatywy oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), takie jak europejskie obligacje projektowe; zauważa, że MŚP mogą odnieść szczególne korzyści z inwestycji, które wzmacniają zdolności, infrastrukturę i kapitał ludzki; dostrzega potencjał do rozszerzenia zakresu innowacyjnych instrumentów finansowych, tak aby były one skuteczniej wykorzystywane w ramach dostępu do środków finansowych w celu uzupełnienia tradycyjnych metod finansowania; podkreśla, że odnawialny charakter instrumentów finansowych i elastyczne podejście do ich integracji na szczeblu regionalnym mogłoby wywołać efekt mnożnikowy budżetu UE, wypromować partnerstwo publiczno-prywatne, otworzyć alternatywne źródła finansowania oraz stworzyć nowy strumień środków finansowych dla inwestycji strategicznych, wspierający długoterminowe, trwałe inwestycje w czasach ograniczeń fiskalnych;
19. z zadowoleniem przyjmuje dłuższe operacje refinansujące EBC; wzywa EBC do kontynuowania zdecydowanych działań względem kryzysu zadłużenia w strefie euro poprzez utrzymywanie stabilności cen i jednoczesne minimalizowanie jego negatywnych skutków ubocznych na gospodarkę realną oraz inwestycje, które mogłyby powodować problemy z płynnością sektora bankowego; uważa, że sektor bankowy musi poczynić niezbędne kroki na rzecz przezwyciężenia słabości strukturalnych dotyczących długoterminowego ryzyka utraty płynności w celu przywrócenia zaufania inwestorów i dzięki temu uniknięcia w przyszłości konieczności podjęcia tak znaczących działań ze strony EBC; uważa, że ramy operacyjne banków powinny być określane w taki sposób, aby udostępnić część dotacji na cele rozwojowe oraz na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw;
20. uważa, że podczas przyszłej reformy dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych należy dopilnować tego, by podwyższenie rezerw bankowych w celu promowania długoterminowej stabilności sektora bankowego nie uniemożliwiało bankom zapewnienia płynności w gospodarce realnej, która jest niezbędna dla inwestycji;
21. podkreśla potrzebę rozszerzenia europejskich rynków kapitałowych w celu zapewnienia dostępu do innych źródeł finansowania niż banki;
22. zwraca uwagę na nowe wnioski przedstawione przez Komisję w celu poprawy regulacji rynku agencji ratingowych, w szczególności zmianę rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, koordynację przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych; podkreśla potrzebę podjęcia dalszych kroków w celu zapewnienia zdrowego otoczenia biznesowego i uczciwej konkurencji;
23. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny licznych pozostałych przeszkód, które utrudniają świadczenie usług i korzystanie z nich w poszczególnych państwach członkowskich;
24. zwraca uwagę na znaczenie wniosków Komisji dotyczących modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych; podkreśla, że dynamiczny ogólnoeuropejski rynek zamówień publicznych może otworzyć przed europejskimi spółkami znaczące możliwości biznesowe oraz istotnie przyczynić się do pobudzania konkurencyjnego europejskiego przemysłu oraz przyciągania inwestycji i wspierania wzrostu gospodarczego;
25. wyraża zaniepokojenie tendencją wśród inwestorów instytucjonalnych strefy euro do zamiany akcji wydawanych w strefie euro na akcje emitowane w innych regionach świata ze względu na (i) ich rosnącej roli w sektorze finansowym strefy euro oraz (ii) ogólny spadek udziału pakietów akcji i pozostałych papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów strefy euro w funduszach inwestycyjnych z 26 % w 2009 r. do 23 % w 2010 r.;
26. podkreśla znaczenie państwowych funduszy majątkowych państw trzecich i rolę wzmocnienia zasady przejrzystości i odpowiedzialności w celu promowania synergii między UE i państwowymi funduszami majątkowymi;
27. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zachęcenie inwestorów instytucjonalnych do udziału w europejskim kapitale wysokiego ryzyka i europejskich funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz o zniesienie ograniczeń w zakresie finansowania kapitału wysokiego ryzyka dla MŚP;
28. jest przekonany, że transgraniczna przedsiębiorczość przynosi znaczne korzyści zarówno regionom UE poprzez przyczynianie się do ich rozwoju gospodarczego, jak i poszczególnym przedsiębiorstwom poprzez otwieranie przed nimi możliwości dostępu do nowych i większych rynków i źródeł dostaw oraz kapitału, pracy i technologii;
