Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.331.213

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/2073
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

PARLAMENT EUROPEJSKI,
- uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,
- uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu 1 ,
- uwzględniając poświadczenie wiarygodności 2  dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 - C8-0087/2018),
- uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r. 3  odraczającą decyzję o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również odpowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,
- uwzględniając działania podjęte przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska) oraz zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w następstwie decyzji Parlamentu z dnia 18 kwietnia 2018 r. opóźniającej udzielenie absolutorium, co doprowadziło do rezygnacji José Carreiry ze stanowiska dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w dniu 6 czerwca 2018 r.,
- uwzględniając przesłuchanie z dnia 3 września 2018 r. i przedstawione środki naprawcze, które zostały już podjęte przez nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu od czasu jego mianowania w czerwcu 2018 r.,
- uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 4 , w szczególności jego art. 208,
- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 5 , w szczególności jego art. 36,
- uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 6 , w szczególności jego art. 108,
- uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,
- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0299/2018),
1. odmawia udzielenia dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;
2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).
Antonio TAJANIKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2018/2074

z dnia 24 października 2018 r.

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

PARLAMENT EUROPEJSKI,

- uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,
- uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,
- uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0299/2018),
A. mając na uwadze, że wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny być przejrzyste i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii;
B. mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w ramowym rozporządzeniu finansowym;
1. podkreśla, że wykonując budżet Unii, należy działać w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami;
2. przypomina o roli Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;
3. wyraża zadowolenie, że początkowa decyzja o odroczeniu decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2016, podjęta w dniu 18 kwietnia 2018 r., doprowadziła do podjęcia zdecydowanych środków naprawczych przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska), zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ("Urzędu") oraz nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Urzędu;
4. przyznaje, że niezależnie od zakończenia dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wobec poprzedniego kierownictwa Urzędu podjęte dotychczas środki naprawcze stanowią częściową odpowiedź na zastrzeżenia przedstawione przez Parlament w decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium;

Toczące się dochodzenie OLAF

5. przypomina, że trwa obecnie dochodzenie OLAF dotyczące kilku byłych i obecnych pracowników Urzędu, zajmujących stanowiska kierownicze średniego lub wyższego szczebla;
6. z uznaniem przyjmuje do wiadomości decyzję zarządu z dnia 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; z zadowoleniem przyjmuje powołanie tymczasowego dyrektora wykonawczego, który nie jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez OLAF; ubolewa jednak, że zarząd nie uczynił tego z własnej inicjatywy dużo wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć opóźnień w procedurze udzielania absolutorium;
7. z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte już przez tymczasowego dyrektora wykonawczego w celu poprawy struktury zarządzania w Urzędzie, przywrócenia przejrzystości i odbudowy zaufania; podkreśla, że należy wyeliminować uprzednio wykryte niedociągnięcia w zakresie legalności i prawidłowości transakcji; apeluje do Urzędu o przygotowanie kompleksowego i szczegółowego planu działania na przyszłość; ponadto w związku z tym wzywa Urząd do uwzględnienia w tym planie działania jasnego planu przywrócenia zaufania do zarządu, zwłaszcza że kompetentne i skuteczne zarządzanie ma kluczowe znaczenie w świetle stojących przed Urzędem wyzwań w sensie ogólnym, w szczególności do dopilnowania, aby poziom rekrutacji i szkoleń znaczącej liczby nowych pracowników przewidzianych na 2018 i 2019 r. sprawił, że Urząd będzie dysponował wysoce zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami oraz że będzie w stanie zmniejszyć rotację personelu oraz zachować jego wiedzę i doświadczenie;
8. wzywa OLAF do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach dochodzenia, jak tylko zostanie ono zakończone;
9. wzywa Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, aby uwzględniła ustalenia zawarte w sprawozdaniu OLAF w sprawozdaniu w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za 2017 r. i w ten sposób zagwarantowała pełne wdrożenie ewentualnych nowych zaleceń dla Urzędu;

Uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

10. przypomina o istotnych ustaleniach poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do dwóch z pięciu ważnych postępowań o udzielenie zamówienia z 2016 r., w związku z którymi dokonano płatności w ciągu tegoż roku, co świadczy o braku dyscypliny w prowadzonych przez Urząd postępowaniach o udzielenie zamówienia;
11. oczekuje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby odzyskać nienależne płatności z budżetu na 2016 r.: 920 561 EUR (postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi przewozu) i 592 273 EUR (umowa ramowa na świadczenie usług pośrednictwa polegających na wspieraniu Urzędu w reagowaniu na kryzys migracyjny);
12. w dalszym ciągu jest zaniepokojony sytuacją w zakresie zwrotu kosztów podróży; zauważa, że w 2014 r. dokonano zwrotu na kwotę 997 506 EUR, w 2015 r. na kwotę 987 515 EUR, a w 2016 r. na kwotę 1 012 147 EUR; zauważa, że uczestnicy, którzy należą do kategorii A, wypełniają konkretne zadania podczas posiedzeń; odnotowuje spadek zwrotów w kategorii A, które z 69 % w 2014 r. spadły do 52 % w 2015 r. i do 37 % w 2016 r.; jest zaniepokojony wyraźną rozbieżnością między większym obciążeniem Urzędu pracą a niższą liczbą uczestników kategorii A; podkreśla, że wyższa kwota zwrotu kosztów podróży oraz spadek liczby uczestników kategorii A może wskazywać na arbitralny system zwrotu kosztów;
13. ponownie zauważa, że program prac Urzędu obejmuje działania wsparcia operacyjnego na obszarach pod szczególną presją migracyjną w niektórych państwach członkowskich; podkreśla znaczenie tych działań oraz szersze konsekwencje dla całej Unii, jeżeli zadania te nie będą właściwie planowane, zarządzane i wykonywane; apeluje do personelu Urzędu o właściwe wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i prac w terenie;
14. wyraża ubolewanie z powodu nadszarpnięcia reputacji Urzędu w wyniku błędów stwierdzonych w wyżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia; przypomina, że tylko pełna przejrzystość takich procedur może zapewnić skuteczną kontrolę;
15. z zadowoleniem przyjmuje plany działania sporządzone przez Urząd w celu rozwiązania problemów, jakich dopatrzył się Trybunał Obrachunkowy, mianowicie:
- postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób (FCM Travel Agency) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę,
- umowę ramową w sprawie świadczenia usług pośrednictwa w Grecji (Randstad) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;
16. z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Urząd z myślą o wzmocnieniu procedur udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza powierzenie związanych z nimi zadań pracownikom wyższego szczebla i dodatkowym pracownikom pomocniczym;
17. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r. 7  w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.
1 Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.
2 Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.
3 Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 195.
4 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
5 Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
6 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
7 Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 393.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.