Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.182.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1263
z dnia 12 lipca 2017 r.
aktualizujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 2  ustanowiono wykaz inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii ("wykaz unijny"), który ma być prowadzony i aktualizowany w miarę potrzeby zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

(2) Komisja stwierdziła, na podstawie dostępnych dowodów oraz ocen ryzyka przeprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, że wszystkie kryteria ustanowione w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia są spełnione dla następujących inwazyjnych gatunków obcych: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3) Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do wszystkich tych inwazyjnych gatunków obcych wszystkie elementy określone w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 zostały należycie rozważone.

(4) Niektóre państwa członkowskie zamierzają zwrócić się do Komisji o wydanie upoważnienia na dalsze prowadzenie hodowli Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 ze względu na domniemane ważne interesy publiczne o charakterze społecznym lub gospodarczym. W związku z tym włączenie tego gatunku do wykazu unijnego powinno podlegać okresowi przejściowemu w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, zanim włączenie do wykazu stanie się skuteczne.

(5) Od momentu przyjęcia rozporządzenia (UE) 2016/1141 kody Nomenklatury scalonej określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 3  były aktualizowane, a ich ostatnie zmiany zostały wprowadzone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 4 . Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1141.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1141 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1141 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli z wykazem inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii dodaje się w kolejności alfabetycznej następujące gatunki:
GatunekKody CN dla żywych osobnikówKody CN dla części, które mogą się rozmnażaćKategorie powiązanych towarów
(i)(ii)(iii)(iv)
"Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766ex 0106 39 80ex 0407 19 90

(zapłodnione jaja do inkubacji)

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Grisebex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)(12)
Asclepias syriaca L.ex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)(7)
Elodea nuttallii (Planch.) St. Johnex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
Gunnera tinctoria (Molina) Mirbelex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levierex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
Impatiens glandulifera Royleex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camusex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)(7), (12)
Myriophyllum heterophyllum Michauxex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*)ex 0106 19 00-
Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766ex 0106 19 00-
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.ex 0602 90 50ex 1209 99 99 (nasiona)
(*) Włączenie Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 stosuje się od dnia 2 lutego 2019 r."
2) w uwagach do tabeli w kolumnie (iv) dodaje się punkt w brzmieniu:

"(12) ex 2309 90: Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia ptaków";

3) w całym załączniku odniesienia do kodu CN "0301 99 18" zostają zastąpione przez "0301 99 17";
4) w całym załączniku odniesienia do kodu CN "0306 24 80" zostają zastąpione przez "0306 33 90";
5) w całym załączniku odniesienia do kodu CN "0306 29 10" zostają zastąpione przez "0306 39 10";
6) w całym załączniku odniesienia do kodu CN "0602 90 49" zostają zastąpione przez "0602 90 46 lub 0602 90 48".
1 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz.U. L 189 z 14.7.2016, s. 4).
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 294 z 28.10.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.