Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.331.210

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/2071
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada

PARLAMENT EUROPEJSKI,
- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 1 ,
- uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017) 365 -C8-0249/2017) 2 ,
- uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji 3 ,
- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 4  dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r. 5  odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również załączoną do niej rezolucję 6 ,
- uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/20021 7 , w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,
- uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,
- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),
1. odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2016;
2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Antonio TAJANI Klaus WELLE
Przewodniczący Sekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/2072

z dnia 24 października 2018 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada,
- uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,
- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),
A. mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii;
B. mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w rozporządzeniu finansowym;
1. przypomina, że instytucje unijne posiadają autonomię administracyjną w kwestiach związanych z prowadzonymi przez nie operacjami oraz podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiedzialne wykonywanie ich budżetów;
2. podkreśla rolę Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;
3. wyraża ubolewanie, że Rada nie odpowiedziała na uwagi poczynione przez Parlament w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z dnia 18 kwietnia 2018 r. 8  zgodnie z tendencją zaobserwowaną w poprzednich latach;
4. wyraża głębokie ubolewanie, że nie podjęto żadnych działań następczych w związku z zaleceniami Parlamentu i że nie podano żadnej przyczyny ani uzasadnienia tego faktu; nalega, by Rada wdrożyła zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium, w szczególności te wymienione poniżej, a także by niezwłocznie podjęła w związku z nimi działania;
5. wyraża poparcie dla przeprowadzonego z powodzeniem przejścia na koncepcję budżetowania zadaniowego przy planowaniu budżetu przez Komisję, wprowadzoną we wrześniu 2015 r. jako część inicjatywy "Budżet UE oparty na wynikach"; zachęca Radę Europejską i Radę, by zastosowały wspomnianą metodę we własnych procedurach planowania budżetowego;

Kwestie nierozstrzygnięte

6. ubolewa nad tym, że wniosek o rozdzielenie budżetu Rady Europejskiej i Rady, złożony przez Parlament w poprzednich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, nie został uwzględniony;
7. zauważa, że Rada nadal przygotowuje odpowiedź na sprawozdanie strategiczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie "Przejrzystości procesu legislacyjnego Rady" (OI/2/2017/TE), mimo że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poprosiła o udzielenie odpowiedzi na swoje zalecenia i propozycje usprawnień do dnia 9 maja 2018 r.; przyznaje, że przygotowując odpowiedź, Rada przeprowadza poważne i szczegółowe badania, ale mimo wszystko wzywa Radę do uszanowania prośby rzecznik; przypomina, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała swoje ustalenia Parlamentowi, który zaangażował dwie komisje w prace nad sprawozdaniem w sprawie tych ustaleń, w związku z czym wzywa się Radę, by przekazała Parlamentowi swoją odpowiedź i ustalenia w możliwie najkrótszym terminie;
8. ubolewa nad tym, że pomimo sporadycznej wymiany informacji między działami Parlamentu i Rady zajmującymi się kwestią nieruchomości Rada nadal nie dostarcza szczegółowych informacji na temat swojej polityki w zakresie nieruchomości w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym; wyraża ubolewanie z powodu braku informacji na temat polityki w zakresie nieruchomości i związanych z nią wydatków, i zwraca się o publiczny dostęp do tych informacji jako wyraz przejrzystości dla obywateli Unii;
9. ponawia apel o sporządzenie sprawozdań z postępów w zakresie przedsięwzięć budowlanych oraz o szczegółowe zestawienie poniesionych dotychczas kosztów; przyjmuje do wiadomości publikację ostatecznego sprawozdania finansowego 2017 Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. w którym stwierdza się, że koszty związane budynkiem "Europa" wyniosły 312 143 710,53 EUR;
10. ponawia apel, by przegląd zasobów ludzkich prowadzić z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i szkolenia;
11. z zadowoleniem przyjmuje trwające międzyinstytucjonalne negocjacje mające na celu wzmocnienie unijnego rejestru służącego przejrzystości; ponownie wzywa do pomyślnego zakończenia negocjacji, co doprowadzi do przystąpienia Rady do rejestru;
12. ponownie wzywa Radę do wyjaśnienia, jakie środki podjęła w celu rozwiązania problemu nieprawidłowego mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 ;
13. przyjmuje do wiadomości decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że na tym etapie nie można przewidzieć, jakie będą finansowe, administracyjne, ludzkie i inne skutki wystąpienia tego kraju z UE; zwraca się do Rady Europejskiej i Rady o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.;

Aktualna sytuacja

14. z zadowoleniem przyjmuje nieoficjalne spotkania między Parlamentem a Radą, których celem było omówienie sposobów przezwyciężenia obecnego impasu związanego z procedurą udzielania absolutorium; zauważa, że Rada odpowiedziała na wniosek Parlamentu w sprawie procedury udzielenia absolutorium Radzie w dniu 2 maja 2018 r. zmienionym wnioskiem, oraz że w następstwie nieoficjalnego spotkania Parlamentu i Rady w dniu 10 lipca 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej w dniu 21 lipca 2018 r. przekazała swoje stanowisko na temat zmienionego wniosku Rady; wzywa Radę, by niezwłocznie odpowiedziała na ostatnie propozycje Komisji Kontroli Budżetowej, tak aby jak najszybciej można było zastosować nowe ustalenia dotyczące procedury udzielania absolutorium;
15. wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za lata budżetowe 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 z powodów wymienionych w rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r. 10 , 25 października 2011 r. 11 , 10 maja 2012 r. 12 , 23 października 2012 r. 13 , 17 kwietnia 2013 r. 14 , 9 października 2013 r. 15 , 3 kwietnia 2014 r. 16 , 23 października 2014 r. 17 , 27 października 2015 r. 18 , 27 października 2016 r. 19  i 25 października 2017 r. 20  oraz odroczył decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2016 z powodów określonych w rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.;
16. odnotowuje opinię Komisji wyrażoną w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania absolutorium i że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium;
17. zauważa, że Komisja stwierdziła, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu pozostałych instytucji oraz że udzielanie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszałoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonania jej sekcji budżetu;
18. ubolewa, że Rada nadal nie udzieliła odpowiedzi na pytania Parlamentu;
19. podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium przyjętych w ostatnich latach;
20. podkreśla uprawnienia Parlamentu w zakresie udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie w zakresie udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii.
1 Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
2 Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.
3 Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.
4 Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.
5 Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 23.
6 Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 24.
7 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
8 Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 24.
9 Wyrok Sądu (izba odwoławcza) z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-639/16 P (FV/Rada Unii Europejskiej), ECLI:EU:T:2018:22.
10 Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 25.
11 Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 13.
12 Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 23.
13 Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 71.
14 Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 22.
15 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 97.
16 Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 26.
17 Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 95.
18 DzU. L 314 z 1.12.2015, s. 49.
19 DzU. L 333 z 8.12.2016, s. 50.
20 Dz.U. L 318 z 2.12.2017, s. 25.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.