Algieria-Europejska Wspólnota Gospodarcza. Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Bruksela.1987.06.25.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.297.2

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1987 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY
do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

z jednej strony, oraz

ALGIERSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisaną w Algierze w dniu 26 kwietnia 1976 roku, zwaną dalej "Umową",

UZNAJĄC, że Wspólnota i Algieria wyrażają wolę dalszego wzmacniania wzajemnych stosunków w celu uwzględnienia nowej perspektywy powstałej w wyniku przystąpienia do Wspólnot Europejskich Hiszpanii i Portugalii dnia 1 stycznia 1986 roku oraz uznając, że artykuł 53 Umowy przewiduje możliwość poprawy jej warunków,

UZNAJĄC, że należy ustanowić pewne zasady umożliwiające utrzymanie tradycyjnej wymiany eksportowej Algierii ze Wspólnotą,

POSTANOWIŁY o zawarciu Protokołu dostosowującego niektóre postanowienia Umowy, wyznaczając w tym celu jako swoich pełnomocników:

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

RZĄD ALGIERSKIEJ REPUBLIKI LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ:

KTÓRZY po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1.
Należności celne stosowane na podstawie Umowy w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty produktów wymienionych w załączniku A do niniejszego Protokołu i pochodzących z Algierii są znoszone stopniowo w tych samych okresach i według tych samych stawek, jakie zostały przewidziane w Akcie Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty - zgodnie z ustaleniami w dniu 31 grudnia 1985 roku - tych samych produktów pochodzących z Hiszpanii i Portugalii. To postanowienie stosuje się zgodnie z regułami wymienionymi poniżej w niniejszym artykule.

W czasie stopniowego znoszenia należności celnych oraz w przypadku gdy poziom cła obowiązującego w odniesieniu do przywozu z Hiszpanii do Wspólnoty, ustanowionego dnia 31 grudnia 1985 roku, różni się od poziomu cła stosowanego w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Portugalii, produkty pochodzące z Algierii podlegają wyższej z tych dwóch stawek.

2.
W przypadku gdy należności celne za produkt wymieniony w załączniku A jest niższa w odniesieniu do Algierii niż w odniesieniu do Hiszpanii, Portugalii albo w odniesieniu do obydwu tych państw, stopniowe znoszenie cła powinno rozpocząć się wówczas, gdy stawka celna na dany produkt pochodzący zarówno z Hiszpanii, jak z Portugalii spada poniżej stawki celnej, którą stosuje się w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Algierii.
3.
Postanowienia ustępu 1 i 2 stosuje się zgodnie ze specjalnymi warunkami dotyczącymi zmniejszenia ceł, określonymi w artykule 19 Umowy.
4.
Jeżeli Wspólnota stwierdza - w związku z przeprowadzaniem dorocznego przeglądu obrotów handlowych, że wielkość przywozu produktu wymienionego w załączniku A grozi spowodowaniem trudności na rynku wspólnotowym, może ustanowić ilości referencyjne w odniesieniu do tego produktu.

Jeżeli wielkość przywozu jednego z tych produktów przekracza ilość referencyjną, Wspólnota, uwzględniając przeprowadzony przegląd przepływów handlu, może objąć dany produkt kontyngentem taryfowym, którego wielkość równa jest wielkości referencyjnej. Gdy wielkość przywozu tych produktów przekroczy kontyngent, Wspólnota stosuje należności celne obowiązujące na podstawie Umowy.

Artykuł  2

Artykuł 20 Umowy otrzymuje brzmienie:

"1. Należności celne na przywóz do Wspólnoty w momencie wejścia w życie Protokołu dodatkowego z dnia 25 czerwca 1987 roku do wina ze świeżych winogron - objętego pozycją ex 22.05 Wspólnej Taryfy Celnej - pochodzącego z Algierii, są znoszone stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w artykule 1 tego Protokołu.

Postanowienie to stosuje się w ramach limitu kontyngentu taryfowego Wspólnoty wynoszącego 200.000 hektolitrów.

Cła przywozowe stosowane we Wspólnocie do wymienionych win zostaną zmniejszone o 80 % w przypadku przywozu powyżej kontyngentu taryfowego.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się pod warunkiem, iż ceny przy przywozie do Wspólnoty wina pochodzącego z Algierii łącznie z rzeczywiście nałożonymi opłatami celnymi nie są w każdym czasie mniejsze od stosowanych we Wspólnocie cen referencyjnych lub cen wynikających z zastosowania szczegółowych postanowień ustępu 4 i 5.

