Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.27.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1

(2019/C 27/08)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 2 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

FRANCJA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 297 z 8.9.2017.

WYKAZ DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

1. Dokumenty pobytowe wydawane zgodnie z jednolitym wzorem Dokumenty pobytowe obowiązujące we Francji
- Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt czasowy zawierający szczegółowe informacje, które różnią się w zależności od przyczyn dozwolonego pobytu)

- Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité maximale de 4 ans

(Wieloletnia karta pobytu, ważna przez okres maksymalnie 4 lat)

- Carte de séjour portant la mention "retraité"

(Dokument pobytowy zawierający informację "na emeryturze")

- Carte de résident

(Karta rezydenta)

- Carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE"

(Karta rezydenta zawierająca informację "rezydent długoterminowy WE")

- Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Karta rezydenta wydawana obywatelom Andory)

- Certificat de résidence d'Algérien (Zaświadczenie pobytowe dla obywateli Algierii)
- Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses

(Dokument pobytowy wydawany członkom rodzin (członkowie rodziny mogą być również obywatelami państw trzecich) obywateli UE oraz obywateli EOG/Szwajcarii)

- Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

(Lista uczestników wycieczki szkolnej na terytorium Unii Europejskiej)

Uwaga: Wszystkie dokumenty pobytowe i karty rezydenta lub poświadczenia pobytu wydane po dniu 13 maja 2002 r. mają postać laminowanej karty, odpowiadającej jednolitemu wzorowi europejskiemu. W obiegu pozostają nadal egzemplarze takich dokumentów w poprzednio stosowanej postaci, ważne do dnia 12 maja 2012 r.

Dokumenty pobytowe obowiązujące w Monako (m.in. zgodnie z decyzją Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie dokumentów pobytowych obowiązujących w Monako (SCH/Com-ex (98) 19)):

- Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Dokument pobytowy zezwalający na pobyt czasowy - Monako)

- Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Dokument pobytowy dla rezydentów zwykłych - Monako)

- Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Dokument pobytowy dla rezydentów uprzywilejowanych - Monako)

- Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Dokument pobytowy dla małżonka osoby będącej obywatelem Monako).

2. Wszystkie pozostałe dokumenty wydawane obywatelom państw trzecich upoważniające do pobytu lub ponownego wjazdu na terytorium państwa
- Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d'un visa D de long séjour d'une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, périmé (à l'exclusion du visa D comportant la mention "Dispense temporaire de carte de séjour")

(Poświadczenie złożenia wniosku o przedłużenie dokumentu pobytowego wraz z dokumentem pobytowym, którego okres ważności dobiegł końca lub wizą długoterminową D o okresie ważności od 4 do 12 miesięcy, której okres ważności dobiegł końca (z wyjątkiem wizy D zawierającej informację "Tymczasowe zwolnienie z posiadania dokumentu pobytowego").

- Dokumenty wydawane małoletnim cudzoziemcom:
- Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la France

(Dokument podróży dla małoletnich cudzoziemców wydany przez Francję)

- Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la Principauté de Monaco

(Dokument podróży dla małoletnich cudzoziemców wydany przez Księstwo Monako)

- Titre d'identité républicain (TIR)

(Dokument tożsamości Republiki Francuskiej)

- Titres de séjours spéciaux

(Specjalne dokumenty pobytowe)

- Autorisation provisoire de séjour portant la mention "volontariat associatif"

(Tymczasowe zezwolenie na pobyt zawierające informację "wolontariat stowarzyszeniowy")

- Autorisation provisoire de séjour portant la mention "étudiant en recherche d'emploi"

(Tymczasowe zezwolenie na pobyt zawierające informację "Student poszukujący pracy")

- Autorisation provisoire de séjour portant la mention "parent accompagnant d'un mineur étranger malade"

(Tymczasowe zezwolenie na pobyt zawierające informację "rodzic towarzyszący choremu małoletniemu cudzoziemcowi")

- Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique

(Tymczasowe zezwolenie na pobyt, niezawierające szczegółowych informacji)

Każdy specjalny dokument pobytowy zawiera szczególną adnotację dotyczącą statusu posiadacza:

- "CMD/A": délivré au chef d'une mission diplomatique

(wydawany szefom placówek dyplomatycznych)