29. wyraża zaniepokojenie z powodu wysokich wskaźników bezrobocia wśród młodzieży zaobserwowanych w kilku państwach członkowskich oraz negatywne perspektywy zatrudnienia; z niepokojem odnotowuje ograniczoną zdolność Unii Europejskiej do przyciągania wysokiej jakości kapitału ludzkiego, podczas gdy istnieją znaczące przepływy kapitału ludzkiego do krajów trzeciego świata; przyznaje, że że Unia Europejska ma ogromny potencjał pod względem wysokiej jakości kapitału ludzkiego i wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania działań zmierzających do rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży za pomocą programów oraz konkretnych działań na szczeblu europejskim oraz krajowym; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym oświadczenie Rady Europejskiej, w którym wzywa się państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych programów podobnych do "gwarancji dla młodzieży", oraz wzywa państwa członkowskie do wsparcia tego apelu szybkim i konkretnym działaniem na szczeblu krajowym mającym na celu dopilnowanie tego, by młodzi ludzie mieli godziwą pracę, dalej się kształcili lub przechodzili (ponowne) szkolenia; jest zdania, że Unia Europejska powinna zwiększyć starania zmierzające do osiągnięcia jej celów dotyczących zatrudnienia w ramach strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, również poprzez obniżenie opodatkowania pracy w celu przyciągnięcia większych inwestycji w sektorach gospodarki wymagających dużego nakładu siły roboczej;
30. zwraca uwagę na wyzwania dotyczące starzenia się społeczeństw, przed którymi stoi Unia jako całość i poszczególne państwa członkowskie; pilnie wzywa państwa członkowskie do opracowania spójnych strategii poświęconych wyzwaniom demograficznym i równoważącym ewentualne negatywne skutki;
31. popiera cele Unii innowacji; wzywa państwa członkowskie do kierowania inwestycji na edukację, badania i innowacje, ze względu na ich średnio- i długoterminowy pozytywny wpływ na wzrost i rozwój; popiera inteligentną specjalizację jako istotną zasadę polityki, koncepcję polityki innowacyjnej oraz silniejsze powiązania między badaniami a przedsiębiorczością w takich dziedzinach jak ekologiczne technologie;
32. podkreśla, że walka z uchylaniem się od opodatkowania powinna stanowić najwyższy priorytet dla Unii Europejskiej, zwłaszcza w obecnych warunkach kryzysu, kiedy uchylanie się od opodatkowania powoduje znaczne straty dla budżetów krajowych, a dodatkowe dochody mogłyby zostać wykorzystane do zwiększenia inwestycji publicznych; wskazuje na potrzebę zapewnienia płynnej współpracy i koordynacji pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w zakresie zwalczania podwójnego opodatkowania, podwójnego nieopodatkowania, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i dumpingu, oraz wykorzystywania rajów podatkowych do nielegalnych celów; bardziej ogólnie wzywa do lepszej koordynacji fiskalnej, zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i wydatków, w tym do płynnej współpracy i koordynacji pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich, także w celu ograniczenia ogromnych obciążeń administracyjnych oraz wysokich kosztów zgodności z przepisami podatkowymi dla europejskich przedsiębiorstw, które stanowią czynniki zniechęcające do inwestowania w Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje wyżej wymienioną rezolucję w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i oczekuje na przyjęcie dyrektywy przez Radę;
33. zwraca uwagę na to, że trudności związane z dostępem do finansowania pozostają jednym z największych zmartwień dla MŚP; wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, że dobrze prosperujące przedsiębiorstwa nie mogą uzyskać planowanego finansowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia działań i środków regulacyjnych mających na celu ułatwienie MŚP dostępu do finansowania zgodnie z tym, co zaproponowano w planie działań UE na rzecz poprawy dostępu MŚP do finansowania; podkreśla, że wzrost na szczeblu lokalnym jest często utrzymywany przez MŚP i przedsiębiorstwa społeczne oraz że dzięki funduszom polityki spójności przydzielanym z wykorzystaniem silnych struktur wielopoziomowego sprawowania rządów MŚP i przedsiębiorstwa społeczne wykorzystują w pełni swój potencjał i nadal wnoszą ważny wkład w konkurencyjność UE;
34. podkreśla potrzebę przeprowadzenia kompleksowego przeglądu regulacji finansowych UE w celu dopilnowania tego, by wdrożenie było proporcjonalne i nie dławiło inwestycji;
35. z zadowoleniem przyjmuje Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) zaproponowany przez Komisję na lata 2014-2020 jako środek wspierający kulturę przedsiębiorczości i wspierający zakładanie MŚP głównie w nowych sektorach, takich jak media społeczne, ekologiczna gospodarka i turystyka;