3. Wino ze świeżych winogron objęte pozycją ex 22.05 Wspólnej Taryfy celnej i pochodzące z Algierii - uprawnione do nazwy pochodzenia zgodnie z prawem algierskim - wymienione w załączniku B do Protokołu dodatkowego i umieszczone w pojemnikach o pojemności dwóch litrów lub o mniejszej pojemności, jest zwolnione z opłat celnych przy przywozie stosowanych we Wspólnocie w ramach rocznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego kontyngentu taryfowego w wysokości 200.000 hektolitrów.

Do celów stosowania niniejszego ustępu Algieria jest odpowiedzialna za sprawdzenie tożsamości wyżej wspomnianych win zgodnie z postanowieniami wewnętrznymi; do całego danego wina powinno być dołączone świadectwo pochodzenia wydane przez właściwe organy algierskie, sporządzone zgodnie z wzorem podanym w załączniku D do niniejszej Umowy.

4. W odniesieniu do win ze świeżych winogron objętych pozycją ex 22.05 Wspólnej Taryfy Celnej, dostarczanych w pojemnikach o pojemności dwóch litrów lub o mniejszej pojemności, stała kwota dodana do ceny wymienionej w artykule 53 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina jest zmniejszana według współczynnika wskazanego poniżej, w ramach limitu rocznej wielkości 400.000 hektolitrów:

- w dniu wejścia w życie Protokołu dodatkowego stała kwota zostaje zmniejszona do 75 %,

- w dniu 1 stycznia 1988 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 62,5 %,

- w dniu 1 stycznia 1989 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 50 %,

- w dniu 1 stycznia 1990 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 37,5 %,

- w dniu 1 stycznia 1991 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 25 %,

- w dniu 1 stycznia 1992 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 12,5 %,

- w dniu 1 stycznia 1993 roku stała kwota zostaje zmniejszona do 0 %.

5. Wspólnota może ustalić specjalną cenę na granicy na wino ze świeżych winogron objęte pozycją ex 22.05 Wspólnej Taryfy Celnej, dostarczane w opakowaniach o pojemności powyżej dwóch litrów, jeżeli w roku gospodarczym, w którym Protokół dodatkowy wejdzie w życie, zostanie stwierdzone - na podstawie informacji dostępnych pod koniec tego roku gospodarczego - że nastąpił spadek poziomu wywozu tych win do Wspólnoty w porównaniu z ubiegłym rokiem gospodarczym. Ten rok gospodarczy będzie służył jako rok referencyjny. W następnych latach gospodarczych dokonany wywóz będzie porównywany z rokiem referencyjnym.

Taka specjalna cena na granicy jest ustalana corocznie przed rokiem gospodarczym i będzie stosowana w ramach limitu rocznego wielkości 160.000 hektolitrów.

Sytuacja ta zostanie poddana przeglądowi do dnia 1 stycznia 1990 roku."

Artykuł  3
1.
W celu poprawy działania mechanizmów instytucjonalnych Umowy, zostaje ustanowiony Komitet Współpracy Handlowej i Gospodarczej. Komitet ten ułatwia:

– regularną wymianę informacji o danych i prognozach dotyczących handlu i produkcji,

– regularną wymianę informacji o możliwościach współpracy w obszarach objętych Umową.

Komitetowi przewodniczą przemiennie przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich i przedstawiciel Algierii.

2.
Rada Współpracy jak najszybciej określi skład komitetu i zasady jego funkcjonowania, zgodnie z artykułem 46 ustęp 3 Umowy. Rada Współpracy może również zdecydować, tam, gdzie jest to stosowne, o przedstawianiu sprawozdań Radzie przez Komitet.
Artykuł  4

Od 1995 roku Wspólnota i Algieria badają wyniki współpracy między Umawiającymi się Stronami w celu oceny sytuacji oraz przyszłego rozwoju wzajemnych stosunków w świetle celów określonych w Umowie.

Artykuł  5

Niniejszy Protokół stanowi nieodłączną część Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną.

Artykuł  6
1.
Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony zgodnie z wewnętrznymi procedurami; Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedury niezbędnej do tego celu.
2.
Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano notyfikacji przewidzianej w ustępie 1.
Artykuł  7

Niniejszy Protokół jest sporządzony w dwóch egzemplarzach w językach: duńskim, niderlandzkim, angielskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

grafika

ZAŁĄCZNIK  A

Pozycja WTC nrWyszczególnienie
02.01Mięso i jadalne podroby zwierząt objętych pozycją 01.01, 01.02, 01.03 lub 01.04, świeże, chłodzone lub mrożone:
A. Mięso:
I. Koni, osłów, mułów i osłomułów
07.01Warzywa, świeże lub schłodzone:
A. Ziemniaki:
II. Młode ziemniaki:
ex a) od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja:
- od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca
F. Rośliny strączkowe, nawet łuskane:
II. Fasola (Phaseolus spp.):
ex a) od dnia 1 października do dnia 30 czerwca:
- od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia
ex H. Cebula, szalotka i czosnek:
- Cebule, od dnia 15 lutego do dnia 15 maja
ex L. Karczochy:
- od dnia 1 października do dnia 31 grudnia
M. Pomidory:
ex I. od dnia 1 listopada do dnia 14 maja:
- od dnia 15 listopada do dnia 30 kwietnia
T. Pozostałe:
ex I. dynia zwyczajna, od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia

lutego

07.03Warzywa zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
B. Kapary
08.02Owoce cytrusowe, świeże lub suszone:
ex A. Pomarańcze
- Świeże
ex B. mandarynki, łącznie z tangerinami oraz satsumami:

klementynkami, wilkingami lub innymi podobnymi mieszańcami

cytrusowymi:

- Świeże
08.04Winogrona, świeże lub suszone:
A. Świeże:
I. Winogrona deserowe:
ex a) od dnia 1 listopada do dnia 14 lipca:
- od dnia 15 listopada do dnia 30 kwietnia
16.04Przetworzone i konserwowane ryby, kawior i namiastki kawioru:
E. Tuńczyki
20.02Warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego
G. Groch i fasola w strąkach
20.06Owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające lub niezawierające dodany cukier lub alkohol:
B. Inne:
II. Niezawierający dodatku alkoholu:
a) Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto przewyższającej 1 kg:

ex 3. Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumami);

klementynki, wilkingi i podobne mieszańce

cytrusowe:

- Drobnomielony
ex 8. Pozostałe:
- Pomarańcze i cytryny, drobno posiekane
c) Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości netto:

2. O masie poniżej 4,5 kg:
ex bb) Pozostałe owoce i mieszanki owoców:
- Połówki moreli, połówki brzoskwiń i połówki

nektaryn

20.07Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru:
A. O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20 °C:
III. Pozostałe:
ex a) o wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy netto:
- Sok pomarańczowy
ex b) Pozostałe:
- Sok pomarańczowy
B. O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej przy 20 °C:
II. Pozostałe:
a) o wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy netto:
1. Sok pomarańczowy
b) o wartości 30 ECU lub mniej za 100 kg masy netto:
1. Sok pomarańczowy

ZAŁĄCZNIK  B

Wina określone w artykule 2 ustęp 3 Protokołu dodatkowego

– Aïn Bessem-Bouira

– Médéa

– Coteaux du Zaccar

– Dahra

– Coteaux de Mascara

– Monts du Tessalah

– Coteaux de Tlemcen

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie artykułów 1 i 2 Protokołu dodatkowego

Umawiające się Strony uzgadniają, że jeżeli wejście w życie Protokołu dodatkowego nie zbiega się z początkiem roku kalendarzowego lub, w odpowiednim przypadku, roku sezonowego, limity ilościowe określone w artykułach 1 i 2 stosuje się proporcjonalnie.

Umawiające się Strony uzgadniają także, że obciążenie limitów ilościowych przywozu do Wspólnoty produktów pochodzących z Algierii, które objęte są takimi limitami zgodnie z Protokołem dodatkowym, rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron dotycząca młodych ziemniaków objętych podpozycją 07.01 A II ex a) Wspólnej Taryfy Celnej

W celu uniknięcia zakłóceń na rynku wspólnotowym, Umawiające się Strony postanawiają spotykać się w ramach doradczej grupy roboczej w celu zbadania sytuacji na rynku ziemniaka (stan zbiorów i sytuacja zaopatrzeniowa) zarówno w krajach przywozu Wspólnoty, jak w śródziemnomorskich krajach wywozu.

Grupa robocza, pod przewodnictwem Komisji Wspólnot Europejskich, spotykałaby się przynajmniej trzy razy w roku, w szczególności przed rozpoczęciem siewu w krajach wywozu i w czasie dostaw.

Posiedzenia grupy roboczej umożliwiłyby informowanie głównych krajów wywożących ziemniaki zarówno o rynkach zbytu, jak i rynkach konkurencyjnych. Celem posiedzeń będzie opracowywanie orientacyjnego harmonogramu wywozu w celu zapobiegania koncentracji dostaw w trudnych okresach dla rynku wspólnotowego.

Deklaracja przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec w sprawie definicji obywatelstwa niemieckiego

Każdą osobę narodowości niemieckiej, w rozumieniu przepisów prawa konstytucyjnego obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec, uznaje się za obywatela Republiki Federalnej Niemiec.

Deklaracja przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec w sprawie stosowania Protokołu dodatkowego w odniesieniu do Berlina

Protokół dodatkowy ma również zastosowanie do Kraju Związkowego Berlina, pod warunkiem że Rząd Republiki Federalnej Niemiec nie złoży odmiennego oświadczenia pozostałym Umawiającym się Stronom w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie Protokołu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.