Dzienniki UE

Konkluzje w sprawie równości płci w sporcie.

Dz.U.UE.C.2014.183.39 | informacja z dnia 21 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu zrównoważonej Europy.

Dz.U.UE.C.2014.183.36 | informacja z dnia 21 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia.

Dz.U.UE.C.2014.183.30 | informacja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie wielojęzyczności oraz rozwijania kompetencji językowych.

Dz.U.UE.C.2014.183.26 | informacja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie skutecznego kształcenia nauczycieli.

Dz.U.UE.C.2014.183.22 | informacja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Konkluzje w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży z myślą o włączeniu społecznym młodych ludzi.

Dz.U.UE.C.2014.183.18 | informacja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Kursy walutowe euro.

Dz.U.UE.C.2014.182.17 | informacja z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014-2017.

Dz.U.UE.C.2014.183.12 | rezolucja z dnia 21 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-177/13 P: Marek Marszałkowski v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dz.U.UE.C.2014.184.5/1 | postanowienie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015.

Dz.U.UE.C.2014.183.5 | rezolucja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-142/13: Bright Service SA v. Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA.

Dz.U.UE.C.2014.184.4 | postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-72/13: Gmina Wrocław v. Minister Finansów.

Dz.U.UE.C.2014.184.3 | postanowienie z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-510/12: Bloomsbury NV v. Belgische Staat.

Dz.U.UE.C.2014.184.2/2 | postanowienie z dnia 6 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-248/12 P: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development v. Komisja Europejska.

Dz.U.UE.C.2014.184.2/1 | postanowienie z dnia 6 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Wieloletni plan działania na lata 2014-2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości.

Dz.U.UE.C.2014.182.2 | informacja z dnia 14 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Rezolucja w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży.

Dz.U.UE.C.2014.183.1 | rezolucja z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie o odwołaniu konkursów.

Dz.U.UE.C.2014.182A.1 | ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2014 r. | Akt nieoceniany

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7225 - Allianz/Rei Investment/Fiumaranuova).

Dz.U.UE.C.2014.182.1 | komunikat z dnia 14 czerwca 2014 r. | Akt nieoceniany

Decyzja 2014/354/Euratom w sprawie mianowania członka Komitetu Naukowo-Technicznego

Dz.U.UE.L.2014.175.31 | decyzja z dnia 12 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Decyzja 2014/352/UE w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach

Dz.U.UE.L.2014.175.26 | decyzja z dnia 21 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Rozporządzenie wykonawcze 2014/636 w sprawie wzoru świadectwa stosowanego w handlu nieoskórowaną grubą zwierzyną łowną

Dz.U.UE.L.2014.175.16 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Dyrektywa 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku)

Dz.U.UE.L.2014.173.179 | dyrektywa z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Dyrektywa 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów

Dz.U.UE.L.2014.173.149 | dyrektywa z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Dyrektywa 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów

Dz.U.UE.L.2014.173.149 | dyrektywa z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2014/600 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

Dz.U.UE.L.2014.173.84 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2014/600 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

Dz.U.UE.L.2014.173.84 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozporządzenie 2014/600 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

Dz.U.UE.L.2014.173.84 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt obowiązujący