[Sprawy połączone C-309/22 i C-310/22, PAN Europe (Ocena właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego)]: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) - Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3568

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) - Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
[Sprawy połączone C-309/22 i C-310/22 1 , PAN Europe (Ocena właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego)]

(Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 - Zezwolenie na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu - Rozpatrywanie wniosków o zezwolenie - Artykuł 4 - Artykuł 29 - Warunki - Brak szkodliwego wpływu - Kryteria - Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego - Rozporządzenie (UE) 2018/605 - Zasada ostrożności - Aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej)

(C/2024/3568)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Druga strona postępowania: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

przy udziale: Adama Registrations BV (Adama) (C-309/22), BASF Nederland BV (C-310/22)

Sentencja

Artykuł 29 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 4 ust. 1 akapit drugi i art. 4 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w związku z pkt 3.6.5 załącznika II do rozporządzenia nr 1107/2009, ze zmianami,

należy interpretować w ten sposób, że:

właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie danego środka ochrony roślin do obrotu jest zobowiązany przy rozpatrywaniu tego wniosku uwzględnić niekorzystny wpływ na ludzi, jaki mogą mieć właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego danej substancji czynnej zawartej we wspomnianym środku, z uwzględnieniem odpowiedniej i wiarygodnej wiedzy naukowej lub technicznej dostępnej w chwili rozpatrywania tego wniosku, która znajduje w szczególności odzwierciedlenie w kryteriach określonych w owym pkt 3.6.5.

1 Dz.U. C 359 z 19.9.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.