Dz.U.UE.C.2019.34.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1
(2019/C 34/05)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

WŁOCHY

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 200 z 28.6.2014.

WYKAZ DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1. Dokumenty pobytowe wydane zgodnie z jednolitym wzorem, określonym w zmienionym rozporządzeniu (WE) nr 1030/2002:
- Permessi di soggiorno con validità da tre mesi a un massimo di cinque anni, recanti l'indicazione dello specifico motivo del soggiorno

(Dokumenty pobytowe ważne od trzech miesięcy do pięciu lat, ze wskazaniem konkretnego powodu pobytu),

- Permessi di soggiorno con validità permanente

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały):

- Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

(Dokument pobytowy zezwalający na długoterminowy pobyt w UE)

(zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE),

- Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti "ex titolare Carta blu Ue"

(Dokument pobytowy zezwalający na długoterminowy pobyt w UE "dawny posiadacz niebieskiej karty UE") (zgodnie z dyrektywą 2009/50/WE).

2. Permessi di soggiorno rilasciati su supporto cartaceo

Dokumenty pobytowe w formie papierowej:

- Permessi di soggiorno con validità massima di tre mesi, rilasciati per uno dei seguenti motivi:
- Gara sportiva,
- Missione.

(Dokumenty pobytowe ważne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, wydane na podstawie jednego z następujących powodów:

- Impreza sportowa,
- Misja),
- Carta di soggiorno con validità permanente

(Karta stałego pobytu)

(wydana zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dla rezydentów długoterminowychi równoważna z dokumentem zezwalającym na długoterminowy pobyt w UE),

- Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE, con validità fino a cinque anni oppure permanente

(Karty pobytu dla członków rodzin obywateli UE, z pięcioletnim lub nieograniczonym okresem ważności) (zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE).

Dnia 15 października 2013 r. Włochy przyjęły nowy wzór dokumentu pobytowego w formie papierowej w celu zastąpienia wzoru dokumentu będącego w użyciu.

- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, adottato a partire dal 23 marzo 2015, rilasciato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE

(Karta pobytu dla członków rodzin obywateli UE stosowana od dnia 23 marca 2015 r., wydawana na podstawie dyrektywy 2004/38/WE).

Dokumenty pobytowe wydane przed wejściem w życie nowych wzorów pozostają ważne do terminu ich ważności lub do ich zastąpienia.

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1.Dz.U. C 283 z 27.9.2011, s. 7.
Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5.Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 5.
Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11.Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 7.
Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14.Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 4.
Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31.Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 6.
Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14.Dz.U. C 75 z 14.3.2013, s. 8.
Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12.Dz.U. C 77 z 15.3.2014, s. 4.
Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13.Dz.U. C 118 z 17.4.2014, s. 9.
Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5.Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 59.
Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15.Dz.U. C 304 z 9.9.2014, s. 3.
Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9.Dz.U. C 390 z 5.11.2014, s. 12.
Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2.Dz.U. C 210 z 26.6.2015, s. 5.
Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15.Dz.U. C 286 z 29.8.2015, s. 3.
Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20.Dz.U. C 151 z 28.4.2016, s. 4.
Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5.Dz.U. C 16 z 18.1.2017, s. 5.
Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26.Dz.U. C 69 z 4.3.2017, s. 6.
Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8.Dz.U. C 94 z 25.3.2017, s. 3.
Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6.Dz.U. C 297 z 8.9.2017, s. 3.
Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 5.Dz.U. C 343 z 13.10.2017, s. 12.
Dz.U. C 201 z 8.7.2011, s. 1.Dz.U. C 100 z 16.3.2018, s. 25.
Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 26.Dz.U. C 144 z 25.4.2018, s. 8.
Dz.U. C 173 z 22.5.2018, s. 6.Dz.U. C 269 z 31.7.2018, s. 27.
Dz.U. C 222 z 26.6.2018, s. 12.Dz.U. C 345 z 27.9.2018, s. 5.
Dz.U. C 248 z 16.7.2018, s. 4.
1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.