Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/372/19 - Administratorzy w dziedzinie audytu (AD 5/AD 7) ( Dz.U. C 156 A z 7.5.2019 ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.374A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2020 r.

Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/372/19 - Administratorzy w dziedzinie audytu (AD 5/AD 7)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 156 A z dnia 7 maja 2019 r.)

(2020/C 374 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2020 r.)

1.
Ze względu na pandemię COVID-19 dnia 6 marca 2020 r. EPSO musiało przerwać i zawiesić wszystkie działania w zakresie oceny zintegrowanej w swoich siedzibach w Brukseli i Luksemburgu, aby zapewnić wszelkie odpowiednie środki ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez instytucje UE i organy krajowe. Miało to również wpływ na organizację testów komputerowych, które powinny odbyć się w dniu oceny zintegrowanej. Początkowo EPSO planowało wznowienie testów oceny zintegrowanej w przypadku niektórych konkursów począwszy od połowy września 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19, z powodu której organy krajowe wprowadzają środki zakazujące dużych zgromadzeń i ograniczające możliwość podróżowania ze względów zdrowia publicznego, w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe przeprowadzanie testów wymagających obecności kandydatów w siedzibie EPSO. Ponieważ testy wielokrotnego wyboru miały się odbywać w dniu oceny zintegrowanej, EPSO było zmuszone wybrać inny sposób ich przeprowadzania. Testy te będą zatem odbywały się w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych EPSO.
2.
Aby konkursy otwarte mogły się zakończyć w rozsądnym terminie, EPSO zorganizuje testy oceny zintegrowanej w trybie online (zdalnie). Do testów przeprowadzanych zdalnie kandydaci będą mogli przystępować z domu lub z biura, bez konieczności stawiania się w ośrodku egzaminacyjnym EPSO. Będą one odtąd przeprowadzane za pośrednictwem wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne zostaną przekazane w odpowiednim czasie, w tym instrukcje dotyczące sprawdzenia połączenia internetowego przed dniem, w którym odbędą się testy. Zaproszenia do udziału w testach zostaną opublikowane na kontach EPSO kandydatów. Kandydaci są zobowiązani sprawdzać swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
3.
Niektórzy kandydaci wzięli udział w testach oceny zintegrowanej osobiście przed dniem 6 marca 2020 r. Wyniki tych testów zachowają ważność z wyjątkiem ćwiczenia w grupie, które zostanie zastąpione innym testem: rozmową sytuacyjną badającą poziom kompetencji. Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w testach oceny zintegrowanej osobiście przed dniem 6 marca 2020 r. i którzy teraz nie mogą już tego zrobić, odbędą wszystkie testy w ramach oceny zintegrowanej zdalnie w ciągu jednego dnia lub kilku dni.
4.
Wszyscy kandydaci muszą być poddani tym samym testom w celu zapewnienia równego traktowania. Ćwiczenia w grupie nie da się przeprowadzić w zadowalający sposób w formie zdalnej. Ewentualne pojawienie się problemów technicznych mogłoby zakłócić dynamikę grupy i wpłynąć negatywnie na wyniki uczestniczących w tym zadaniu kandydatów. W związku z tym wszyscy kandydaci (także ci, którzy wzięli już udział w ćwiczeniu w grupie) będą musieli przejść rozmowę sytuacyjną badającą poziom kompetencji. Rozmowa ta zostanie zorganizowana zdalnie za pośrednictwem wideokonferencji i zajmie od 30 do 40 minut.

Rozmowa pozwoli sprawdzić szereg kompetencji ogólnych (analiza i rozwiązywanie problemów, nauka i rozwój osobisty, ustalanie priorytetów i organizacja, odporność, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności przywódcze) poprzez stawiane kandydatom pytania o to, jak zareagowaliby w konkretnej sytuacji. Ma ona formę indywidualnego spotkania online z przeszkoloną osobą prowadzącą rozmowę, która udziela dodatkowych informacji zgodnie z częściowo ustalonym scenariuszem.

Na około dwa lub trzy tygodnie przed rozpoczęciem okresu testowania za pomocą rozmów sytuacyjnych kandydaci otrzymają opis zadania oraz informacje ogólne, które pomogą im przygotować się do rozmowy. W ramach zadania kandydaci zostaną poproszeni o zastąpienie współpracownika i przejęcie odpowiedzialności za różne zadania i sytuacje, które będą omawiane podczas rozmowy. Pojawią się również dodatkowe sytuacje, niezwiązane z opisem zadania. Podczas rozmowy kandydaci będą mieli dostęp do otrzymanego opisu zadania i do informacji ogólnych.

Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzać pracownicy UE. Dwóch członków komisji konkursowej będzie obserwować rozmowę i oceniać wyniki każdego kandydata oraz przyznawać punkty w odniesieniu do poszczególnych kompetencji objętych testem. Osoba przeprowadzająca rozmowę nie będzie zaangażowana w ocenę kandydata.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.