[Sprawa C-484/21, Caixabank (Termin przedawnienia)]: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Hiszpania) - F C C, M A B/Caixabank SA, dawniej Bankia SA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3563

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 kwietnia 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Hiszpania) - F C C, M A B/Caixabank SA, dawniej Bankia SA
[Sprawa C-484/21 1 , Caixabank (Termin przedawnienia)]

(Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Umowa kredytu hipotecznego - Warunek przewidujący zapłatę kosztów związanych z umową obciążających konsumenta - Prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające nieuczciwy charakter tego warunku i unieważniające go - Roszczenie restytucyjne w przedmiocie kwot zapłaconych na podstawie nieuczciwego warunku umownego - Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia)

(C/2024/3563)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: F C C, M A B

Strona pozwana: Caixabank SA, dawniej Bankia SA

Sentencja

1) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z zasadą skuteczności

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie temu, by termin przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów uiszczonych przez konsumenta, w chwili zawarcia umowy z przedsiębiorcą, na podstawie warunku umownego, którego nieuczciwy charakter został stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądowym wydanym po dokonaniu zapłaty tych kosztów, rozpoczynał bieg w dniu tej zapłaty, niezależnie od tego, czy konsument ten wiedział lub mógł racjonalnie wiedzieć o nieuczciwym charakterze tego warunku od chwili rzeczonego uiszczenia, lub przed stwierdzeniem nieważności tego warunku mocą tego orzeczenia.

2) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie temu, by termin przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów uiszczonych przez konsumenta na podstawie warunku umowy zawartej z przedsiębiorcą, którego to warunku nieuczciwy charakter został stwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądowym, rozpoczynał bieg w dniu, w którym krajowy sąd najwyższy wydał wcześniejszy wyrok w odrębnej sprawie, stwierdzający nieuczciwy charakter standardowego warunku umowy, którego treść odpowiada treści warunku zawartego w tej umowie.

1 Dz.U. C 213 z 30.5.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.