Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.153.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2018 r.

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

(2018/C 153/03)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2018 r.)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 1 , opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

ESTONIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 146 z 26.4.2016.

Na mocy prawa estońskiego, cudzoziemcy przybywający do Estonii bez zaproszenia są zobowiązani, na żądanie pracownika straży granicznej w momencie przekraczania granicy, przedłożyć dowód posiadania wystarczających środków pieniężnych na pokrycie kosztów swojego utrzymania oraz wyjazdu z Estonii. Wystarczające środki pieniężne na każdy przewidywany dzień pobytu to 0,2 miesięcznej płacy minimalnej określonej przez rząd Estonii, tj. 100 EUR.

W przeciwnym przypadku osoba zapraszająca przejmuje odpowiedzialność za pokrycie kosztów pobytu cudzoziemca i jego wyjazdu z Estonii.

Lista wcześniejszych publikacji

Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19.

Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22.

Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18.

Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38.

Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19.

Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8.

Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7.

Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5.

Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6.

Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8.

Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 16.

Dz.U. C 11 z 13.1.2012, s. 13.

Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 44.

Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 8.

Dz.U. C 298 z 4.10.2012, s. 3.

Dz.U. C 56 z 26.2.2013, s. 13.

Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 3.

Dz.U. C 269 z 18.9.2013, s. 2.

Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 1.

Dz.U. C 152 z 20.5.2014, s. 25.

Dz.U. C 224 z 15.7.2014, s. 31.

Dz.U. C 434 z 4.12.2014, s. 3.

Dz.U. C 447 z 13.12.2014, s. 32.

Dz.U. C 38 z 4.2.2015, s. 20.

Dz.U. C 96 z 11.3.2016, s. 7.

Dz.U. C 146 z 26.4.2016, s. 12.

Dz.U. C 248 z 8.7.2016, s. 12.

Dz.U. C 111 z 8.4.2017, s. 11.

Dz.U. C 21 z 20.1.2018, s. 3.

Dz.U. C 93 z 22.3.2018, s. 4.

1 Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.