Dz.U.UE.C.2019.31.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

ktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2

(2019/C 31/07)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 3 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

NIDERLANDY

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 248 z 16.7.2018

WYKAZ DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1. Dokumenty pobytowe wydawane zgodnie z jednolitym wzorem
- Regulier bepaalde tijd (Zwykłe - na czas określony)
- Regulier onbepaalde tijd (Zwykłe - bezterminowo)
- Asiel bepaalde tijd

(Azyl - na czas określony)

- Asiel onbepaalde tijd (Azyl - bezterminowo)
- EU/EER (Gemeenschapsonderdanen) (Obywatele UE)
2. Wszystkie pozostałe dokumenty wydawane obywatelom państw trzecich równoważne z dokumentami pobytowymi
- Het Geprivilegeerdendocument

(Dokumenty osób uprzywilejowanych)

Uwaga: Dokumenty wydawane grupie "osób uprzywilejowanych", obejmującej członków korpusu dyplomatycznego, korpusu konsularnego i niektórych organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin.

- Visum voor terugkeer (Wiza powrotna)
- Lista osób biorących udział w wycieczce szkolnej na terenie Unii Europejskiej.

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1. Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14.

Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5. Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31.

Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11. Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14.

Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12. Dz.U. C 118, 17.4.2014, s. 9.

Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13. Dz.U. C 200, 28.6.2014, s. 59.

Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5. Dz.U. C 304, 9.9.2014, s. 3.

Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15. Dz.U. C 390, 5.11.2014, s. 12.

Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9. Dz.U. C 210, 26.6.2015, s. 5.

Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2. Dz.U. C 286, 29.8.2015, s. 3.

Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15. Dz.U. C 151, 28.4.2016, s. 4.

Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20. Dz.U. C 16, 18.1.2017, s. 5.

Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5. Dz.U. C 69, 4.3.2017, s. 6.

Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26. Dz.U. C 94, 25.3.2017, s. 3.

Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8. Dz.U. C 297, 8.9.2017, s. 3.

Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6. Dz.U. C 343, 13.10.2017, s. 12.

Dz.U. C 157, 27.5.2011, s. 5. Dz.U. C 100, 16.3.2018, s. 25.

Dz.U. C 201, 8.7.2011, s. 1. Dz.U. C 144, 25.4.2018, s. 8.

Dz.U. C 216, 22.7.2011, s. 26. Dz.U. C 173, 22.5.2018, s. 6.

Dz.U. C 283, 27.9.2011, s. 7. Dz.U. C 222, 26.6.2018, s. 12.

Dz.U. C 199, 7.7.2012, s. 5. Dz.U. C 248, 16.7.2018, s. 4.

Dz.U. C 214, 20.7.2012, s. 7. Dz.U. C 269, 31.7.2018, s. 27.

Dz.U. C 298, 4.10.2012, s. 4. Dz.U. C 345, 27.9.2018, s. 5.

Dz.U. C 51, 22.2.2013, s. 6. Dz.U. C 27, 22.1.2019, s. 8.

Dz.U. C 75, 14.3.2013, s. 8.

1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
3 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.