Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.178.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2020 r.

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1)

(2020/C 178/03)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2020 r.)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

ESTONIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 153 z 2.5.2018, s. 8.

Na mocy prawa estońskiego cudzoziemcy przybywający do Estonii bez listu zapraszającego są zobowiązani, na żądanie funkcjonariusza straży granicznej, przy wjeździe do kraju przedstawić dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów ich pobytu i wyjazdu z Estonii. Za wystarczające środki finansowe na każdy dozwolony dzień uważa się 0,2 razy miesięczne minimalne wynagrodzenie ustalane przez rząd Republiki, czyli 116,80 EUR.

W przeciwnym przypadku osoba zapraszająca przejmuje odpowiedzialność za pokrycie kosztów pobytu cudzoziemca i jego wyjazdu z Estonii.

HISZPANIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 140 z 16.4.2019, s. 7.

Zarządzenie Urzędu Premiera PRE/1282/2007 z dnia 10 maja w sprawie udowadniania przez cudzoziemców pragnących wjechać na terytorium Hiszpanii posiadania wystarczających środków finansowych określa środki finansowe, jakich posiadanie musi udowodnić cudzoziemiec przy wjeździe na terytorium Hiszpanii.

a) Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. cudzoziemcy, którzy nie podlegają prawu wspólnotowemu, muszą - w celu zapewnienia możliwości pokrycia kosztów utrzymania w czasie swojego pobytu w Hiszpanii - dysponować kwotą wynoszącą 10 % krajowej płacy minimalnej brutto na każdy dzień pobytu, jak określono w dekrecie królewskim nr 1462/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. ustalającym minimalne wynagrodzenie na 2019 r., tj. kwotą 95 EUR na osobę na dzień (lub równowartością tej kwoty w walucie obcej). Kwotę tę należy przemnożyć przez liczbę dni, które dana osoba planuje spędzić w Hiszpanii, oraz przez liczbę podróżujących osób pozostających pod jej opieką. W każdym przypadku przedmiotowa kwota wynosi co najmniej 90 % krajowej płacy minimalnej brutto (855 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) na osobę, niezależnie od planowanego czasu trwania pobytu.
b) Aby udowodnić zdolność powrotu do kraju pochodzenia lub udania się w dalszą podróż do państw trzecich, cudzoziemiec może być zobowiązany do okazania biletu (biletów) na wybrany środek transportu wydanego (wydanych) na konkretne nazwisko, na określoną datę oraz niepodlegającego (niepodlegających) scedowaniu na inną osobę.

W celu udowodnienia posiadania wymienionych środków, cudzoziemiec musi je okazać - o ile rozporządza takimi środkami w gotówce - lub przedstawić czeki potwierdzone, czeki podróżne, karty płatnicze lub karty kredytowe wraz z aktualnym wyciągiem z konta bankowego (nie przyjmuje się pism bankowych ani internetowych wyciągów z konta) lub wszelkiego rodzaju inne dokumenty pozwalające potwierdzić wysokość posiadanych środków np. na karcie kredytowej lub na rachunku bankowym.

NIDERLANDY

Kwota, jaką funkcjonariusze straży granicznej przyjmują za podstawę do sprawdzenia środków utrzymania, wynosi obecnie 55 EUR na osobę na dzień.

Kryterium to jest stosowane elastycznie, jako że wymagana kwota środków utrzymania określana jest na podstawie planowanej długości pobytu, powodów wizyty i osobistej sytuacji zainteresowanej osoby.

(1) Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.

Wykaz wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1.Dz.U. C 275 z 24.9.2013, s. 7.
Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16.Dz.U. C 314 z 29.10.2013, s. 5.
Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9.Dz.U. C 324 z 9.11.2013, s. 6.
Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10.Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 4.
Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13.Dz.U. C 167 z 4.6.2014, s. 9.
Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10.Dz.U. C 244 z 26.7.2014, s. 22.
Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10.Dz.U. C 332 z 24.9.2014, s. 12.
Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20.Dz.U. C 420 z 22.11.2014, s. 9.
Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7.Dz.U. C 72 z 28.2.2015, s. 17.
Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28.Dz.U. C 126 z 18.4.2015, s. 10.
Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22.Dz.U. C 229 z 14.7.2015, s. 5.
Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17.Dz.U. C 341 z 16.10.2015, s. 19.
Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13.Dz.U. C 84 z 4.3.2016, s. 2.
Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17.Dz.U. C 236 z 30.6.2016, s. 6.
Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34.Dz.U. C 278 z 30.7.2016, s. 47.
Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22.Dz.U. C 331 z 9.9.2016, s. 2.
Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12.Dz.U. C 401 z 29.10.2016, s. 4.
Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8.Dz.U. C 484 z 24.12.2016, s. 30.
Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17.Dz.U. C 32 z 1.2.2017, s. 4.
Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 14.Dz.U. C 74 z 10.3.2017, s. 9.
Dz.U. C 210 z 16.7.2011, s. 30.Dz.U. C 120 z 13.4.2017, s. 17.
Dz.U. C 271 z 14.9.2011, s. 18.Dz.U. C 152 z 16.5.2017, s. 5.
Dz.U. C 356 z 6.12.2011, s. 12.Dz.U. C 411 z 2.12.2017, s. 10.
Dz.U. C 111 z 18.4.2012, s. 3.Dz.U. C 31 z 27.1.2018, s. 12.
Dz.U. C 183 z 23.6.2012, s. 7.Dz.U. C 261 z 25.7.2018, s. 6.
Dz.U. C 313 z 17.10.2012, s. 11.Dz.U. C 264 z 26.7.2018, s. 8.
Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 22.Dz.U. C 368 z 11.10.2018, s. 4.
Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 9.Dz.U. C 459 z 20.12.2018, s. 40.
Dz.U. C 167 z 13.6.2013, s. 9.Dz.U. C 43 z 4.2.2019, s. 2.
Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 2.Dz.U. C 140 z 16.4.2019, s. 7.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.