Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.51.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5; Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11; Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14; Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12; Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15; Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15; Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5; Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26; Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8; Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 5; Dz.U. C 201 z 8.7.2011, s. 1; Dz.U. C 216 z 22.7.2011, s. 26; Dz.U C 283 z 27.9.2011, s. 7; Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 5; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 7; Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 4)

(2013/C 51/06)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lutego 2013 r.)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

REPUBLIKA CZESKA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 201 z 8.7.2011

1. Dokumenty pobytowe wydawane zgodnie z jednolitym wzorem
Povolení k pobytu

(Dokument pobytowy, jednolita naklejka umieszczona w dokumentach podróży - wydawany od dnia 1 maja 2004 r. obywatelom państw trzecich, zezwalający na pobyt stały lub długoterminowy (odpowiedni cel pobytu wskazany jest na naklejce); od dnia 4 lipca 2011 r. dokumenty te mogą być wydawane jako dokumenty tymczasowe (w toku postępowania w sprawie przedłużenia uprzednio przyznanego dokumentu zezwalającego na pobyt długoterminowy lub w sytuacjach nadzwyczajnych))

2. Wszystkie pozostałe dokumenty wydawane obywatelom państw trzecich równoważne z dokumentami pobytowymi
Průkaz o pobytu rodinného př íslušníka občana Evropské unie

(Karta pobytu dla członków rodziny obywateli państw członkowskich UE - wydawana na pobyt czasowy obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE - niebieska książeczka wydawana od dnia 27 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.)

Pobytová karta rodinného př íslušníka občana Evropské unie

(Karta pobytu dla członków rodziny obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - wydawana na pobyt czasowy obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE -niebieska książeczka wydawana od dnia 1 stycznia 2013 r.)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu

(Karta stałego pobytu, zielona książeczka - wydawana od dnia 27 kwietnia 2006 r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE; do dnia 21 grudnia 2007 r. dokument ten wydawano również obywatelom EOG/Szwajcarii)

Potvrzení o přechodném pobytu na území

(Zaświadczenie o pobycie czasowym, składany dokument - wydawany od dnia 27 kwietnia 2006 r. obywatelom UE/EOG/Szwajcarii)

Povolení k pobytu

(Dokument pobytowy, naklejka umieszczona w dokumencie podróży - wydawany od dnia 15 marca 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich)

Průkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Dokument pobytowy, zielona książeczka - wydawany od 1996 r. do dnia 1 maja 2004 r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich, od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 27 kwietnia 2006 r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE oraz obywatelom EOG/ Szwajcarii i członkom ich rodzin na pobyt stały lub czasowy)

Pr ůkaz o povolení k pobytu pro cizince

(Dokument pobytowy, zielona książeczka - wydawany obywatelom EOG/Szwajcarii od dnia przystąpienia Republiki Czeskiej do obszaru Schengen)

Pr ůkaz povolení k pobytu azylanta

(Dokument pobytowy dla osób, którym udzielono azylu, szara książeczka - wydawany osobom, którym udzielono azylu; wydawany od dnia 1 stycznia 2001 r.; od dnia 4 lipca 2011 r. dokumenty te są wydawane wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych)

Pr ůkaz oprávně ní k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

(Dokument pobytowy dla osób objętych ochroną uzupełniającą, żółta książeczka - wydawany osobom objętym ochroną uzupełniającą; wydawany od dnia 1 stycznia 2006 r.; od dnia 4 lipca 2011 r. dokumenty te są wydawane wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych)

Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951

(Dokument podróży Konwencja z dnia 28 lipca 1951 r. - wydawany od dnia 1 stycznia 1995 r. (od dnia 1 września 2006 r. jako paszport elektroniczny))

Cizinecký pas

(Paszport cudzoziemca - gdy wydany jest bezpaństwowcowi, zawiera na wewnętrznej stronie wpis: "Úmluva z 28. zá ř í 1954/Convention of 28 September 1954" - wydawany od dnia 17 października 2004 r. (od dnia 1 września 2006 r. jako paszport elektroniczny))

Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie

(Lista uczestników wycieczki szkolnej w granicach Unii Europejskiej, dokument papierowy - wydawany od dnia 1 kwietnia 2006 r.)

Identifikační průkazy vydané Ministerstvem zahraničních věcí:

(Dokumenty tożsamości wydawane przez MSZ)

Diplomatické identifikační průkazy s označením

(Dyplomatyczne dokumenty tożsamości opatrzone jednym z poniższych kodów)

D - pro členy diplomatického personálu diplomatických misí

(D - członkowie personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych)

K - pro konzulární ú ředníky konzulárních ú řadů

(K - urzędnicy konsularni)

MO/D - pro ú ředníky mezinárodních vládních organizací, kteř í požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako diplomatičtí zástupci

(MO/D - urzędnicy międzynarodowych organizacji rządowych, którzy na podstawie postanowień traktatów międzynarodowych lub ustawodawstwa krajowego korzystają z tych samych przywilejów i immunitetów, co personel dyplomatyczny misji dyplomatycznych)

Identifikační průkazy s označením

(Dokumenty tożsamości opatrzone jednym z poniższych kodów)

ATP - pro členy administrativního a technického personálu diplomatických misí

(ATP - członkowie personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznych)

KZ - pro konzulární zaměstnance konzulárních ú řadů

(KZ - pracownicy konsularni)

MO/ATP - pro ú ředníky mezinárodních vládních organizací, kteř í požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise

(МО/ATP - urzędnicy międzynarodowych organizacji rządowych, którzy na podstawie postanowień traktatów międzynarodowych lub ustawodawstwa krajowego korzystają z tych samych przywilejów i immunitetów, co administracyjny i techniczny personel misji dyplomatycznych)

MO - pro ú ředníky mezinárodních vládních organizací, kteř í požívají výsad a imunit podle př íslušné mezinárodní smlouvy

(MO - urzędnicy międzynarodowych organizacji rządowych, którzy korzystają z immunitetów i przywilejów na podstawie odpowiednich traktatów międzynarodowych)

SP, resp. SP/K - pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního ú řadu

(SP lub SP/K - członkowie personelu służby misji dyplomatycznych lub konsulatów)

SSO, resp. SSO/K - pro soukromé služebné osoby členů personálu diplomatické mise, resp. konzulárního ú řadu

(SSO lub SSO/K - członkowie osobistej służby pracowników misji dyplomatycznych lub konsulatów)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.