36. wzywa do uchwalenia nowych, skutecznych praw upadłościowych, w tym narzędzi wczesnego ostrzegania, aby sprzyjać polityce drugiej szansy zaprojektowanej z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości i powracaniu do działalności, ponieważ druga szansa nie jest odpowiednio uznawana w ustawodawstwie krajowym; podkreśla znaczenie ściślejszej sieci kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i osobami wznawiającymi działalność w celu promowania drugiej szansy oraz podkreśla potrzebę przezwyciężenia trudności związanych z finansowaniem przedsiębiorstw wznawiających działalność;
37. wzywa Unię do pełnego wykorzystania możliwości inwestycyjnych w UE i poza nią, jakie stwarzają europejska polityka sąsiedztwa i strategie makroregionalne;
38. wzywa Komisję do uwzględnienia w tablicy wyników wszystkich istotnych wskaźników służących do pomiaru zaburzeń makroekonomicznych oraz ich wpływu na regiony UE;
39. przypomina, że ważny jest dalszy rozwój partnerstw ukierunkowanych na sektory środowiskowe, które przyciągają coraz większe zainteresowanie ze strony inwestorów, biorąc pod uwagę unijne środki i możliwości;
40. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2011 r. liczba przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w UE wzrosła o 5 %; ubolewa jednak, że średnia liczba nowych miejsc pracy tworzonych przy okazji realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych utrzymała się na niezmienionym poziomie;
41. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia europejskiego planu działania na rzecz zarządzania elektronicznego, dzięki któremu mogą zapewnić większą skuteczność i niższe koszty usług zarządzania elektronicznego - w tym dla przedsiębiorstw - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i transgranicznym;
42. podkreśla, że w celu przyciągnięcia większych inwestycji UE i jej państwa członkowskie muszą:
a) wykorzystać dziedzictwo historyczne UE, wspierając sektory kultury, sportu i turystyki jako rozwijające się i atrakcyjne rynki;
b) wspierać gospodarkę transatlantycką jako naszego aktualnego głównego partnera w zakresie wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w większym stopniu korzystając z przepływu wykwalifikowanych pracowników między dwoma kontynentami i bazując na potencjale umożliwiającym wspieranie innowacyjnej gospodarki;
43. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący programu koncentrującego się na konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP; z zadowoleniem przyjmuje niedawny wzrost kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wykładanego przez anioły biznesu w wielu państwach członkowskich, jednak podkreśla, że UE powinna kontynuować upraszczanie regulacji i ułatwianie MŚP oraz innym podmiotom gospodarczym dostępu do finansowania przez zachęcanie do utworzenia w całej UE skutecznego systemu funduszy kapitału wysokiego ryzyka oraz kapitału przekazywanego przez anioły biznesu, a także przez zwiększenie roli inwestycji na niepublicznych i publicznych rynkach kapitałowych w finansowaniu długoterminowego wzrostu firm; zachęca Komisję do aktywniejszej współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi przy tworzeniu nowatorskich mechanizmów finansowania MŚP;
44. podkreśla znaczenie propagowania norm, które umożliwiają powstawanie nowych innowacyjnych produktów i usług, zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego oraz przyciąganie inwestycji do UE, a ponadto zwraca uwagę na znaczenie dostosowywania europejskich norm do norm międzynarodowych;
45. ponawia wniosek o to, aby Komisja we współpracy z EBI (z uwagi na jakość jego zasobów ludzkich i doświadczenie w finansowaniu dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych) zainicjowała proces strategicznej analizy finansowania inwestycji, nie wykluczając żadnego z możliwych rozwiązań obejmujących dotacje, uwolnienie kwot subskrybowanych przez państwa członkowskie w kapitale EBI, wpłaty UE na poczet kapitału EBI, pożyczki, innowacyjne instrumenty, inżynierię finansową dostosowaną do projektów długoterminowych nieprzynoszących natychmiastowego zysku, rozwój systemów gwarancyjnych, utworzenie sekcji inwestycji w budżecie UE, konsorcja finansowe między organami europejskimi, krajowymi i lokalnymi oraz partnerstwa publiczno-prywatne;
