[Sprawy połączone od C-684/22 do C-686/22, Stadt Duisburg (Utrata obywatelstwa niemieckiego]: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf - Niemcy) - S.Ö. (C-684/22), N.Ö., M.Ö. (C-685/22), M.S., S.S. (C-686/22)/Stadt Duisburg (C-684/22), Stadt Wuppertal (C-685/22), Stadt Krefeld (C-686/22)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3572

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf - Niemcy) - S.Ö. (C-684/22), N.Ö., M.Ö. (C-685/22), M.S., S.S. (C-686/22)/Stadt Duisburg (C-684/22), Stadt Wuppertal (C-685/22), Stadt Krefeld (C-686/22)
[Sprawy połączone od C-684/22 do C-686/22, Stadt Duisburg (Utrata obywatelstwa niemieckiego) 1 ]

(Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii - Artykuł 20 TFUE - Obywatelstwo państwa członkowskiego i państwa trzeciego - Nabycie obywatelstwa państwa trzeciego - Utrata z mocy prawa obywatelstwa państwa członkowskiego i obywatelstwa Unii - Możliwość złożenia wniosku o zachowanie obywatelstwa państwa członkowskiego przed nabyciem obywatelstwa państwa trzeciego - Indywidualna ocena skutków utraty obywatelstwa państwa członkowskiego w świetle prawa Unii - Zakres)

(C/2024/3572)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: S.Ö. (C-684/22), N.Ö., M.Ö. (C-685/22), M.S., S.S. (C-686/22)

Strony pozwane: Stadt Duisburg (C-684/22), Stadt Wuppertal (C-685/22), Stadt Krefeld (C-686/22)

Sentencja

Artykuł 20 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego przewidującemu, że w wypadku dobrowolnego nabycia obywatelstwa państwa trzeciego obywatelstwo tego państwa członkowskiego traci się z mocy prawa, co skutkuje, w odniesieniu do osób niebędących obywatelami innego państwa członkowskiego, utratą obywatelstwa Unii, chyba że osoby te uzyskają zezwolenie właściwych organów krajowych, w następstwie indywidualnej oceny sytuacji rzeczonych osób, uwzględniającej wyważenie wchodzących w grę interesów publicznych i prywatnych, na zachowanie swojego obywatelstwa przed nabyciem obywatelstwa państwa trzeciego. Jednakże zgodność z prawem Unii jest uzależniona po pierwsze od tego, czy osoby te miały rzeczywisty dostęp, w rozsądnym terminie, do przewidzianego w tym uregulowaniu postępowania w sprawie zachowania obywatelstwa i czy zostały należycie poinformowane w przedmiocie tego postępowania, a po drugie - czy wspomniane postępowanie obejmuje dokonanie przez właściwe organy oceny proporcjonalności skutków utraty tego obywatelstwa w świetle prawa Unii. W przeciwnym razie organy te, jak również sądy, które będą rozpoznawać ewentualne sprawy, muszą mieć możliwość dokonania takiej oceny incydentalnie, w momencie składania przez zainteresowane osoby wniosku o wydanie dokumentu podróży lub innego dokumentu poświadczającego ich obywatelstwo bądź, w stosownym wypadku, w trakcie postępowania w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa, ponieważ rzeczone organy i sądy powinny być w stanie, w stosownym wypadku, doprowadzić do odzyskania tego obywatelstwa ex tunc.

1 Dz.U. C 24 z 23.1.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.