- "CMD/M": délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(wydawany szefom misji organizacji międzynarodowych);

- "CMD/D": délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(wydawany szefom stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych);

- "CD/A": délivré aux agents du corps diplomatique

(wydawany urzędnikom dyplomatycznym);

- "CD/M": délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(wydawany wyższym urzędnikom organizacji międzynarodowych);

- "CD/D": délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(wydawany urzędnikom o statusie porównywalnym do statusu urzędników dyplomatycznych, którzy są członkami stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych);

- "CC/C": délivré aux fonctionnaires consulaires

(wydawany urzędnikom konsularnym);

- "AT/A": délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu ambasad);

- "AT/C": délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu konsulatów);

- "AT/M": délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu organizacji międzynarodowych);

- "AT/D": délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych);

- "SE/A": délivré au personnel de service d'une ambassade

(wydawany personelowi obsługi ambasad);

- "SE/C": délivré au personnel de service d'un consulat

(wydawany personelowi obsługi konsulatów);

- "SE/M": délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(wydawany personelowi obsługi organizacji międzynarodowych);

- "SE/D": délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(wydawany personelowi obsługi stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych);

- "PP/A": délivré au personnel privé d'un diplomate

(wydawany prywatnemu personelowi dyplomatów);

- "PP/C": délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(wydawany prywatnemu personelowi urzędników konsularnych);

- "PP/M": délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(wydawany prywatnemu personelowi członków organizacji międzynarodowych);

- "PP/D": délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(wydawany prywatnemu personelowi członków stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych);

- "EM/A": délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(wydawany związanym z ambasadą wysłannikom czasowym, nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie);

- "EM/C": délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(wydawany związanym z konsulatem wysłannikom czasowym, nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie);

- "EM/M": délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d'une organisation internationale

(wydawany wysłannikom czasowym przy organizacji międzynarodowej);

- "EM/D": délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(wydawany wysłannikom czasowym w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych);

- "FI/M": délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

(wydawany urzędnikom międzynarodowym organizacji międzynarodowych).

Uwaga 1: Osoby uprawnione (małżonkowie, dzieci poniżej 21 roku życia i wstępni pozostający na utrzymaniu) otrzymują specjalne dokumenty pobytowe tej samej kategorii, co posiadacze dokumentów, z którymi są związani.

Uwaga 2: Za specjalne dokumenty pobytowe nie uznaje się "attestations de Fonctions" ("CMR", "CR", "AR", "SR" i "FR") wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich personelowi wspomnianych placówek i organizacji, który posiada obywatelstwo francuskie lub miejsce stałego pobytu we Francji ani urzędnikom międzynarodowym posiadającym stałe miejsce pobytu zagranicą ("EF/M").

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15
Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9
Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2
Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15
Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20
Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5
Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26
Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8
Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6
Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 5Dz.U. C 286 z 29.8.2015, s. 3
Dz.U. C 201 z 8.7.2011, s. 1Dz.U. C 151 z 28.4.2016, s. 4
Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 26Dz.U. C 16 z 18.1.2017, s. 5
Dz.U. C 283 z 27.9.2011, s. 7Dz.U. C 69 z 4.3.2017, s. 6
Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 5Dz.U. C 94 z 25.3.2017, s. 3
Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 7Dz.U. C 297 z 8.9.2017, s. 3
Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 4Dz.U. C 343 z 13.10.2017, s. 12
Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 6Dz.U. C 100 z 16.3.2018, s. 25
Dz.U. C 75 z 14.3.2013, s. 8Dz.U. C 144 z 25.4.2018, s. 8
Dz.U. C 77 z 15.3.2014, s. 4Dz.U. C 173 z 22.5.2018, s. 6
Dz.U. C 118 z 17.4.2014, s. 9Dz.U. C 222 z 26.6.2018, s. 12
Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 59Dz.U. C 248 z 16.7.2018, s. 4
Dz.U. C 304 z 9.9.2014, s. 3Dz.U. C 269 z 31.7.2018, s. 27
Dz.U. C 390 z 5.11.2014, s. 12Dz.U. C 345 z 27.9.2018, s. 5
Dz.U. C 210 z 26.6.2015, s. 5
1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
2 Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.