46. z zadowoleniem przyjmuje przedstawione w strategii "Europa 2020" inicjatywy przewodnie zatytułowane "Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji", "Unia innowacji" oraz "Europa efektywnie korzystająca z zasobów", a ponadto zauważa, że strategia "Europa 2020" pomoże zwiększyć atrakcyjność inwestowania w UE, tworzyć miejsca pracy w Unii i utrzymać jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej;
47. zwraca uwagę, że przy obecnych niskich poziomach wzrostu gospodarczego i wysokich poziomach bezrobocia polityka spójności UE wnosi ważny wkład w gospodarkę europejską, a także w europejskie badania i innowacje oraz stanowi największą pozycję wydatków w budżecie UE na inwestycje w sferze realnej gospodarki i przyczynia się do wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszanie dysproporcji między regionami i wdrażanie strategii Unii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, która stwarza doskonałe dodatkowe możliwości zwiększania inwestycji publicznych i prywatnych na szczeblu UE, krajowym, regionalnym i lokalnym;
48. podkreśla, że różnicujące podejście do dużych przedsiębiorstw mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na innowacje oraz ograniczać konkurencyjność innych przedsiębiorstw w UE - zwłaszcza MŚP - gdyż pozbawiłoby je możliwości zawierania istotnych partnerstw na skalę globalną mających na celu współpracę w zakresie innowacji, a także ograniczyłoby ich dostęp do zaawansowanych technologii;
49. popiera gospodarcze uzasadnienie opartej na lokalnej lub regionalnej lokalizacji polityki rozwojowej zakorzenionej w zasadniczej koncepcji, zgodnie z którą zainteresowanie w mniej rozwiniętych regionach Unii może wzrosnąć, jeżeli regiony te będą w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną i komparatywną (odpowiednią infrastrukturę, wykwalifikowanych pracowników itp.) oraz solidne zachęty; w tym kontekście wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich i regionów w dalszej realizacji ich polityki proinwestycyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji długoterminowych - zwłaszcza na szczeblu transgranicznym - z naciskiem na projekty infrastrukturalne; z przykrością zauważa, że mniej rozwinięte regiony UE stają się coraz mniej atrakcyjne dla inwestorów, z korzyścią dla państw trzecich; wzywa właściwe władze do pilnego opracowania działań w celu utrzymania obecnych inwestycji oraz przyciągnięcia nowych inwestycji;
50. kładzie nacisk na to, że ogromną siłą UE są jej miasta oraz że duże przedsięwzięcia infrastrukturalne na obszarach miejskich i innowacyjne kompleksy biurowe wykazują największą moc przyciągania inwestycji; wzywa państwa członkowskie do podjęcia zakrojonych na dużą skalę inwestycji w infrastrukturę, w nowe technologie, w badania i rozwój oraz w systemy transportu multimodalnego, aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową i konkurencyjność europejskich miast w oparciu o ich tradycyjne atuty, a jednocześnie do dopilnowania, aby te inwestycje nie szkodziły rzeczywistej spójności terytorialnej i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
51. podkreśla nie tylko konieczność rozpowszechniania i wdrażania badań i działań edukacyjnych na szczeblu lokalnym, lecz także potrzebę inwestowania w te dziedziny na szczeblu lokalnym. W związku z tym należy na tym szczeblu zadbać o pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego - naukowców oraz fundacji akademickich na szczeblu lokalnym - dzięki czemu można będzie przyciągać zarówno inwestycje krajowe, jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. w tym kontekście ważne jest również, aby zwrócić uwagę na mobilność ludzi: nauczycieli, pracowników naukowych i studentów;
52. sądzi, że mniej rozwinięte regiony powinny nadal otrzymywać znaczne fundusze Unii, aby oprócz obniżonych kosztów pracy oferować inwestorom także inne korzyści z lokalnej konkurencyjności;
53. odnotowuje potrzebę wzmocnienia infrastruktury z uwagi na wsparcie spójności regionalnej oraz konkurencyjności regionów; podkreśla w tym kontekście znaczenie transeuropejskich sieci oraz wykorzystania dodatkowych instrumentów finansowych, takich jak obligacje projektowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne;
54. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8.
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
5 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
6 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 5.
7 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41.
8 Teksty przyjęte P7_TA(2011)0565
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0135.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.